Lietuvos vardas – Sovietų Sąjungos gatvės atkarpai
Re­ne­san­so lop­šiu va­di­na­mo Ita­li­jos mies­to Flo­ren­ci­jos gat­vė bus pa­va­din­ta Lie­tu­vos var­du. Gat­vė, ku­rios at­kar­pai bus su­teik­tas mū­sų ša­lį pa­ger­bian­tis var­das, iki šiol iš­lai­kiu­si So­vie­tų Są­jun­gos pa­va­di­ni­mą.

Kaip pra­ne­ša mū­sų ša­lies am­ba­sa­da Ita­li­jo­je, Lie­tu­vos var­do gat­vės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja vyks ki­tą sek­ma­die­nį Flo­ren­ci­jos Eu­ro­pos ra­jo­ne. Jo­je da­ly­vaus Ita­li­jo­je re­zi­duo­jan­tys Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai, mū­sų ša­lies gar­bės kon­su­las Flo­ren­ci­jo­je En­ri­co Pa­las­cia­no, mies­to po­li­ti­kai, vers­lo, kul­tū­ros at­sto­vai, Flo­ren­ci­jos mies­to vė­liav­ne­šys. Rau­do­no­jo Kry­žiaus pu­čia­mų­jų or­kes­tras at­liks Lie­tu­vos ir Ita­li­jos vals­ty­bi­nius him­nus.

Ce­re­mo­ni­ja vyks mi­nint 25-ąsias Lie­tu­vos pri­pa­ži­ni­mo ne­prik­lau­so­ma vals­ty­be ir įsto­ji­mo Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ją me­ti­nes.

Lie­tu­vos var­das bus su­teik­tas gat­vei, esan­čiai ša­lia Eu­ro­pos alė­jos ir Pra­ncū­zi­jos aikš­tės. Iki šiol gat­vė, ku­rios at­kar­pai bus su­teik­tas Lie­tu­vos var­das, va­di­no­si So­vie­tų Są­jun­gos gat­ve. Pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­ty­je ji vi­sa bus per­va­din­ta bu­vu­sių SSRS ša­lių var­dais.