Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių programa
Šių me­tų va­sa­rio 16 die­ną mi­nė­si­me 97-ąsias Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes. Por­ta­lo lzi­nios.lt skai­ty­to­jams pri­sta­to­me šios die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nių Vil­niu­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se prog­ra­mą.

Va­sa­rio 15 d. sekmadienis

11.00 val.

Gė­lių, pa­de­da­mų ant Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­rų ka­pų, per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

12.00 val.

1949 m. va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio ta­ry­bos dek­la­ra­ci­jos pa­skel­bi­mo mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos par­ti­za­nų me­mo­ria­le Mi­nai­čių kai­me, Rad­vi­liš­kio rajone

15.00 val.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų įtei­ki­mo iš­kil­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

Va­sa­rio 16 d. pirmadienis

8.30 val.

1918 m. va­sa­rio 16-osios Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to Sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mas Ra­sų kapinėse

10.30 val.

Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

12.00 val.

Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Vil­niu­je, Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kalba

12.00 val.

Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, Vy­čio kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je, Kaune

12.40 val.

Ka­rio skulp­tū­ros ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ja, pi­lie­ti­nė – šven­ti­nė ak­ci­ja „Vals­ty­bę pa­šauk­ti bran­gin­ti“ Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je, Kaune

12.30 val.

Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

14.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas prie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės sig­na­ta­rų na­mų Vilniuje

14.30 val.

Sti­li­zuo­tas re­tro mu­zi­kos kon­cer­tas „At­gy­jan­ti is­to­ri­ja“ Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros so­de­ly­je, Kaune

15.00 val.

Do­ku­men­ti­nio fil­mo „A­ti­duok Tė­vy­nei ką pri­va­lai“, me­nan­čio 1949 m. va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio Dek­la­ra­ci­jos pa­si­ra­šy­mo ap­lin­ky­bes, prem­je­ra ir pri­sta­ty­mas Vil­niaus ki­no tea­tre „Pa­sa­ka“

Įėji­mas laisvas

17.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ „Švy­tu­rio“ are­no­je, Klaipėdoje

18.00 – 22.00 val.

Ge­di­mi­no pros­pek­te – 16 sim­bo­li­nių lau­žų (nuo Ka­ted­ros iki Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės Vil­niu­je)

19.00 val.

Iš­kil­min­gas Va­sa­rio 16-osios kon­cer­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je**

Kon­cer­to glo­bė­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Grybauskaitė

19.00 val.

Pi­lie­ti­nis gru­pės Sky­lė kon­cer­tas „Bro­liai“ kon­cer­tų sa­lė­je Com­pen­sa (Ker­na­vės g. 84), Vilniuje**

20.30 val.

Pi­lie­ti­nis šven­ti­nis ren­gi­nys „Gel­to­na. Ža­lia. Rau­do­na“ Ka­ted­ros aikš­tė­je, Vilniuje

* Įėji­mas su kvietimais

**Įė­ji­mas su bilietais

***

Ak­me­nės r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ki­vy­lių mokykloje

Va­sa­rio 13 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Kruo­pių kul­tū­ros na­muo­se. Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los me­no ko­lek­ty­vų koncertas

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val. Šv. Mi­šios Pa­pi­lės Šv. Juo­za­po baž­ny­čio­je. Veiks gim­na­zi­jos jau­no­sios kar­tos pie­ši­nių par­oda „Pa­pi­lės pilys“

Va­sa­rio 15 d. 10.45 val.

Iš­kil­min­gas vė­lia­vų pa­kė­li­mas Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė, Papilėje

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val.

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Pa­pi­lės kul­tū­ros na­muo­se: kil­niau­sio poel­gio no­mi­na­ci­ja, šven­ti­niai svei­ki­ni­mai, pra­ne­ši­mas „Nep­rik­lau­so­my­bės įam­ži­ni­mas Lie­tu­vo­je ir Pa­pi­lė­je“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lio „Sau­lė“ kon­cer­tas (va­do­vas D. Dak­nys)

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Ven­tos Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ne­kal­to pra­si­dė­ji­mo bažnyčioje

Va­sa­rio 15 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis ren­gi­nys „Ke­liai iš­ve­da ir su­grą­ži­na“, skir­tas Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai ir Kul­tū­ros na­mų veik­los 40-me­čiui, Ven­tos kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Ak­me­nės Šv. Onos bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Mes – Lie­tu­vos da­lis“ Ak­me­nės kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šv. Mi­šios Nau­jo­sios Ak­me­nės Šv. Dva­sios At­siun­ti­mo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos ta­len­tų klu­bo miu­zik­las „Pra­šau my­lė­kit ma­no Lie­tu­vą“ (re­ži­sie­rė V. Ser­bin­tie­nė) Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rūmuose

Va­sa­rio 16 d. 16.10 val.

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se. Ap­do­va­no­ji­mai. Šven­ti­nis me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Nu­pin­siu Lie­tu­vai vainiką“

PAR­ODOS, PO­PIE­TĖS VIE­ŠO­SO­JE BIBLIOTEKOJE

Va­sa­rio 5–23 d. „Va­sa­rio 16-oji – lais­vės ir vie­ny­bės die­na“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir bib­liog­ra­fi­jos skyriuje

Va­sa­rio 6–19 d.

„Su­ži­no­ki­me, kas svar­baus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je įvy­ko Va­sa­rio 16-ąją“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Kal­niš­kių kai­mo filiale

Va­sa­rio 11–27 d.

„Kai šir­dy Lie­tu­va pra­žy­dus...“ – poe­zi­jos lei­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Kruo­pių kai­mo filiale

Va­sa­rio 12–21 d.

„Tai ta­vo ke­lias, Lie­tu­va“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ju­čių kai­mo filiale

Va­sa­rio 13–20 d.

„Tau, Lie­tu­va, mū­sų mei­lė“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ak­me­nės mies­to filiale

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val.

„Gim­ti­ne ma­no, pa­sa­kų ša­lis“ – po­pie­tė, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ki­vy­lių kai­mo filiale

Va­sa­rio 13–18 d.

„Is­to­ri­jos tie­sa – gy­ve­ni­mo tie­sa“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Sab­laus­kių kai­mo filiale

Va­sa­rio 14–21 d.

„Tė­vy­nės, Mo­ti­nos ir Že­mės jaus­mas di­džiu­lis“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ag­luo­nų kai­mo filiale

Va­sa­rio 14–26 d.

„Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ke­liu“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ve­ge­rių kai­mo filiale

Va­sa­rio 17–27 d.

„Ge­di­mi­nas. Kęs­tu­tis. Vy­tau­tas Di­dy­sis” – in­for­ma­ci­nė par­oda Ven­tos mies­to filiale

Aly­taus m. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je (Sa­va­no­rių g. 14). Ei­se­na link Lais­vės An­ge­lo aikštės

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Lais­vės An­ge­lo akš­tė­je, Aly­tu­je. Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos me­ni­nė kompozicija

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Aly­taus mies­to bend­ruo­me­nės cen­tro ak­ci­ja „Svei­ki­nam šokiu“

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „A­ly­taus mies­te­lė­nai“ ir bi­čiu­liai kvie­čia“. Da­ly­vau­ja: veik­los 5-me­tį šven­čian­tys „A­ly­taus mies­te­lė­nai“ (vad. J. Ir V. Ežers­kiai), „A­le­ma­na“ (vad. L. ir K. Ber­na­ta­vi­čiai), Aly­taus dik­si­len­das (vad. D. Pla­tū­kis), so­lis­tai A. Py­li­pai­tė, A. Strai­gis, R. Ba­le­vi­čius ir ro­man­sų at­li­kė­jų gru­pė „Ran­de­vu“ (Kau­nas, vad. J. Svi­dins­kie­nė). Aly­taus mies­to tea­tro di­džio­jo­je sa­lė­je (Ro­tu­šės a. 2). Ren­gi­nys nemokamas

Va­sa­rio 16 d. 15.30 val.

