Lietuvos vadovai sveikina Lenkiją
Lie­tu­vos va­do­vai Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga pa­svei­ki­no kai­my­ni­nės Len­ki­jos žmo­nes ir ša­lies ly­de­rius.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė svei­kin­da­ma Len­ki­jos žmo­nes ir pre­zi­den­tą Andr­ze­jų Du­dą pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ne­prik­lau­so­my­bės sie­kis, žmo­nių drą­sa ir pa­si­ry­ži­mas gy­ven­ti lais­vo­je, stip­rio­je, sa­vo pi­lie­čius ir jų in­te­re­sus gi­nan­čio­je ša­ly­je at­ve­dė abi ša­lis tuo pa­čiu is­to­ri­niu ke­liu. Anot jos, šian­dien tai reiš­kia tvir­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą ir at­sa­ko­my­bę gin­ti abi vals­ty­bes sie­jan­čias de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes ir iš­ko­vo­tą lais­vę.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius svei­ki­ni­me Len­ki­jos vy­riau­sy­bės va­do­vei Bea­tai Szyd­lo tei­gia, kad šie­met ša­lys šven­čia 25 me­tų dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo su­kak­tį, ir pa­brė­žė, jog ša­lis vie­ni­ja „lais­vė, pa­gar­ba žmo­gaus tei­sėms, ge­ro­vė, sau­gi ir tai­ki kai­my­nys­tė“.

„Ti­kiu, kad bend­ro­mis pa­stan­go­mis ir pa­sik­liau­da­mi vie­ni ki­tų par­ama ir to­liau kar­tu siek­si­me įgy­ven­din­ti šiuos tiks­lus“, – sa­ko­ma Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vo svei­ki­ni­me.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius svei­ki­ni­me ko­le­gai Wi­tol­dui Waszc­zy­kows­kiui ra­šė, kad ša­lis sie­ja ne tik šimt­me­čius be­si­tę­sian­ti bend­ra is­to­ri­ja, ta­čiau ir bend­ri da­bar­ti­niai iš­šū­kiai ir in­te­re­sai: Var­šu­vos spren­di­mai, bend­ra po­zi­ci­ja rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus, ša­lių par­ama Ry­tų par­tne­rys­tės vals­ty­bėms, ener­ge­ti­niai pro­jek­tai.