Lietuvos žemdirbiai nusivylė V. P. Andriukaičiu
Lie­tu­vos žem­dir­biai tei­gia nu­si­vy­lę už svei­ka­tą ir mais­tą at­sa­kin­gu eu­ro­ko­mi­sa­ru Vy­te­niu Po­vi­lu And­riu­kai­čiu. Jam skir­ta­me laiš­ke ūki­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos reiš­kia pa­si­pik­ti­ni­mą, kad V.P.And­riu­kai­čio va­do­vau­ja­mas di­rek­to­ra­tas ban­do su­teik­ti Ru­si­jai ga­li­my­bę pa­čiai pa­si­rink­ti, ku­rioms Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms pa­nai­kins mais­to pro­duk­tų em­bar­gą.

Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mai ir Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­ja pir­ma­die­nį eu­ro­ko­mi­sa­rui, EK pir­mi­nin­kui, Lie­tu­vos prem­je­rui bei že­mės ūkio mi­nis­trei iš­siun­tė laiš­ką, ku­rio ko­pi­ją ga­vo ir BNS.

„No­ri­me iš­reikš­ti sa­vo gi­lų su­si­rū­pi­ni­mą ir nu­si­vy­li­mą dėl jums pa­val­džia­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos di­rek­to­ra­te par­eng­tos pa­žy­mos po su­si­ti­ki­mo tarp Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. Su­si­ti­ki­me su­tar­tos nuo­sta­tos dėl tam ti­krų spe­ci­fi­nių mė­sos ir pie­no pro­duk­tų pre­ky­bos nor­ma­li­za­vi­mo, at­ve­riant ga­li­my­bę Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jai siek­ti dvi­ša­lio su­si­ta­ri­mo su ES vals­ty­bė­mis na­rė­mis“, - ra­šo­ma laiš­ke.

Pa­sak žem­dir­bių, toks EK spren­di­mas Ru­si­jai su­teiks ga­li­my­bę nau­do­ti em­bar­gą kaip po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­nę.

„To­kia nuo­sta­ta prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių na­rių so­li­da­ru­mui Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mų pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mų aki­vaiz­do­je. Aukš­čiau mi­nė­ta pa­žy­ma ne­dvip­ras­miš­kai at­ve­ria ga­li­my­bę Ru­si­jos pu­sei įves­ti po­li­ti­nį kin­ta­mą­jį į mais­to sau­gos ob­jek­ty­vius kri­te­ri­jus“, - įsi­ti­ki­nę žem­dir­biai.

Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pir­ma­die­nį taip pat par­eiš­kė, kad su­da­rius ga­li­my­bę Ru­si­jai rink­tis, kam pa­nai­kin­ti em­bar­gą, ji tai nau­dos kaip spau­di­mo prie­mo­nę, o la­biau­siai nu­ken­tės Bal­ti­jos vals­ty­bės ir Len­ki­ja.

Sau­sio vi­du­ry­je Ber­ly­ne su­si­ti­kę ES Svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to va­do­vas La­dis­la­vas Mi­ko­‘as ir Ru­si­jos ve­te­ri­na­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos tar­ny­bos („Ros­sel­choz­na­dzor“) va­do­vas Ser­ge­jus Dank­ver­tas ta­rė­si dėl em­bar­go at­šau­ki­mo.

Kaip ra­šo­ma L.Mi­ko laiš­ke S.Dank­ver­tui, pa­gal Ru­si­jos drau­di­mo at­šau­ki­mo me­cha­niz­mą ES iš­duo­tų ve­te­ri­na­ri­jos ser­ti­fi­ka­tus, o Ru­si­ja, at­li­ku­si pa­ti­kras, spręs­tų, ku­rios vals­ty­bės na­rės juos ati­tin­ka.

Ru­si­jai per­nai rugp­jū­tį pa­skel­bus drau­di­mą že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų im­por­tui iš Va­ka­rų, ES ūki­nin­kai ir eks­por­tuo­to­jai pra­ra­do šim­tus mi­li­jo­nų eu­rų.