Fil­mo „Ne­ma­to­mas fron­tas“ (rež. Jo­nas Oh­man, Vin­co Sruo­gi­nio ir Mark Johns­ton) pri­sta­ty­mas. Par­ti­za­nų is­to­ri­jos fak­tai, am­ži­nin­kų pa­sa­ko­ji­mai, ar­chy­vi­niai kad­rai, Juo­zo Luk­šos ir Ni­jo­lės Bra­žė­nai­tės mei­lės is­to­ri­ja. Aly­taus mies­to tea­tro di­džio­jo­je sa­lė­je (Ro­tu­šės a. 2). Ren­gi­nys nemokamas

Va­sa­rio 16 d. 18.45 val.

Aly­taus cho­ro „Pu­ti­nas“ kon­cer­tas „Lie­tu­va dai­no­je“ (Cho­ro vad. J. V. Pa­vi­lo­nis, kon­cert­meis­te­ris D. Pa­vi­lo­nis) Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je (Va­rė­nos g. 24A). Ren­gi­nys nemokamas

Ig­na­li­nos r. savivaldybė

Va­sa­rio 12–16 d. L. Ka­za­ke­vi­čie­nės fo­to­dar­bų par­oda, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai „Gim­ta­sis kraš­tas nuo­trau­ko­se“ Tverečiuje

Va­sa­rio 13 d. 11.00 val. Po­pie­tė „Va­sa­rio 16-oji – am­ži­no­ji Lais­vės šven­tė“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai Cei­ki­nių filiale

Va­sa­rio 13 d. 16.00 val. Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mas, V. Bu­če­lie­nės ir gru­pės kon­cer­tas Mie­la­gė­nų kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 13 d. 16.30 val. Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas, tau­to­dai­lės dar­bų par­oda Stri­gai­liš­kio kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 13 d. Mu­zi­ki­nis spek­tak­lis, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Ka­niu­kų jau­ni­mo klu­be. Kon­cer­tuo­ja Dūkš­to me­no mėgėjai

Va­sa­rio 14 d. 12.00 val. Ig­na­li­nos vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – po­pie­tė skai­ty­to­jų klu­be „Die­na, ku­ri vi­sa­da jungs pra­ei­ties, da­bar­ties ir at­ei­ties kar­tas“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti. Me­tų kny­gos – 2014 rin­ki­mai.

Va­sa­rio 14 d. 15.00 val. Va­sa­rio 16-ajai skir­tas kon­cer­tas Ka­zi­tiš­kio kai­mo sek­ly­čio­je. Kon­cer­tuo­ja N. Dau­gė­liš­kio me­no mėgėjai

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val. Nau­jo­jo Dau­gė­liš­kio kai­mo sek­ly­čio­je kon­cer­tuos Ka­zi­tiš­kio k. sek­ly­čios saviveiklininkai

Va­sa­rio 15 d. 14.30 val. Kon­cer­tas, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Link­me­nų kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val. Ig­na­li­nos kul­tū­ros ir spor­to cen­tre vyks Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „At­si­liep­ki tu ma­noj dai­noj". Prog­ra­mo­je: tan­go, foks­tro­tai, val­sai, ne­apo­lie­tiš­kos dai­nos, miu­zik­lų, ki­no fil­mų bei po­pu­lia­rios lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių, es­tra­dos kla­si­kų me­lo­di­jos, kla­si­ki­niai ir Lo­ty­nų Ame­ri­kos spor­ti­niai šo­kiai. At­li­kė­jai: Vir­gi­li­jus No­rei­ka (te­no­ras), Gin­ta­rė Ske­ry­tė (sop­ra­nas), Dai­nius Pui­šys (ba­ri­to­nas), Po­vi­las Ja­ra­mi­nas (for­te­pi­jo­nas, kla­vi­no­va), Ja­ros­la­vas Ce­cha­no­vi­čius (gi­ta­ra), Do­na­tas Ba­gurs­kas (kon­tra­bo­sas). Da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­ti­nių šo­kių šo­kė­jai Ka­te­ri­na Vo­ro­paj ir Va­di­mas Šuš­ko. Ren­gi­nį ve­da mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Gerulaitis

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val. Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Di­džia­sa­lio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Tve­re­čiaus fi­lia­le – vik­to­ri­na „Tė­vy­nė šne­ka – aš gir­džiu“, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 17 d. 18.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Vi­diš­kių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 3–28 d.

Cei­ki­nių fi­lia­le – spau­di­nių par­oda, skir­ta Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 3–28 d. Ka­zo­ki­nės fi­lia­le – spau­di­nių par­oda „Kas mo­ka žo­dį - ran­da ke­lią", skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 4–28 d. Dys­nos fi­lia­le – do­ku­men­tų par­oda „Per­duo­ki­me is­to­ri­nę at­min­tį at­ei­nan­čioms kar­toms“, skir­ta Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 10–27 d. Link­me­nų fi­lia­le – li­te­ra­tū­ros par­oda „Švie­sus Lie­tu­vos ke­lias“, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 10–28 d. Vi­diš­kių fi­lia­le – vai­kų pie­ši­nių par­oda „Kuo man bran­gi Tė­vy­nė“, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 14–28d. Stri­gai­liš­kio fi­lia­le – li­te­ra­tū­ros par­oda „Lie­tu­vos var­das kny­go­se“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 17–28 d. Mie­la­gė­nų fi­lia­le – vai­kų pie­ši­nių par­oda „Aš pie­šiu Lie­tu­vą“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Jo­na­vos r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 10.00 val.

Jo­na­vos kraš­to mu­zie­ju­je – fil­mas „1918 m. va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rai“, pa­skai­ta „Ką Lie­tu­va pa­sie­kė per pir­mą­ją Ne­prik­lau­so­my­bę"

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Jo­na­vos Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Iš­kil­min­gas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas San­tar­vės aikš­tė­je, Jonavoje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Jung­ti­nis Jo­na­vos ko­lek­ty­vų ir sve­čių iš Gru­zi­jos – šo­kių an­samb­lio „Che­la"- kon­cer­tas Jo­na­vos kul­tū­ros cen­tro di­džio­jo­je salėje

Va­sa­rio 17 d. 16.00 val.

Jo­na­vos vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo pa­mo­ka „Aš my­liu Lie­tu­vą"

Va­sa­rio 2–28 d. Jo­na­vos vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – spau­di­nių par­oda „Gra­ži tu, ma­no bran­gi tė­vy­ne"

Jo­niš­kio r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tos ei­ty­nės Ža­ga­rės mie­to gatvėmis

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Kar­tų su­ėji­mas „Kal­buos per van­de­nį, per duo­ną“ Ža­ga­rės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los spor­to salėje

Va­sa­rio 13 d. 17.00 val.

Ren­gi­nys „Iš šir­dies į šir­dį“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro Mal­de­nių skyriuje

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas ir no­mi­na­ci­jų va­ka­ras Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro Skaist­gi­rio skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Po­pie­tė „Pa­si­vaikš­čio­kim gim­ti­nės ke­liais“ Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro Kir­nai­čių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 9.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro Kriu­kų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 11.30 val.

