Lietuvos valstybei prisieks daugiau nei 1,3 tūkst. šauktinių
Mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je Ruk­lo­je (Jo­na­vos r.) ir Pa­ne­vė­žio mies­to Lais­vės aikš­tė­je vyks nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos. Prie­sai­ką Lie­tu­vos vals­ty­bei duos per 1,3 tūkst. šių me­tų šau­ki­mo ka­rių.

Ruk­lo­je pri­sieks dau­giau nei 1 tūkst. šauk­ti­nių, tar­ny­bą pra­dė­ju­sių spa­lio 10 d. Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne ir spa­lio 3 d. Lie­tu­vos di­džio­jo et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke. Pa­ne­vė­žy­je – dau­giau nei 350 ka­rių tar­ny­bą pra­dė­jo spa­lio 3 d. Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne.

Po prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos Mo­ko­ma­ja­me pul­ke ka­riai ir jų ar­ti­mie­ji ga­lės ap­žiū­rė­ti Lie­tu­vos ka­rių ir są­jun­gi­nin­kų nau­do­ja­mą tech­ni­ką ir gink­luo­tę, ap­si­lan­ky­ti ka­rių gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se ir pa­si­vai­šin­ti ka­riš­ko­mis vai­šė­mis.

Ce­re­mo­ni­jų pra­džia Mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je Ruk­lo­je (Jo­na­vos r.) – 10 val. ir 14 val., spa­lio 21 d.

Ka­ra­liaus Min­dau­go ba­ta­lio­ne tar­nau­jan­tys ka­riai prie­sai­ką duos Lais­vės aikš­tė­je Pa­ne­vė­žy­je. Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja pra­si­dės 9.30 val. iš­kil­min­ga ei­se­na gat­vė­mis nuo Vil­niaus-Ba­sa­na­vi­čiaus-Elek­tros iki Lais­vės aikš­tės prie Mil­ti­nio dra­mos tea­tro. Čia 10 val. su­si­rin­ku­sius pa­svei­kins Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius, gros Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kes­tras.

12–13.00 val. ka­rių ar­ti­mie­ji Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no ra­mo­vė­je ga­lės su­si­pa­žin­ti su ba­ta­lio­nu, ka­rių tar­ny­bos ypa­tu­mais, pa­bend­rau­ti su va­do­vy­be.

Taip pat spa­lio 21 d. 14 val. Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je Lie­tu­vai pri­sieks dau­giau nei 500 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių. Kar­tu pri­sieks ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­riai, da­ly­vau­jan­tys Ba­zi­nia­me ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­se Mo­ko­ma­ja­me pul­ke.

406 šauk­ti­niai tar­ny­bą Mo­ko­ma­ja­me pul­ke pra­dė­jo spa­lio 3 d. Čia jie tar­naus aš­tuo­nias sa­vai­tes. Vė­liau, bai­gę Ba­zi­nį ka­rio kur­są ir iš­klau­sę spe­cia­lis­to ren­gi­mo eta­pą, li­ku­sius še­šis (ko­lek­ty­vi­nio ren­gi­mo) mė­ne­sius ka­riai tar­naus pa­čių pa­si­rink­tuo­se da­li­niuo­se – Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Šta­bo bei Ry­šių kuo­po­se, Ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­ne, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne bei Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ne.

Spa­lio 10 d. į du Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės da­li­nius Ruk­lo­je at­vy­kus pa­sku­ti­nie­siems 502 šauk­ti­niams bu­vo pa­skelb­ta 2016 me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pa­bai­ga.

Apie 2017 m. šau­ki­mo pra­džią ir pa­bai­gą pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti lap­kri­čio mė­ne­sį, tuo­met bus pa­skelb­ta tiks­li šau­kia­mų­jų są­ra­šų su­da­ry­mo da­ta. LR Sei­mo spren­di­mu 2017 me­tais į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bus pa­šauk­ta 3500–4000 ka­ro prie­vo­li­nin­kų.