Lietuvos vėliavą į Kijevą veš grupė „Fusedmarc“
Gru­pės ger­bė­jams da­ly­va­vi­mas „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ – ne­ma­ža staig­me­na, nes iki šiol gru­pė bu­vo sie­ja­ma su pog­rin­džio klu­bais, me­nų fes­ti­va­liais.

Tie­sa, „Fu­sed­marc“ vo­ka­lis­tei Vik­to­ri­jai Iva­novs­ka­jai na­cio­na­li­nė „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ka – jau an­tro­ji. 2002-ai­siais ji su gru­pe „Sau­lės klio­šas“ at­li­ko dai­ną „Sin­ging In The Night“.

Pa­skel­bus nu­ga­lė­to­ją su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je da­ly­vius svei­ki­no ir kon­kur­so ren­gė­jai.

„No­ri­me pa­lin­kė­ti ge­ros ke­lio­nės į Ki­je­vą. Dau­ge­lio kon­kur­so da­ly­vių var­gai jau bai­gė­si, nu­ga­lė­to­jams jie tik pra­si­de­da. Mes lin­ki­me vie­no – Lie­tu­va tu­ri bū­ti fi­na­le“, – kal­bė­jo LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Aud­rius Siau­ru­se­vi­čius.

„Nea­be­jo­jau, kad bū­si­te fi­na­le. Klai­pė­da bu­vo jū­sų star­to vie­ta, lin­kiu, kad ji bū­tų ir fi­ni­šo vie­ta. Tu­riu gal­vo­je, kad ki­tais me­tais „Eu­ro­vi­zi­ja“ at­vyk­tų į Lie­tu­vą, ir į Klai­pė­dą“, – per­ga­lės ti­ki­si Klai­pė­dos me­ras.

Ins­tru­men­ti­nin­ko De­ni­so Zu­je­vo tei­gi­mu, ku­riant dai­ną „Eu­ro­vi­zi­jai“ – ma­žiau lais­vės ir dau­giau kon­cen­tra­ci­jos.

„Kai pra­dė­jo­me kur­ti šią dai­ną, sa­kiau, kad mū­sų tiks­las nu­va­žiuot į Ki­je­vą, lai­mė­ti „Eu­ro­vi­zi­ją“. Vi­są ke­lią tuo ti­kė­jo­me, la­bai sten­gė­mės. Kai pra­si­dė­jo na­cio­na­li­nė at­ran­ka, bu­vo aiš­ku, kad žmo­nės su­pran­ta mū­sų dai­ną po an­tros-tre­čios lai­dos. La­bai džiau­gia­mės, kad bū­tent fi­na­le tiek daug ga­vo­me iš žiū­ro­vų. No­ri­me pa­dė­ko­ti tau­tai, kad iš­gir­do“, – sa­kė „Fu­sed­marc“ gru­pės na­rys.

Jo tei­gi­mu, per­ga­lę sim­bo­li­zuo­jan­tis Vik­to­ri­jos var­das nu­tei­kia lai­mė­ti kon­kur­są.

„E­su lai­min­ga, esu pa­si­ruo­šu­si ir be ga­lo de­kin­ga vi­siems pa­dė­ju­siems. Ža­du ati­duo­ti vis­ką, ką tu­riu. Dai­na – ge­ra, De­ni­sas – pui­kus kom­po­zi­to­rius, jau­čia­mės stip­riai su žiū­ro­vų, tė­vų ir Die­vo pa­gal­ba. Lai­mės daug, bet mes ne­sus­to­jam ir ne­at­si­pa­lai­duo­ja­me“, – ti­ki­no gru­pės vo­ka­lis­tė V. Iva­novs­ka­ja.

Apie pi­ni­gus pa­si­ro­dy­mui gru­pės na­riai ti­ki­na kol kas ne­gal­vo­jan­tys – vi­sos jų min­tys bu­vo nu­kreip­tos į pa­si­ro­dy­mą ir ga­lu­ti­nį jo va­rian­tą.