Da­lis ES vals­ty­bių na­rių įspė­ja, jog Mask­va šia nau­ja tvar­ka nau­do­sis, kad at­si­ly­gin­tų ES ša­lims, ku­rios Mask­vos at­žvil­giu nu­si­tei­ku­sios drau­giš­kai, ir nu­baus­tų sa­vo prieš­inin­kus.

Ta­čiau EK at­sto­vas spau­dai En­ri­co'as Bri­vio'as BNS tei­gė, kad su Ru­si­ja kal­ba­ma ne apie po­li­ti­nį em­bar­gą, o apie sa­ni­ta­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­la­vi­mus.

„Ber­ly­no „Ža­lio­jo­je sa­vai­tė­je“ Ko­mi­si­jos at­sto­vai da­ly­va­vo tech­ni­nio po­bū­džio de­ry­bo­se su Ru­si­jos ko­le­go­mis dėl kiau­lie­nos ir bul­vių sa­ni­ta­ri­jos ir fi­to­sa­ni­ta­ri­jos klau­si­mų. De­ry­bos vy­ko tik dėl šių klau­si­mų. Jo­se ne­bu­vo jo­kių ofi­cia­lių su­si­ta­ri­mų“, - BNS tei­gė E.Bri­vio.

Jis sa­kė, kad šiuo me­tu EK lau­kia Ru­si­jos at­sa­ky­mo, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad fi­to­sa­ni­ta­ri­jos ap­ri­bo­ji­mai kiau­lie­nai ir bul­vėms ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­ti.

Nie­ko nepaaiškino

„Ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis iš­dės­tė, kad jo­kių dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų ne­bus, pa­si­sa­ko už vie­nin­gus spren­di­mus, bet taip ir ne­bu­vo at­sa­ky­ta, kaip tas laiš­kas at­si­ra­do (ko­mi­sa­ro di­rek­to­ra­to va­do­vo La­dis­la­vo Mi­koas (La­dis­la­vo Mi­ko) laiš­kas Ru­si­jos ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai - BNS). Ir ne­at­sa­kė į klau­si­mus, ar su jo ži­nia ši­tas laiš­kas bu­vo iš­siųs­tas, ar ne. Tai tas ne­aiš­ku­mas toks ir li­ko, jo­kių spren­di­mų ne­priim­ta. Ne vi­sos vals­ty­bės da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je, tos da­ly­va­vo, ku­rioms, ma­nom, la­biau­siai rū­pi, ku­rios ar­čiau­siai Ru­si­jos“, - in­ter­viu LRT ra­di­jui pir­ma­die­nį sa­kė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ku­ri da­ly­va­vo pir­ma­die­nį Briu­se­ly­je vy­ku­sio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) že­mės ūkio mi­nis­trų ta­ry­bo­je.

Pa­sak jos, nors bu­vo aiš­ki­na­ma, kad laiš­ku siek­ta pa­nai­kin­ti tik drau­di­mus dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro įvež­ti mė­są, aki­vaiz­du, kad kal­ba­ma ir apie ki­tą pro­duk­ci­ją, tad tai ga­li­ma ver­tin­ti kaip dvi­ša­lius su­si­ta­ri­mus.

„Bu­vo kal­ba­ma, kad čia tik dėl mė­sos, dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro, bet iš tie­sų laiš­ke yra la­bai aiš­kiai par­ašy­ta, kad dėl pie­no ir mė­sos aukš­tos ko­ky­bės pro­duk­tų, de­li­ka­te­si­nių pro­duk­tų su geog­ra­fi­ne nuo­ro­da, kad pa­ti Ru­si­ja, įver­ti­nu­si jų ko­ky­bę, ga­lė­tų leis­ti įvež­ti į Ru­si­ją. Čia mes aiš­kiai ma­to­me, kad ei­na­ma prie dvi­ša­lių su­si­ta­ri­mų“, - ti­ki­no mi­nis­trė.