Mi­nė­ji­mas prie Jo­niš­kio mies­to ne­prik­lau­so­my­bės paminklo

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Jo­niš­kio bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Vin­ta­ži­nės dai­nos“ (Ne­da ir „4TAN­GO“) Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro kon­cer­tų salėje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas ,,Dai­nų py­nė Lie­tu­vai“ Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro Ru­diš­kių sky­riu­je.

Kal­va­ri­jos savivaldybė

Va­sa­rio 2 d. – ko­vo 10 d.

Mo­ki­nių pie­ši­nių par­oda „Po gim­ti­nės skė­čiu“ Sang­rū­dos gimnazijoje

Va­sa­rio 2 d. – ko­vo 10 d.

Vi­deok­li­po „Gel­to­na, ža­lia, rau­do­na“ kū­ri­mas Sang­rū­dos gimnazijoje

Va­sa­rio 9–17 d.

Par­oda „Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­ja lei­di­niuo­se“ Kal­va­ri­jos su­au­gu­sių­jų mokykloje

Va­sa­rio 10 d.

Li­te­ra­tū­ri­nė is­to­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“ Ak­me­ny­nų pa­grin­di­nė­je mokykloje

Va­sa­rio 10 d.

Is­to­ri­nis sten­das „Vi­sų gra­žiau­sias žie­das – Tė­vy­nė“ Ne­mu­nai­čių pa­grin­di­nė­je mokykloje

Va­sa­rio 11 d.

Mi­nė­ji­mas „Ne­leis­kim už­ges­ti vie­ny­bės ug­ne­lei“ Jun­gė­nų pa­grin­di­nė­je mokykloje

Va­sa­rio 12 d.

Li­te­ra­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Švęs­ki­me lais­vę“ Alks­ni­nės pa­grin­di­nė mokykloje

Va­sa­rio 13 d.

Edu­ka­ci­nė is­to­ri­jos pa­mo­ka „Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­ja Sang­rū­dos gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d.

Li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja „Lie­tu­viš­kas žo­dis ir dai­na –Tė­vy­nei“ Kal­va­ri­jos gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Liu­ba­vo Juo­zo Mont­vi­los pa­grin­di­nė­je mokykla

Va­sa­rio 13 d.

Ryt­me­tis „Mū­sų ša­le­lė – Lietuva“

Va­sa­rio 15 d.

Fut­bo­lo tur­ny­ras tarp sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo ko­man­dų Kal­va­ri­jos spor­to centre

Va­sa­rio 16 d.

Krep­ši­nio 3x3 tur­ny­ras Kal­va­ri­jos spor­to centre

Va­sa­rio 16 d.

Kon­cer­tas „Dai­nuo­kim Lie­tu­vai“ Kal­va­ri­jos kul­tū­ros centre

Kau­no m. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 15.00 val. Pa­skai­ta mies­tie­čiams „Va­sa­rio 16-osios at­gar­siai Kau­ne“ Kau­no mies­to mu­zie­ju­je (M. Va­lan­čiaus g. 6) (www.kau­no­mu­zie­jus.lt )

Va­sa­rio 12 d. 15.00 val. Par­odos „Iš pra­ei­ties ta­vo sū­nūs te stip­ry­bę se­mia...“ ati­da­ry­mas ir kon­cer­tas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­ju­je (K. Do­ne­lai­čio g. 64)

Va­sa­rio 13 d. 10.00 val. Sig­na­ta­rų ka­pų lankymas

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val. Šv. Mi­šios Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je (Že­mai­čių g. 31A)

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val. Šv. Mi­šios Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a.14A)

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Kau­no stu­den­tų, moks­lei­vių bei vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ei­se­na nuo Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios bei Kau­no įgu­los ei­se­na nuo Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios į Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelį

Va­sa­rio 16 d. 11.00–17.00 val. Pro­jek­to „Šimt­me­čio be­lau­kiant: reikš­min­giau­si Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įvy­kiai“ III eta­pas (1928–1934 m.) Is­to­ri­nė­je LR Pre­zi­den­tū­ro­je Kau­ne (Vil­niaus g. 33). Eks­po­zi­ci­jų ir par­odų lan­ky­mas ne­mo­ka­mas (www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt)

Va­sa­rio 16 d. 11.00–13.00 val. Ži­nių tur­ny­ras „Šimt­me­čio be­lau­kiant“ Is­to­ri­nė­je LR Pre­zi­den­tū­ro­je Kau­ne (Vil­niaus g. 33)

Va­sa­rio 16 d. 11.40 val. Var­pų mu­zi­kos kon­cer­tas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, Vy­čio kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų kur­sų va­dų prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja, gė­lių pa­dė­ji­mas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 12.40 val. Skulp­tū­ros „Ka­rys“ ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ja ir kon­cer­tas „Vals­ty­bę pa­šauk­ti bran­gin­ti“ Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Da­ly­vaus gru­pė „Thundertale“

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val. Pir­mo­jo Kau­no kny­gų na­me­lio ati­da­ry­mas Stu­den­tų skve­re prie VDU cen­tri­nių rū­mų. VDU tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio „Žil­vi­tis“ kon­cer­tas VDU Di­džio­jo­je sa­lė­je (S. Dau­kan­to g. 28)

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val. Mo­ki­nių cho­rų fes­ti­va­lis „Vil­ties dai­na“ Kau­no vals­ty­bi­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je (L. Sa­pie­gos g. 5)

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Do­ku­men­ti­nis fil­mas „Sem­me“ („Že­mė“) ki­no tea­tre „Ro­mu­va“ (Lais­vės al. 54)

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Dai­li­nin­kės-ar­chi­tek­tės Vio­le­tos Žal­taus­kai­tės par­odos ati­da­ry­mas Kau­no me­ni­nin­kų na­muo­se (V. Put­vins­kio g. 56) (www.kmn.lt)

Va­sa­rio 16 d. 14.30 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie pa­mink­lų, tea­tra­li­zuo­tas su­si­ti­ki­mas su is­to­ri­niais per­so­na­žais bei re­tro mu­zi­kos kon­cer­tas Is­to­ri­nės LR Pre­zi­den­tū­ros Kau­ne so­de­ly­je. Da­ly­vaus gru­pė „El­le G“, pu­čia­mų­jų seks­te­tas „Brass Bra­vo“ ir Egi­di­jus Bavikinas

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas–­kon­cer­tas Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me tea­tre (Lais­vės al. 91). Įėji­mas su kvietimais

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val. Vy­čio kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val. Tra­di­ci­nės par­odos „Ge­riau­sias 2014 me­tų kū­ri­nys“ lau­rea­to pa­skel­bi­mas Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je (K. Do­ne­lai­čio g. 16)

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val. Kon­cer­tas Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je (Že­mai­čių g. 31A). Da­ly­vaus Kau­no vy­rų cho­ras „Per­kū­nas“ ir Liu­das Mikalauskas

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val. Aka­de­mi­nio jau­ni­mo po­ky­lis „At­gy­jan­ti lais­vės is­to­ri­ja tar­pu­ka­rio Kau­ne“ Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je (A. Mic­ke­vi­čiaus g. 19). Įėji­mas su kvietimais

Va­sa­rio 19 d. 18.00 val. Va­ka­ro­nė „Dai­nuo­kim“. Ka­ri­nės-is­to­ri­nės dai­nos Tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tre (A. Jakš­to g. 18)

Va­sa­rio 3 d. – ko­vo 10 d. Ak­ci­ja „Ap­juos­ki­me Kau­no mies­to mu­zie­jų tris­pal­vė­mis“ Kau­no mies­to mu­zie­ju­je (M. Va­lan­čiaus g. 6) (www.kau­no­mu­zie­jus.lt)

Va­sa­rio 16 d. – ko­vo 14 d. Dai­lės dar­bų par­oda „At­gi­mi­mas“ Kau­no aps­kri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2)

Klai­pė­dos r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 17.00 val.

