Lietuvos žydai įžvelgė idėjos kompromitavimą
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti nuo to­kių ini­cia­ty­vų ir par­agi­no jų ne­sie­ti su žy­dų var­du.

LŽB pa­skel­bė krei­pi­mą­sį į sos­ti­nės me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių, Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį Al­mi­ną Ma­čiu­lį, kul­tū­ros ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trus Ša­rū­ną Bi­ru­tį ir Li­ną Lin­ke­vi­čių bei Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to va­do­vę Dia­ną Var­nai­tę dėl Di­džio­sios si­na­go­gos at­sta­ty­mo. Raš­te iš­sa­ky­tas su­si­rū­pi­ni­mas dėl Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ke­ti­ni­mų pa­sau­lio žy­dų bend­ruo­me­nei ypa­tin­gai reikš­min­go pa­sta­to vie­to­je vys­ty­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­tus.

„Pa­lai­ko­me vi­sas pra­smin­gas Lie­tu­vos žy­dų pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo ir is­to­ri­jos įam­ži­ni­mo ini­cia­ty­vas, ta­čiau ne­pri­ta­ria­me ne­pag­rįs­tiems ne­iš­li­ku­sių pa­sta­tų at­sta­ty­mo pro­jek­tams, ku­rie vyk­do­mi pri­si­den­gus žy­dų var­du. Pa­na­šu, kad bū­tent to­kia yra jau dau­ge­lį me­tų kai ku­rių val­džios ins­ti­tu­ci­jų ir ga­li­mai vers­lo struk­tū­rų ku­lua­ruo­se puo­se­lė­ja­ma idė­ja at­sta­ty­ti Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos komp­lek­są“, – tei­gia­ma raš­te, ku­rį pa­si­ra­šė LŽB pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky.

Pri­me­na­ma, kad pro­jek­ti­nių siū­ly­mų au­to­riai pa­tei­kė tris al­ter­na­ty­vius va­rian­tus, pa­gal ku­riuos Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos komp­lek­so vie­to­je bū­tų pa­sta­ty­ta nuo be­veik 2 tūkst. iki dau­giau nei 6 tūkst. kv. m. bend­ro plo­to pa­sta­tų. Ki­tas fak­tas, ga­li­mai liu­di­jan­tis, kad esa­ma in­te­re­so Di­džio­sios si­na­go­gos vie­to­je ir jos kai­my­nys­tė­je vys­ty­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, tai šiuo metu ren­gia­mi Vil­niaus se­na­mies­čio tvar­ky­mo pla­no spren­di­niai. „Ne Di­džio­sios si­na­go­gos komp­lek­so at­sta­ty­mas kaip toks yra prob­le­ma, o tai, kad taip for­mu­luo­ja­mas pro­jek­tas vals­ty­bei bū­tų nuo­sto­lin­gas, o Lie­tu­vos žy­dams ne­rei­ka­lin­gas“, – sa­ko­ma par­eiš­ki­me.

LŽB pik­ti­na­si, kad iki šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sio ji ne­bu­vo ofi­cia­liai su­pa­žin­din­ta su ren­gia­mais prieš pro­jek­ti­niais ir pro­jek­ti­niais pa­siū­ly­mais. „Nie­ka­da nie­kas ne­klau­sė mū­sų nuo­mo­nės apie šią idė­ją, nie­ka­da ne­kvie­tė dis­ku­tuo­ti ar ki­taip bend­ra­dar­biau­ti, tai­gi nie­ka­da ne­ga­lė­jo bū­ti ir bend­ruo­me­nės pri­ta­ri­mo to­kiems pla­nams. Liūd­na, kad kil­ni idė­ja at­gai­vin­ti at­min­tį apie Di­džią­ją si­na­go­gą, iš­sau­gant ir vi­suo­me­nei pri­sta­tant tai, kas iš jos li­ko, vir­to tam ti­kru vers­lo pla­nu, pa­gal ku­rį net ne­si­ruo­šia­ma at­sta­ty­ti pa­čio si­na­go­gos pa­sta­to, bet sie­kia­ma su­kur­ti ke­lių tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių me­trų ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“, – tei­gia­ma raš­te.

Jei­gu vals­ty­bę ten­ki­na to­kie pla­nai, pri­si­den­giant Di­džio­sios si­na­go­gos at­sta­ty­mo tiks­lais, sta­ty­ti abe­jo­ti­nos pa­skir­ties pa­sta­tus, ne Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės jė­goms tai su­stab­dy­ti, ta­čiau rei­ka­lau­ja­me, kad to­kiu at­ve­ju pro­jek­tas ne­bū­tų nie­kaip sie­ja­mas su žy­dais, o jo pa­va­di­ni­me ne­bū­tų žo­džio „si­na­go­ga““, – pa­brė­žia­ma krei­pi­me­si.

LŽB ma­no, kad vi­suo­me­nei tu­rė­tų bū­ti at­sa­ky­ta, kas yra ti­krie­ji šios idė­jos au­to­riai, ko­kie jų ti­krie­ji tiks­lai, ko­dėl ir ko­kiu bū­du prieš pro­jek­ti­niams ir pro­jek­ti­niams pa­siū­ly­mams reng­ti pa­si­rink­ta ar­chi­tek­tė Tzi­la Zak, kas ap­mo­ka už pro­jek­tuo­to­jų dar­bą, kiek iki šiol tam iš­leis­ta pi­ni­gų iš vals­ty­bės ir (ar) Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų?

So­viet­me­čiu su že­me su­ly­gin­ta Vil­niaus Di­džio­ji si­na­go­ga (da­bar­ti­nė­je Žy­dų gat­vė­je) bu­vo vie­na di­džiau­sių re­li­gi­nių žy­dų ins­ti­tu­ci­jų ne tik Lie­tu­vo­je, bet, ma­no­ma, vi­so­je Ry­tų Eu­ro­po­je. Ji iš­gar­sė­jo vi­sa­me pa­sau­ly­je kaip Lie­tu­vos Je­ru­za­lė. Į šią vie­tą at­vyk­da­vo pi­lig­ri­mai iš vi­so pa­sau­lio. Šią va­sa­rą Di­džio­sios si­na­go­gos vie­to­je vy­ko ar­cheo­lo­gi­niai ka­si­nė­ji­mai.