Lietuvos vadovai sveikina su Vasario 16-ąja
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, svei­kin­da­mi su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na, ra­gi­na iš­lik­ti iš­lik­ti tvir­tiems ir ne­pa­lau­žia­miems.

„Svei­ki­nu vi­sus su Va­sa­rio 16-ąja – at­kur­tos vals­ty­bės gim­ta­die­niu! Iki šios die­nos Lie­tu­va nu­ėjo gar­bin­gą 99 me­tų ke­lią, at­lai­kė vi­sus iš­mė­gi­ni­mus, ne­pa­lū­žo, at­si­tie­sė ir su­stip­rė­jo. Tai – di­džiau­sias mū­sų tau­tos lai­mė­ji­mas“, – pa­brė­žė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, va­sa­rio 16-ąją prieš be­veik šim­tą me­tų bu­vo įkū­ny­ta di­džiau­sia mū­sų tau­tos sva­jo­nė.

LRP nuotrauka

„Troš­ki­mas ir par­ei­ga iš­sau­go­ti, ap­gin­ti sa­vo vals­ty­bę šian­dien mus su­sie­ja su ryž­tin­gais ro­man­ti­kais, ku­rie pra­ėju­sio am­žiaus pra­džio­je už­sib­rė­žė tiks­lą grą­žin­ti Lie­tu­vai tai, ką oku­pa­ci­jos vie­na po ki­tos at­ėmė ir nai­ki­no – vals­ty­bin­gu­mą, ta­pa­ty­bę, kal­bą, sa­vi­gar­bą“, – tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

„Mes tu­ri­me ko mo­ky­tis iš sa­vo Va­sa­rio 16-osios. Drą­sos ir ryž­to, kai rei­kia pri­im­ti spren­di­mus, at­kak­lu­mo ir tvir­tu­mo, kai ten­ka įveik­ti su­nku­mus, iš­lik­ti tvir­tiems ir ne­pa­lau­žia­miems“, – pri­dū­rė ji.

Prieš 99 me­tus – 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną – Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je.

Sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ va­sa­rio 16-osios pro­ga Lie­tu­vą svei­ki­na ir LR Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis.

„Va­sa­rio 16-oji bu­vo, yra ir bus mū­sų tvir­ty­bės ir ne­pa­lau­žia­mu­mo die­na.

Tiek Tau­tos tė­vų pa­si­ra­šy­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tas, tiek par­ti­za­nų va­dų Mi­nai­čiuo­se pa­si­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja nu­brė­žė ke­lią mū­sų šian­die­nai ir ry­to­jui.

Kiek­vie­nas iš mū­sų pri­va­lo­me bū­ti Lie­tu­vos Lais­vės ga­ran­tais. Tai kas­die­nė par­ei­ga, ku­rios ne­už­ge­si­no nei so­vie­ti­nė oku­pa­ci­ja, nei kas­die­ny­bės su­nku­mai. Drą­siai žen­ki­me į 100-uo­sius Va­sa­rio 16-osios me­tus!

Su gim­ta­die­niu, Lie­tu­va!“, – ra­šo­ma S. Skver­ne­lio svei­ki­ni­me.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ lie­tu­vius su va­sa­rio 16-ąją svei­ki­na Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„1918 m. va­sa­rio 16 d. Vil­niu­je, kaip sa­kė tau­tos pa­triar­chas Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius, „se­no­bi­nė­je Lie­tu­vos sos­ta­pi­lė­je“, kraš­te šei­mi­nin­kau­jant sve­ti­miems, dvi­de­šimt tau­tos at­sto­vų pa­si­ra­šė po žo­džiais „nep­rik­lau­so­ma, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­ta Lie­tu­vos vals­ty­bė“. Šie dau­ge­lio lauk­ti žo­džiai įpras­mi­no mū­sų Tė­vy­nės at­gi­mi­mą. Žmo­nės bu­vo kvie­čia­mi kur­ti ša­lies ge­ro­vę – na­mus, ku­riuo­se vi­siems čia gy­ve­nan­tiems ir at­vyks­tan­tiems ras­tų­si vie­tos. Na­mus, ku­rių slenks­tį per­žen­gę jau­čia­mės sau­gūs ir rei­ka­lin­gi.

Va­sa­rio 16-osios žo­džiai nė­ra tik is­to­ri­ja. Ne­prik­lau­so­my­bė iš­ko­vo­ja­ma ir ku­ria­ma kas­dien – vi­sų Lie­tu­vo­je gy­ve­nu­sių, gy­ve­nan­čių ir gy­ven­sian­čių krau­ju ir pra­kai­tu, no­ru ir su­ta­ri­mu. Vi­sų troš­ki­mu rū­pin­tis sa­vo na­mais ir jų at­ei­ti­mi. Šian­dien ir vi­sa­dos.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga svei­ki­nu vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius – ku­rian­čius, sta­tan­čius, sau­gan­čius ir au­gi­nan­čius sa­vo vals­ty­bę!“ – tau­tie­čius svei­ki­na V. Pra­nckie­tis.