Ren­gi­nys, skir­tas Va­sa­rio 16 d. ir Va­len­ti­no die­nai pa­mi­nė­ti, „Ro­man­ti­kos va­ka­ras − trys mei­lės spal­vos“ Vė­žai­čių kul­tū­ros cen­tro Gi­ri­nin­kų skyriuJE

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Tel­šių dra­mos tea­tro spek­tak­lis „Muo­ti­nuoms, ciuo­ciems, ba­bū­niems ir mer­gel­kuoms“ pa­gal V. Dau­jo­tės, I. Dau­ba­rie­nės, R. Gra­naus­ko, A. Mi­ku­tos, R. Še­pe­tys, J. Vai­čiū­nai­tės teks­tus Do­vi­lų et­ni­nės kul­tū­ros cen­tre. Ren­gi­nys skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas mi­nė­ji­mas Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cen­tro Jud­rė­nų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Gargž­dų kul­tū­ros cen­tre. Gargž­dų kul­tū­ros cen­tro šo­kių ir dai­nų an­samb­lio „Mi­ni­ja“ koncertas

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Kre­tin­ga­lės kul­tū­ros cen­tro Gir­ka­lių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas Va­sa­rio 16 d. pa­mi­nė­ti Vė­žai­čių kul­tū­ros cen­tro Til­vi­kų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Pa­uliaus Ko­vo kny­gos „Gy­ve­ni­mas aud­ro­je“ pri­sta­ty­mas J. Lan­ku­čio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Da­ly­vau­ja au­to­rius ir ak­to­rė Ni­jo­lė Narmontaitė

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Kon­cer­tas „Čia Lie­tu­va, čia lie­tūs..." Prie­ku­lės kul­tū­ros centre

Laz­di­jų r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 10.00 val. Ren­gi­nys – ryt­me­tis „Iš kar­tos į kar­tą“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Va­sa­rio 16-osios šven­tė „Lie­tu­va – ati­deng­siu Tau žo­dį ir šir­dį“ Būd­vie­čio mokykloje

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Šeš­to­kų mokykloje

Va­sa­rio 13 d. 17.00 val. Pie­ši­nių par­oda „Lie­tu­va, Tė­vy­ne mū­sų“ ir mi­nė­ji­mas, skir­tas Vals­ty­bės at­kū­ri­mo dienai

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val. Mi­nė­ji­mas ir kon­cer­tas „Nu­pin­siu tau, Tė­vy­ne“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Kap­čia­mies­čio Die­vo Ap­vaiz­dos baž­ny­čio­je, Kap­čia­mies­čio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val. Ren­gi­nys „Lie­tu­va, ta­vim džiau­giuo­si“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Šven­te­že­rio par­api­jos salėje

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nų ir šo­kių py­nė Lie­tu­vai“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Ku­čiū­nų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 11.30 val. Mi­nė­ji­mas ir kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Krikš­to­nių lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas N.Kirs­nos lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 13.30 val. Ren­gi­nys „Ma­no ša­lis – Lie­tu­va“, skir­tas Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Sei­ri­jų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 13.30 val. Šven­ti­nė prog­ra­ma „Tes­kam­ba var­das Lie­tu­vos“, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai ir re­no­vuo­tų kul­tū­ros na­mų ati­da­ry­mas Vei­sie­jų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val. Li­te­ra­tū­ri­nė – me­ni­nė kom­po­zi­ci­ja, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Bar­čių lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val. Li­te­ra­tū­ri­nė – mu­zi­ki­nė va­lan­da „Ei­lės ma­no Lie­tu­vai“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Že­mait­kie­mio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val. Kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Sei­liū­nų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 20.00 val. Liau­diš­ka va­ka­ro­nė „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę, lie­tu­viais tu­ri­me ir būt“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai, Kros­nos kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 9.00 val. Šv. Mi­šios Laz­di­jų Šv. Onos bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 10.30 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­tė. Mu­zi­ki­nė mis­te­ri­ja „Lais­vės gy­nė­jo da­lia: de­vy­ni at­si­dū­sė­ji­mai“ VšĮ Laz­di­jų kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 12.30 val. Tra­di­ci­nės tarp­tau­ti­nės ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės „Laz­di­jai 2015“ Laz­di­jų hipodrome

Va­sa­rio 1-28 d. Par­oda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lie­tu­vos vals­ty­bės po­li­ti­kos, kul­tū­ros, moks­lo, vi­suo­me­nės eli­tas ir jo ap­lin­ka“ Laz­di­jų kraš­to muziejuje

Ma­žei­kių r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Lai­žu­vo­je prie A. Vie­na­žin­džio lie­pos vyks mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Lai­žu­vos An­ta­no Vie­na­žin­džio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai dek­la­muos ei­les, kon­cer­tuos sen­jo­rų an­samb­lis „Lai­žu­vos širdis“

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Šerkš­nė­nų kul­tū­ros cen­tre šven­ti­nis mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Sa­vo me­ni­nes prog­ra­mas pri­sta­tys Šerkš­nė­nų kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai, sve­čiai iš Skuo­do ra­jo­no, Dauk­šių kai­mo mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Svaja“

Va­sa­rio 13 d. 17.00 val.

Auk­sū­džio mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­ci­nia­me cen­tre vik­to­ri­na apie Lie­tu­vą Auk­sū­džio ir Lai­žu­vos jaunimui

Va­sa­rio 13 d. 19.00 val.

Že­ma­lės kul­tū­ros na­muo­se – šven­ti­nis mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Kon­cer­tuos Šerkš­nė­nų kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai, pa­si­ro­dys Tirkš­lių kul­tū­ros cen­tro Už­liek­nės kul­tū­ros na­mų klo­ji­mo tea­tro trupė

Va­sa­rio 14 d. 10.00 val.

Da­gių bend­ruo­me­nės na­muo­se – at­vi­ros as­me­ni­nės sta­lo te­ni­so var­žy­bos Se­dos tau­rei laimėti

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val.

Pur­vė­nų kul­tū­ros na­muo­se – pa­skai­ta „Il­gas ke­lias į laisvę“

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Se­dos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų bažnyčioje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Se­dos kul­tū­ros cen­tre. Sa­vo prog­ra­mas pri­sta­tys Se­dos kul­tū­ros cen­tro me­no mė­gė­jų kolektyvai

Prie Tul­ni­kių tven­ki­nio (Rei­vy­čių se­niū­ni­ja) vyks tra­di­ci­nė „Žie­mos šven­tė – 2015“, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja Ur­vi­kių kul­tū­ros cen­tras, Rei­vy­čių se­niū­ni­ja, mo­kyk­la-dar­že­lis „Kregž­du­tė“ ir kai­mo bend­ruo­me­nės:

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

prie par­duo­tu­vės „A­py­nys“ (ETG) pra­si­dės no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti tra­di­ci­nia­me 3 km. įvai­raus am­žiaus ren­gi­nio da­ly­vių bė­gi­me re­gis­tra­ci­ja. Bė­gi­mo tra­sa – nuo bu­vu­sios ETG san­kry­žos link Lec­ka­vos iki Tul­ni­kių tven­ki­nio.

