Lietuvos valdžia ketina prisidėti prie paminklo tremtiniams Rusijoje statybų
Lie­tu­vos val­džia ke­ti­na pri­si­dė­ti prie pa­mink­lo trem­ti­niams at­min­ti ir įam­žin­ti Ru­si­jos mies­te Toms­ke sta­ty­bų.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) BNS in­for­ma­vo pla­nuo­jan­ti skir­ti 7 tūkst. eu­rų pa­mink­lo ga­my­bai, trans­por­ta­vi­mui ir sta­ty­bai. Taip pat pla­nuo­ja­mos skir­ti lė­šos pa­mink­lo ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jai.

Dėl lė­šų sky­ri­mo dar tu­rės ap­sisp­ręs­ti Vy­riau­sy­bė.

Pa­mink­lo Toms­ke ini­cia­to­rius – ar­chi­tek­tas, gru­pės „An­tis“ ly­de­ris Al­gir­das Kauš­pė­das, o skulp­tū­ros au­to­rius – Ta­das Gu­taus­kas.

Anot Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ke­ti­na­ma pa­ga­min­ti 1.30 cm aukš­čio gra­ni­to pa­mink­lą su teks­tu lie­tu­vių ir ru­sų kal­bo­mis „Lie­tu­vių trem­ti­niams ir po­li­ti­niams ka­li­niams at­min­ti“ ir lie­tu­viš­ko kry­žiaus su sau­lu­te rel­je­fu.

Šiuo me­tu pa­mink­lo pro­jek­tas yra de­ri­na­mas su at­sa­kin­go­mis Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Toms­ko mies­to ta­ry­ba spren­di­mą ke­ti­na pri­im­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad sie­kia­ma, jog pa­mink­las bū­tų ati­deng­tas Ge­du­lo ir vil­ties die­ną bir­že­lio 14-ąją.

„Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, kar­tu su pro­jek­to ini­cia­to­riais Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je ir lab­da­ros par­amos fon­du „Jau­niems“ sie­kia šiuo pro­jek­tu pri­si­dė­ti prie is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo ir iš­reikš­ti tin­ka­mą at­mi­ni­mą Lie­tu­vos trem­ti­niams“, – tei­gia URM.

Toms­ko sri­tis bu­vo vie­na pa­grin­di­nių lie­tu­vių trem­ties vie­tų. Ru­si­jos Toms­ko mies­to sta­li­ni­nių rep­re­si­jų „Me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus NKVD ka­lė­ji­mo“ te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me skve­re jau yra ne­di­de­li ak­me­ni­niai pa­mink­lai, skir­ti lat­vių, es­tų ir len­kų trem­ti­niams, ka­lė­ju­siems ir pa­lai­do­tiems Toms­ke.

1940–1952 me­tais so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu į la­ge­rius ir trem­tį bu­vo iš­vež­ta dau­giau kaip 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.