Lietuvos verslo konfederacija prašosi į Trišalę tarybą
Vy­riau­sy­bę, pro­fe­si­nes są­jun­gas ir darb­da­vius vie­ni­jan­ti Tri­ša­lė ta­ry­ba jau šią sa­vai­tę ga­li iš­sip­lės­ti – jos na­re ti­ki­si tap­ti Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja, sa­ko jos va­do­vas. Or­ga­ni­za­ci­ja na­rys­tės ta­ry­bo­je sie­kia, kad ga­lė­tų ko­re­guo­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, ku­rio įsi­ga­lio­ji­mą Sei­mas yra ati­dė­jęs iki lie­pos, pro­jek­tą.

„Tri­ša­lė ta­ry­ba te­bė­ra to­kia ar­chaiš­ka, už­da­ra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ne­įsi­lei­džia nau­jų na­rių. Ne­pai­sant to, kad Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja vie­ni­ja di­džiau­sius darb­da­vius, mes ten ne­tu­rim nė vie­nos vie­tos, kai tuo tar­pu ko­le­gos pra­mo­ni­nin­kai – net tris“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu BNS sa­kė kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus.

Jis ti­ki­si, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba taps de­mo­kra­tiš­kes­nė.

„Tai mes pa­ma­ty­si­me ry­toj (an­tra­die­nį – BNS), ka­da bus Tri­ša­lė ta­ry­bos po­sė­dis. Mes esa­me pa­tei­kę sa­vo pra­šy­mą. Tri­ša­lė ta­ry­ba nau­jiems na­riams yra su­for­mu­la­vu­si ei­lę rei­ka­la­vi­mų – dėl na­rių skai­čiaus, tarp­tau­tiš­ku­mo, veik­los tęs­ti­nu­mo, ad­mi­nis­tra­ci­nių pa­jė­gu­mų ir mes vi­sus tuos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka­me“, – kal­bė­jo V.Su­tkus.

Anot jo, Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja no­ri pri­si­dė­ti prie nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so tai­sy­mo.

„E­su par­ašęs laiš­ką Tri­ša­lei ta­ry­bai, mi­nis­trui pir­mi­nin­kui ir Sei­mui, ku­ria­me sa­ko­me, kad jei­gu Tri­ša­lė ta­ry­ba liks už­si­da­riu­si, tai mes, kaip di­džiau­sius darb­da­vius vie­ni­jan­ti darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­ja, Tri­ša­lė ta­ry­bos spren­di­mus lai­ky­si­me kaip ne­įpa­rei­go­jan­čius ir so­cia­li­nį dia­lo­gą ve­si­me at­ski­rai, ap­lenk­da­mi Tri­ša­lę ta­ry­bą, tie­siai su Vy­riau­sy­be, Sei­mo ati­tin­ka­mais ko­mi­te­tais“, – ža­dė­jo V.Su­tkus.

Anot jo, jei­gu Tri­ša­lė ta­ry­ba ne­sus­kubs pri­im­ti nau­jų na­rių, jos for­ma­vi­mo pri­nci­pus bus siū­lo­ma kei­ti: „Jei­gu to ne­vyks pa­da­ry­ti, su­ta­rė­me, kad bus ini­ci­juo­ja­mi įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­rie nu­ma­ty­tų skaid­rią de­mo­kra­tiš­ką Tri­ša­lės ta­ry­bos for­ma­vi­mo tvar­ką“.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vo tei­gi­mu, ta­ry­bo­je tu­rė­tų dirb­ti bent po vie­ną kiek­vie­nos di­de­lės vers­lo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vą.

Anot V.Su­tkaus, da­bar­ti­nis Tri­ša­lės ta­ry­bos veik­los re­gu­lia­vi­mas lei­džia jai grei­tai pri­im­ti nau­jus na­rius.

Šiuo me­tu Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je dir­ba 20 na­rių – 7 Vy­riau­sy­bės, 6 – įvai­rių pro­fe­si­nių są­jun­gų ir 7 – pra­mo­ni­nin­kų bei darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.