Lietuvos universitetų turto įsigijimo ir išlaikymo išlaidos – vienos didžiausių Europoje
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tur­to įsi­gi­ji­mo ir iš­lai­ky­mo iš­lai­dos kas­met di­dė­ja ir yra vie­nos di­džiau­sių Eu­ro­po­je, kons­ta­tuo­ja Vals­ty­bės kon­tro­lė.

At­li­kus au­di­tą nu­sta­ty­ta, kad uni­ver­si­te­tai per­nai val­dė 1768 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus, jų ver­tė – 503,4 mln. eu­rų, nu­ro­do­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės pra­ne­ši­me.

Pa­sak Vals­ty­bės kon­tro­lės, 2013–2015 me­tais uni­ver­si­te­tų il­ga­lai­kio tur­to įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos pa­di­dė­jo 77 proc., o įsi­gi­ji­mo ir iš­lai­ky­mo iš­lai­dos, Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 2014 me­tais su­da­rė apie 27 proc. vi­sų uni­ver­si­te­tų iš­lai­dų ir bu­vo vie­nos di­džiau­sių Eu­ro­po­je.

Au­di­to­riai pa­žy­mi, jog iš­va­dų, ku­rios at­sklei­džia tai­sy­ti­ną fi­nan­si­nę ūki­nę uni­ver­si­te­tų si­tua­ci­ją, „ne­ga­li­ma ig­no­ruo­ti at­lie­kant bū­si­mą uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mą“.

Au­di­to­rių tei­gi­mu, vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo tu­rė­ti tiek tur­to, kad jo pa­kak­tų vals­ty­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti. Tur­to, ku­ris ne­tu­ri nie­ko bend­ra su ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mo­mis funk­ci­jo­mis, tu­rė­tų ne­lik­ti, o ins­ti­tu­ci­jų iš­lai­ky­mo iš­lai­dos – su­ma­žė­ti.

Au­di­to­riai pa­žy­mi, kad ne­prii­mant spren­di­mų dėl tur­to op­ti­mi­za­vi­mo ir efek­ty­vaus pa­nau­do­ji­mo, ky­la ri­zi­ka dėl uni­ver­si­te­tų ga­li­my­bės už­ti­krin­ti tin­ka­mą tur­to val­dy­mą ir nau­do­ji­mą. Vy­riau­sy­bei kar­tu su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ta įver­tin­ti uni­ver­si­te­tuo­se vyk­do­mą tur­to op­ti­mi­za­vi­mą ir jo pla­nus bei pri­im­ti spren­di­mus, su­sie­tus su efek­ty­ves­niu tur­to val­dy­mu ir nau­do­ji­mu bei uni­ver­si­te­tų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mu.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs uni­ver­si­te­tų op­ti­mi­za­vi­mo pla­ną, pa­gal ku­rį vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų liks ma­žiau nei pu­sė iš šiuo me­tu vei­kian­čių 14. Vil­niu­je ir Kau­ne ga­li bū­ti po vie­ną kla­si­ki­nį, pla­čios ap­rėp­ties ty­ri­mų uni­ver­si­te­tą. Nu­ro­dy­ta, kad šiuo­se mies­tuo­se taip pat ga­li veik­ti pro­fi­li­niai tech­no­lo­gi­jos, svei­ka­tos moks­lų ir me­nų uni­ver­si­te­tai.

Siū­lo­ma iš­lai­ky­ti Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se re­gio­nų po­rei­kius ati­tin­kan­čius ir sa­vo iš­skir­ti­nu­mu pa­si­žy­min­čius uni­ver­si­te­ti­nio moks­lo cen­trus, jie ga­lė­tų bū­ti ki­tų uni­ver­si­te­tų pa­da­li­niai. Pa­gal nu­ta­ri­mą, švie­ti­mo ir ug­dy­mo moks­li­niai ty­ri­mai bei pe­da­go­gų ren­gi­mas tu­ri bū­ti su­telk­ti kla­si­ki­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se bei Šiau­lių uni­ver­si­te­ti­nia­me moks­lo cen­tre, iš­ven­giant dub­lia­vi­mo mies­to, re­gio­no ir ša­lies mas­tu.

Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­ta iki šių me­tų gruo­džio 1 die­nos par­eng­ti pla­no įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nes ir ki­tus tei­sės ak­tus.