Lietuvos vadovai sveikina nepriklausomybės dieną švenčiančią Suomiją
Lie­tu­vos va­do­vai pa­svei­ki­no ne­prik­lau­so­my­bės die­ną šven­čian­čią Suo­mi­ją.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė svei­ki­ni­mą ad­re­sa­vo Suo­mi­jos pre­zi­den­tui Sau­li Nii­nis­to. Svei­ki­ni­me ra­šo­ma, kad Suo­mi­ja jau dau­ge­lį me­tų iš­lie­ka ar­ti­ma Lie­tu­vos są­jun­gi­nin­ke bend­ra­dar­biau­jant tiek dvi­ša­liu lyg­me­niu, tiek Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

„A­bi ša­lis vie­ni­jan­čios bend­ros ver­ty­bės ir ge­ras tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas už­ti­kri­na, kad vie­nin­gai sie­kia­me ryž­tin­gai gin­ti sa­vo ša­lių ir žmo­nių stra­te­gi­nius in­te­re­sus sau­gu­mo, ener­ge­ti­kos bei eko­no­mi­kos sri­ty­se“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me, ku­rį pa­skel­bė Pre­zi­den­tū­ra.

Suo­mi­jos pre­zi­den­tui ir vi­siems ša­lies žmo­nėms D.Gry­baus­kai­tė pa­lin­kė­jo nuo­tai­kin­go mi­nė­ji­mo, vi­so­ke­rio­pos sėk­mės, sau­gu­mo ir kles­tė­ji­mo.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­svei­ki­no Suo­mi­jos prem­je­rą Ju­hą Si­pi­lą, pra­ne­šė Vy­riau­syės spau­dos tar­ny­ba.

„La­bai ver­ti­nu glau­džius Lie­tu­vos ir Suo­mi­jos san­ty­kius, ypač bend­ra­dar­biau­jant Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių bei Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­ny­je. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog par­tne­rys­tė tarp mū­sų ša­lių, par­em­ta abi­pu­siu su­pra­ti­mu ir par­ama, at­ei­ty­je tik stip­rės“, – svei­ki­ni­mo laiš­ke sa­ko Lie­tu­vos prem­je­ras.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius vi­siems Suo­mi­jos žmo­nėms pa­lin­kė­jo šven­ti­nės nuo­tai­kos, sėk­mės bei sau­gu­mo ir ge­ro­vės.