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

iš­kil­min­gas šven­tės ati­da­ry­mas. Kaip ir kas­met ren­gia­mos spor­to var­žy­bos (vir­vės trau­ki­mo, rąs­to kil­no­ji­mo, sly­di­nė­ji­mo, ran­kų len­ki­mo ir ki­tos spor­ti­nės rung­tys, es­ta­fe­tės). Šven­tė­je skam­bės lie­tu­viš­ka mu­zi­ka, vyks įvai­rūs žai­di­mai, at­rak­ci­jos, vai­šin­si­mės žu­vie­ne, karš­ta ar­ba­ta ir ki­tais ska­nės­tais.

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Viekš­nių Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Bir­žiš­kų pa­mink­lo (Viekš­nių se­niū­ni­ja)

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Ži­di­kų kul­tū­ros cen­tre vyks kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas. Da­ly­vau­ja kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vai, mo­te­rų li­ni­ji­nių šo­kių ko­lek­ty­vas, vo­ka­li­nis kvar­te­tas, vo­ka­li­nis mo­te­rų an­samb­lis „Ša­tri­ja" , vai­kų vo­ka­li­nis an­samb­lis bei vai­kų mė­gė­jų tea­tro gru­pė su tea­tra­li­zuo­ta prog­ra­ma. Ži­di­kų kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je pri­sta­to­ma ma­žei­kiš­kio fo­to­me­ni­nin­ko Jo­no Straz­daus­ko par­oda.

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Tirkš­lių kul­tū­ros cen­tre – šven­ti­nis mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas. Sa­vo me­ni­nes prog­ra­mas pri­sta­tys Tirkš­lių kul­tū­ros cen­tro folk­lo­ri­nis an­samb­lis „Guo­je“, Tirkš­lių Juo­zo Vit­kaus-Ka­zi­mie­rai­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­los mo­ki­niai, sve­čiai iš Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros cen­tro, Ven­tos kul­tū­ros na­mų pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų an­samb­lis (vad. Rai­mon­das Te­niu­kas)

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Ma­žei­kių kul­tū­ros cen­tre ren­gia­mos šaš­kių var­žy­bos, skir­tos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo die­nai paminėti

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Pa­gar­bos mi­nu­tė Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je. Kal­nė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja „Mes tu­ri­me at­min­ti...“

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Ma­žei­kių po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los Viekš­nių sky­riaus sa­lė­je vyks šven­ti­nis svei­ki­ni­mas-kon­cer­tas „Lie­tu­va prie bal­to sta­lo“. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Viekš­nių se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nės, Viekš­nių gim­na­zi­ja, Dau­biš­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la, l/d „Lie­pai­tė“, Vin­co De­niu­šio me­no mo­kyk­la, Ma­žei­kių po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los Viekš­nių sky­rius, bib­lio­te­ka, se­no­sios vais­ti­nės mu­zie­jus, Ven­tos re­gio­ni­nis par­kas, Bir­žiš­kos svei­ka­tos na­mai, „Bo­čių“ bend­ri­ja, tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas, Sau­sio 13-osios bro­li­ja, va­lan­čiu­kų or­ga­ni­za­ci­ja, jau­nie­ji mal­tie­čiai, at­ei­ti­nin­kai, jau­nie­ji šau­liai ir kt.

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Viekš­nių kul­tū­ros cen­tro Pa­lno­sų kul­tū­ros na­muo­se mo­te­rų klu­bas „Ak­me­nie­tė“ pri­sta­to Ka­zio In­čiū­ros ei­liuo­tą pa­sa­ką „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“. Re­ži­sie­rė Dai­va Kvaukienė

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio baž­ny­čio­je bus au­ko­ja­mos šv. Mišios

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio baž­ny­čio­je – Ma­žei­kių gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas, bus įteik­tos no­mi­na­ci­jos už 2014 me­tais nu­veik­tus dar­bus. Ren­gia­mas iš­kil­min­gas šven­ti­nis kon­cer­tas. Ja­me da­ly­vaus: Klai­pė­dos miš­rus cho­ras „Au­ku­ras“, Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Drau­gys­tė“, akor­deo­no mo­kyk­los „Do­mi­so­lė“ auk­lė­ti­niai, Vy­tau­to Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­los tri­mi­ti­nin­kų an­samb­lis „Trom­pe­to“, cho­reog­ra­fi­jos mo­kyk­los vai­kų ir ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Kauškutis“

Va­sa­rio 13-28 d. Se­dos kul­tū­ros cen­tre Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Į laisvę“

Pa­ne­vė­žio m. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 9.00 val.

Tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ko­kia Tė­vy­nės il­ge­sio spal­va?" Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės I a. salėje

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val.

Vy­tau­to Bab­ra­vi­čiaus-Si­mo gra­žiau­sių dai­nų va­ka­ras „Ir są­ži­nė lie­pia" Mu­zi­ki­nia­me tea­tre.

Bi­lie­to kai­na 6 Eur (20,72 Lt)

Va­sa­rio 16 d. 10.30 val.

Š. Mi­šios už Lie­tu­vą ir Lie­tu­vos žmo­nes Kris­taus Ka­ra­liaus katedroje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Iš­kil­min­ga vė­lia­vos kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja prie Pa­ne­vė­žio mies­to savivaldybės

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „E­si tik vie­na" Bend­ruo­me­nių rū­mų di­džio­jo­je sa­lė­je. Da­ly­vau­ja Me­rū­nas Vi­tuls­kis, ve­dė­jas Al­bi­nas Kėleris

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Fil­mas „RAD­VI­LIA­DA", vai­dy­bi­nė, do­ku­men­ti­nė, is­to­ri­nė dra­ma (2014 m.) ki­no cen­tre „Gar­sas"

Va­sa­rio 17 d. 17.00 val.

Jau­nų­jų at­li­kė­jų kon­cer­tas-kon­kur­sas „Laip­tais į dan­gų" Bend­ruo­me­nių rū­mų di­džio­jo­je salėje

Va­sa­rio 18 d. 18.00 val.

Šo­kio spek­tak­lis „Ar my­li ją Tu?" Bend­ruo­me­nių rū­mų di­džio­jo­je salėje

Va­sa­rio 25 d. 15.00 val.

Jau­ni­mo de­ba­tai „Va­sa­rio 16-osios, is­to­ri­nės da­tos, svar­ba šiuo­lai­ki­niam jau­ni­mui" Bend­ruo­me­nių rū­mų ma­žo­jo­je sa­lė­je. Sve­čias – pe­da­go­gas, is­to­ri­kas Juo­zas Brazauskas

Pa­sva­lio r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Pa­sva­lio kul­tū­ros cen­tro Us­tu­kių skyriuje

Va­sa­rio 13 d. 13.00 val.

Va­sa­rio 16-oji – Tau­tos lais­vės die­na Jur­gė­nų sky­riu­je. Poe­to J.Mar­cin­ke­vi­čiaus mir­ties me­ti­nių paminėjimas

Va­sa­rio 13 d. 13.00 val.

„Pa­lin­kė­ji­mai Lie­tu­vai” Grū­žių kai­mo bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 14.00 val. Po­pie­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ąjai, „Tau­tos lais­vės die­na”, Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus poe­zi­jos skai­ty­mai Jur­gė­nų kai­mo bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 16.00 val. Po­pie­tė vai­kams „Mū­sų vals­ty­bė – tai mes“ Mi­ko­liš­kio kai­mo bib­lio­te­ko­je. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Lie­tu­vos is­to­ri­jos ta­kais“.

