Lietuvos valdžios deficitas 2015 m. – mažiausias ES
Šian­dien Eu­ros­ta­tas pa­skel­bė ES ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos, 2015 m. sta­tis­ti­nius val­džios sek­to­riaus duo­me­nis, ku­riuo­se kons­ta­tuo­ta, kad Lie­tu­vos val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas per­nai iš vi­sų de­fi­ci­tą fik­sa­vu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių bu­vo ma­žiau­sias.

Trys ES na­rės per­nai fik­sa­vo per­tek­li­nius biu­dže­tus: Liuk­sem­bur­gas (1,2 proc. BVP), Vo­kie­ti­ja (0,7 proc. BVP), Es­ti­ja (0,4 proc. BVP).

Lie­tu­vos val­džios de­fi­ci­tas taip pat ma­žiau­sias per šio ro­dik­lio ste­bė­ji­mo lai­ko­tar­pį nuo ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir su­da­rė tik 0,2 proc. BVP. Ren­giant 2015 m. vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą 2014 m. bu­vo nu­ma­ty­ta, kad val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas 2015 m. ne­vir­šys 1,2 proc. BVP.