Lietuvos URM: Rusijos institucijos eilinį kartą atsisakė bendradarbiauti
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra su­si­rū­pi­nu­si Ru­si­jos spren­di­mu su­teik­ti po­li­ti­nį prie­globs­tį bu­vu­siam ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ va­do­vui Rai­mon­dui Ba­ra­naus­kui.

„Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia ap­gai­les­tau­jan­ti, kad Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jos ei­li­nį kar­tą at­si­sa­kė bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ti­riant šią ir ki­tas re­zo­nan­si­nes bau­džia­mą­sias by­las, ne­pai­sant Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­tų tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mų“, – ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­tvir­ti­no, kad šių me­tų pra­džio­je Ru­si­ja pra­ne­šė, jog R.Ba­ra­naus­kui su­teik­tas prie­globs­tis, to­dėl Lie­tu­vai jis ne­bus iš­duo­tas.

2016 me­tais Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­joms iš­siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus iš­duo­ti R.Ba­ra­naus­ką ir bu­vu­sį pa­grin­di­nį „Sno­ro“ ak­ci­nin­ką, Ru­si­jos pi­lie­tį Vla­di­mi­rą An­to­no­vą.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai už­per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir R.Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.

„Sno­ro“ veik­la su­stab­dy­ta 2011 me­tų lap­kri­čio 16 die­ną, o ban­kro­to by­la ban­kui iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7 die­ną.