Va­sa­rio 13 d. 16.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Va­sa­rio 16-ąjai, Dau­jė­nų sky­riu­je. Da­ly­vau­ja Krik­li­nių sky­riaus vo­ka­li­nis ansamblis

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val.

Dai­nų va­ka­ras „Gim­ti­ne ma­no tu švie­si“ Krik­li­nių skyriuje

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas – kon­cer­tas Žil­pa­mū­šio sky­riu­je. Kon­cer­tuo­ja Dau­jė­nų sky­riaus sa­vi­veik­li­nin­kai.

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val. Po­pie­tė „Ru­gio žel­me­ny, rū­tos ša­ke­lė­je – vi­sur tik tu, mū­sų Lie­tu­va“, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Meš­ka­lau­kio kai­mo bib­lio­te­ko­je. Da­ly­vau­ja Jur­gė­nų jau­ni­mo grupė

Va­sa­rio 14 d. 16.00 val.

„Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas Mi­ko­liš­kio skyriuje

Va­sa­rio 14 d. 18.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas Nai­rių sky­riu­je „Lie­tu­va ma­žy­tis ma­no kraštas“

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Po­pie­tė „Lie­tu­va is­to­ri­jos vin­giuo­se“ Jo­niš­kė­lio skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Na­mi­šių sky­riu­je. Sa­vi­veik­li­nin­kų koncertas

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Kon­cer­tas skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Meš­ka­lau­kio skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Tra­di­ci­nių šo­kių nak­tis „Šo­ka­me Ne­prik­lau­so­my­bę“ Va­la­kė­lių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Pu­ša­lo­to kai­mo bibliotekoje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Po­pie­tė, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Nor­gė­lų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo šven­tė Pum­pė­nų sky­riu­je „Mums va­sa­rio 16-oji – liks šven­tė am­žiams visada“

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ Pu­ša­lo­to skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta vik­to­ri­na „Pro­tų mankš­ta” Gul­bi­nė­nų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Kon­cer­tas „Šyp­sau­si sa­vo kraš­tui“ Rau­bo­nių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Va­la­kė­lių sky­riu­je. Lie­tu­viš­ko ki­no vakaras

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Šv. Mi­šios.Pa­sva­lio Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti „Iš kar­tos į kar­tą…“ Gir­sū­dų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 19.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Di­liaus­kų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 19.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Pa­sva­lio kul­tū­ros cen­tre. Sa­vo kū­ry­bos dai­nas at­liks Ak­vi­lė Ver­več­kai­tė (Aly­taus r.), gru­pė „Bal­tos var­nos“ (Vil­nius)

Va­sa­rio 16 d. 20.30 val.

Ro­ber­to Ver­bos do­ku­men­ti­nių fil­mų rin­ki­nio „Nuo pra­džios pa­sau­lio“ per­žiū­ra Pa­sva­lio kul­tū­ros centre

Rie­ta­vo savivaldybė

Va­sa­rio 10 d. Vik­to­ri­na „Ką aš ži­nau apie Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę‘‘ Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų skyriuje

Va­sa­rio 12 d. Ak­ci­ja „Lais­vės vė­jas mo­kyk­los lan­guo­se“ (puo­šia­me mo­kyk­lą) Tve­rų gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d. Žai­di­mų, šo­kių ir dai­nų py­nė Lie­tu­vai Tve­rų gim­na­zi­jos Me­din­gė­nų skyriuje

Va­sa­rio 13 d. Ren­gi­nys – po­pie­tė 5-8 kl. ir I-IV kl. mo­ki­niams „Šven­čiu Lie­tu­vos gim­ta­die­nį“ Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d. Ren­gi­nys „Su tris­pal­ve šir­dy­je“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros skyriuje

Va­sa­rio 13 d. Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Mes – lais­vi kaip vė­jas“ Tve­rų gimnazijoje

Va­sa­rio 13 d. At­vi­ros in­teg­ruo­tos is­to­ri­jos, lie­tu­vių kal­bos ir mu­zi­kos pa­mo­kos III-IV gim­na­zi­nių kla­sių mo­ki­niams te­ma: „Lie­tu­vos lais­vės ko­vos: is­to­ri­jo­je, li­te­ra­tū­ro­je ir mu­zi­ko­je“ Tve­rų gimnazijoje

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val. Šv. Mi­šios Rie­ta­vo šv. My­ko­lo ar­kan­ge­lo bažnyčioje

Va­sa­rio 15 d. 14.00 val. Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros centre

Ro­kiš­kio r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 14.30 val. Lie­tu­viš­kų pi­ni­gų par­odos PO VY­ČIO ŽENK­LU pri­sta­ty­mas Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je. Par­oda veiks iki ko­vo 20 d.

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val. Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­jaus edu­ka­ci­nė prog­ra­ma RO­KIŠ­KIO KRAŠ­TO IS­TO­RI­NĖS AT­MIN­TIES BEIEŠ­KANT Ro­kiš­kio ra­jo­no švie­ti­mo įstaigose

Va­sa­rio 14 d. 10.00 val. Ro­kiš­kio ra­jo­no po­li­ti­kų tink­li­nio tur­ny­ras ME­RO TAU­RĖ J. Tū­be­lio pro­gim­na­zi­jos spor­to salėje

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val. Lie­tu­vos sa­va­no­rių at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mas Čer­von­kos ka­pi­nė­se Latvijoje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Šv. Mi­šios Ro­kiš­kio Šv. Apaš­ta­lo evan­ge­lis­to Ma­to bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ne­prik­lau­so­my­bės pa­mink­lo ir šau­lių prie­sai­ka prie Ne­prik­lau­so­my­bės paminklo

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas ant sa­va­no­rių ka­pų Ro­kiš­kio se­no­sio­se kapinėse

Va­sa­rio 16 d. 14.30 val. Iš­kil­min­gas Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. KON­CER­TAS Ro­kiš­kio kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 17.30 val. Į TO­PO cen­tro aikš­tę PRIE LAIS­VĖS AU­KU­RO kvie­čia Ro­kiš­kio vers­lo klu­bas ir ra­jo­no Ūki­nin­kų są­jun­ga. Pri­si­mi­ni­mai nu­kels į 1918-ųjų va­sa­rį... Šven­tė­je - ūki­nin­kų pie­no ir ban­de­lių vai­šės. Fejerverkai

Šiau­lių m. savivaldybė

Va­sa­rio 14 d. 15.00 val. Kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tre (Auš­ros al. 31). Da­ly­vau­ja Šiau­lių „Da­gi­lė­lio“ dai­na­vi­mo mo­kyk­los 3-io­sios kla­sės cho­ras (vad. R. Kor­ža­no­vie­nė), Kel­mės kul­tū­ros cen­tro miš­ru­sis cho­ras „Can­tio“ (vad. D. Mik­lo­vie­nė), Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro miš­ru­sis ka­me­ri­nis cho­ras „Bi­čiu­liai“ (vad. I. Ab­ro­ma­vi­čie­nė), miš­ru­sis cho­ras „Va­sa­ra“ (vad. K. Luo­tė)

Va­sa­rio 14 d. 18.30 val. Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Pa­uliaus ka­ted­ro­je (Auš­ros tak. 3). Da­ly­vau­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­to pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras (vad. A. Ka­va­liaus­kis)

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Šv. Mi­šios šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Pa­uliaus ka­ted­ro­je (Auš­ros tak. 3)

Va­sa­rio 16 d. 11.00–13.00 val. Poe­ti­nio žo­džio ak­ci­ja Šiau­lių mies­to au­to­bu­suo­se. Lie­tu­vių poe­tų ei­les skai­tys Šiau­lių dra­mos tea­tro ak­to­riai Mo­ni­ka Šal­ty­tė ir Juo­zas Bin­do­kas. Or­ga­ni­za­to­rius – Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cen­tras „Laip­tų galerija“

Va­sa­rio 16 d. 11.45 val. Šven­ti­nė moks­lei­vių ei­se­na „Mes ti­krai my­li­me Lie­tu­vą!“ nuo Didžd­va­rio gim­na­zi­jos iki Pri­si­kė­li­mo a.

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Iš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Pri­si­kė­li­mo aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Jos var­das – Lie­tu­va!“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tre (Auš­ros al. 31). Da­ly­vau­ja Šiau­lių mies­to liau­dies me­no kolektyvai

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas ir do­ku­men­ti­nio fil­mo „Ne­ma­to­mas fron­tas“ pri­sta­ty­mas Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je (Vil­niaus g. 74). Da­ly­vaus vie­nas iš fil­mo re­ži­sie­rių Jo­nas Oh­ma­nas. Įėji­mas su kvietimais

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val. Kon­cer­tas „Lai skam­ba Ta­vo var­das, Lie­tu­va!“ ŠKC Rė­ky­vos sky­riu­je (Ener­ge­ti­kų g. 7). Da­ly­vau­ja Šiau­lių r. sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Bri­dų fi­lia­lo Pa­ka­pės ro­man­sų at­li­kė­jai, Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Rė­ky­vos sky­riaus ka­pe­la „Rė­ky­va“ (vad. J. Mu­liar­či­kas)

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ke­lias į Lie­tu­vą!“ Kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ (Til­žės g. 140). Da­ly­vau­ja ope­ros so­lis­tai Otar (Ba­cho) Na­kas­hi­dze (ba­ri­to­nas), In­ga Jak­hu­tash­vi­li (me­co­sop­ra­nas) (Gru­zi­ja), Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ (vad. T. Amb­ro­zai­tis), Šiau­lių sim­fo­ni­nis or­kes­tras (me­no vad. J. Ja­nu­le­vi­čius). Di­ri­gen­tas To­mas Amb­ro­zai­tis, ve­dė­ja Rai­mon­da Šli­žie­nė. Įėji­mas su kvietimais

Va­sa­rio 16 d. 11.00–15.00 val. Par­odų lan­ky­mas Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 245)

Va­sa­rio 16 d. 11.00–17.00 val. Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­nio – Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus − lan­ky­mas (Vil­niaus g. 140)

Va­sa­rio 9–27 d. Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių kū­ry­bos dar­bų par­oda „Au­gu Lie­tu­voj, ku­riu Tė­vy­nei“ (mo­kyt. E. Ig­na­ta­vi­čie­nė) ŠKC Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių sky­riu­je Ž(emai­tės g. 102)

Va­sa­rio 11 d. 11.00 val. Edu­ka­ci­nė pa­mo­ka „Sim­bo­li­nė Va­sa­rio 16-oji“, skir­ta Jus­ti­nui Mar­cin­ke­vi­čiui at­min­ti, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Var­sos“ fi­lia­le (Vil­niaus g. 38D)

Va­sa­rio 11 d. 17.00 val. Cho­rų ka­rai, skir­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je (Vil­niaus g. 188). Da­ly­vau­ja II­–IV kl. mo­ki­niai ir II kl. mo­ki­nių tė­vai.

Va­sa­rio 12 d. 15.30 val. Cho­rų ka­rai, skir­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je (Vil­niaus g. 188). Da­ly­vau­ja I–III kl. mokiniai

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Po­pie­tė „Mū­sų ga­lia – mei­lė Tė­vy­nei“ Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­le (Til­žės g. 36). Su­si­ti­ki­mas su Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no Su­nkio­sios gink­luo­tės kuo­pos kariūnais

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Šiau­lių mies­to mo­ki­nių fes­ti­va­lis „Ski­riu tė­vy­nei – Lie­tu­vai“ Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jo­je (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 22)

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. At­vi­ros Šiau­lių mies­to vai­kų plau­ki­mo žie­mos pir­me­ny­bės, skir­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­lo­je „Del­fi­nas“ (Eže­ro g. 11A)

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val. Kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ ŠKC Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių sky­riu­je (Že­mai­tės g. 102)

Tau­ra­gės r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda „Ko­kia gra­ži tu Lie­tu­va“ Tau­rų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 13 d. 13.00 val.

Pie­ši­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Dap­kiš­kių kul­tū­ros na­muo­se, bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas ei­lė­raš­čių kon­kur­sas „Lie­tu­va – man vie­na“ Gau­rės kul­tū­ros na­muo­se, bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Po­pie­tė „My­lė­ki­me že­mę, my­lė­ki­me Tė­vy­nę“, skir­ta Va­sa­rio 16-ąjai, Lo­mių kul­tū­ros na­muo­se, bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Va­sa­rio 16-osios pa­mi­nė­ji­mui, Pa­gra­man­čio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 14 d. 12.00 val.

Ži­nių vik­to­ri­na su­au­gu­siems ir vai­kams „Ką ži­nau apie Lie­tu­vą“ (kas­me­ti­nis ren­gi­nys) Ei­čių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 14 d. 12.00 val.

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Su­kurk Tė­vy­nę sa­vy­je“ Ma­žo­nų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Tu mums bran­gi, tu mums šven­ta“ Ba­ta­kių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Po­pie­tė, skir­ta Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Sar­ti­nin­kų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 12.30 val.

Po­pie­tė-mi­nė­ji­mas –Lie­tu­viai esa­me mes gi­mę...“ Žy­gai­čių uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me centre

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai ,,Že­mėj Lie­tu­vos ąžuo­lai ža­liuos...“ Ku­ni­giš­kių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Va­sa­rio 16-osios pa­mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Lauk­sar­gių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas – pro­jek­to „Ku­rian­ti šei­ma – Lie­tu­vai“ fi­na­li­nis kon­cer­tas Skaud­vi­lės kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Va­sa­rio 16-sios mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Lai skam­ba Ta­vo var­das Lie­tu­va“ Ada­ka­vo kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas mu­zi­ki­nis spek­tak­lis „Aukš­ti kal­na, mar­gi dva­ra“ Tau­ra­gės kul­tū­ros rū­muo­se. Da­ly­vau­ja Kul­tū­ros rū­mų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vai. Prog­ra­ma ruo­šia­ma pa­gal Tau­ra­gės kraš­to tau­to­sa­kos rink­ti­nę „Aš at­da­ry­siu se­no­lių skrynią“

Tel­šių r. savivaldybė

Va­sa­rio 4 d. 15.00 val.

Dai­lės ir di­zai­no stu­di­jos už­siė­mi­mas vai­kams. Ta­py­ba te­ma „Lie­tu­va“ (orien­tuo­ja­ma į va­sa­rio 16-osios at­mi­ni­mą) Tryš­kių kul­tū­ros cen­tre (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 20, Tryš­kiai)

Va­sa­rio 12 d. – ko­vo 2 d. 15.00 val. Dai­lės ir di­zai­no stu­di­jos vai­kų ta­py­bos dar­bų par­oda „Ma­no Lie­tu­va“ (va­sa­rio 16-ajai at­min­ti) ga­le­ri­jo­je „Lan­gai“ (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 2, Tryš­kiai)

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ryš­kė­nų kul­tū­ros cen­tre. Me­no ko­lek­ty­vų koncertas

Va­sa­rio 15 d. Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, „Skam­bėk, dai­na lie­tu­viš­ka“ Ne­va­rė­nų kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Va­sa­rio 16-to­sios mi­nė­ji­mas Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus dva­ro kie­me, Brė­vy­kių kaime

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Var­nių Šv. Apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos kon­cer­tas, skir­tas va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Tryš­kių L. Pe­lė­dos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je (Laz­dy­nų Pe­lė­dos g. 20, Tryš­kiai)

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na – Va­sa­rio 16-oji: LR vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja – pi­lie­ti­nė ak­ci­ja Tel­šiuo­se, Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

Va­sa­rio 16 d.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ku­riu Lie­tu­vą da­bar“ Tel­šių Že­mai­tės dra­mos tea­tro salėje

Va­sa­rio 16 d.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti „Tau, Tė­vy­ne, mū­sų dai­na" Vieš­vė­nų kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Var­dan tos, Lie­tu­vos“ De­gai­čių seniūnijoje

Tra­kų r. savivaldybė

Va­sa­rio 11 d. 9.50 val.

Ryt­me­tis „Žy­din­ti Lie­tu­va“ Tra­kų vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riu­je (Bi­ru­tės g. 44, Tra­kai)

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val. Li­te­ra­tū­ri­nė mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja ir par­oda Pa­luk­nio šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val. Spor­to šven­tė „Per­ga­lės mus vie­ni­ja“ prie Dus­me­nų kul­tū­ros namų

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Šven­ti­nis mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Kie­no tas kraš­tas – Lie­tu­va – ar­to­jų, ait­va­rų ar Die­vo?“ Aukš­tad­va­rio že­mės ūkio mo­kyk­los prie­sa­ly­je ir ak­tų sa­lė­je (Tech­ni­ku­mo g. 1, Aukš­tad­va­ris)

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo mi­nė­ji­mas Ry­kan­tų uni­ver­sa­lia­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Prog­ra­mo­je – Ry­kan­tų uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro bū­re­lių vai­kų pa­si­ro­dy­mas, sve­čių iš Rū­diš­kių mu­zi­kos mo­kyk­los – pu­čia­mų­jų or­kes­tras „Brass band“ ir pop cho­ro „Sva­jo­nė­lė“ – pa­si­ro­dy­mas (Vil­niaus g. 5, Ry­kan­tai)

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val. Kon­cer­tas „Y­ra vie­na Tė­vy­nė“ Til­tų bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Ša­lis ta Lie­tu­va va­di­nas“ Gren­da­vės se­niū­ni­jos pa­tal­po­se (Eže­ro g. 1, Gren­da­vė)

Va­sa­rio 16 d. 9.00 val. Šv. Mi­šios Onuš­kio Šv. Apaš­ta­lų Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čio­je (Mo­kyk­los g. 2, Onuš­kis)

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val. Onuš­kio Do­na­to Ma­li­naus­ko gim­na­zi­jos inau­gu­ra­ci­jos iš­kil­mės (Mo­kyk­los g. 9, Onuš­kis)

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Šv. Mi­šios Tra­kų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je (Bi­ru­tės g. 5, Tra­kai)

Va­sa­rio 16 d. 12.00–14.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, „Gy­ve­nam Lie­tu­voj, ša­le­lėj my­li­moj“ Lent­va­rio Vieš­pa­ties ap­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to Di­džio­jo no­mi­na­ci­jų šven­tė Tra­kų kul­tū­ros rū­muo­se (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai). Da­ly­vau­ja: Tra­kų me­no mo­kyk­los fan­fa­ri­nis or­kes­tras, Tra­kų kul­tū­ros rū­mų šo­kių ko­lek­ty­vas „Gi­ja“, Zu­jū­nų sty­gi­nių ansamblis

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Kon­cer­tas „Bran­gi ša­lie ža­lių­jų rū­tų...“ Rū­diš­kių se­niū­ni­jos pa­tal­po­se (Tra­kų g. 67, Rū­diš­kės)

Va­sa­rio 18 d. 16.00 val.

Sta­sio Kuo­dze­vi­čiaus poe­zi­jos kny­gos pri­sta­ty­mas „Priimk, Tė­vy­ne, ma­no kuk­lią au­ką“ Tra­kų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai)

Va­sa­rio 2–28 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Var­dan tos Lie­tu­vos“ Tra­kų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Vy­tau­to g. 69, Tra­kai)

Va­sa­rio 10–15 d. Ak­ci­ja „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“ Tra­kų kul­tū­ros rū­mų Onuš­kio pa­da­li­ny­je (Dau­gų g. 2, Onuš­kis)

Va­sa­rio 11–15 d. Pie­ši­nių kon­kur­sas „Pie­šiu Lie­tu­vą“ Tra­kų kul­tū­ros rū­mų Onuš­kio pa­da­li­ny­je (Dau­gų g. 2, Onuš­kis)

(va­sa­rio 15 d. 12.00 val. Kon­kur­so da­ly­vių ap­do­va­no­ji­mai Onuš­kio D. Ma­li­naus­ko gim­na­zi­jo­je)

Va­sa­rio 13 d. – ko­vo 11 d. Pie­ši­nių par­oda „Ma­no gim­ti­nė Lie­tu­va“ Bi­jū­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je (Mo­kyk­los g. 2, Bi­jū­nų k.)

Ute­nos r. savivaldybė

Va­sa­rio 10 d. 17.00 val. Ute­nos A. ir M. Miš­ki­nių vie­šo­sios bib­lio­te­kos (Mai­ro­nio g. 12) kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Lie­tu­vos Vals­ty­bės At­kū­ri­mo die­nai skir­tas su­si­ti­ki­mas–­dis­ku­si­ja „Va­sa­rio 16-osios nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mas: pir­mie­ji Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mo žings­niai 1918 me­tais“. Da­ly­vau­ja kraš­tie­tis, ka­ro is­to­ri­kas, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­rek­to­rius moks­lui ir stu­di­joms, at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas dr. Gin­tau­tas Su­rgai­lis. Mu­zi­kuo­ja Adol­fo Ša­po­kos gim­na­zi­jos moksleiviai

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val. Ute­nos kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je Lai­mos Tu­be­ly­tės-Kriu­ke­lie­nės par­odos „Lie­tu­vos is­to­ri­ja dro­bė­je“ pri­sta­ty­mas. Kon­cer­tuo­ja Ute­nos mu­zi­kos mo­kyk­los cho­ro UT RE MIO gru­pė ir so­lis­tai. Va­do­vė Vir­gi­ni­ja Šeduikienė

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Ute­nos kul­tū­ros cen­tre vyks Lais­vės šven­tė „TU MUMS BRAN­GI, LIE­TU­VA“: Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas, Ute­nos kraš­to Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas, ra­jo­no me­no ir kul­tū­ros pre­mi­jų įtei­ki­mas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to tau­ti­nio me­no an­samb­lio „Ne­mu­nas“, šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lietuvai“

Va­sa­rio 9–16 d. Kū­ry­bi­niai-pa­žin­ti­niai su­si­ti­ki­mai Ute­nos kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, šven­čiant Lie­tu­vos vals­ty­bės gim­ta­die­nį. Kvie­čia­mi iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vaikai