Lietuvos totoriai žada padėti integruoti pabėgėlius
Lie­tu­vos to­to­riai ža­da pa­dė­ti val­džiai in­teg­ruo­ti į ša­lį at­vyk­sian­čius pa­bė­gė­lius ir ra­gi­na vi­suo­me­nę ne­bi­jo­ti mu­sul­mo­nų bei ne­ta­pa­tin­ti jų su eks­tre­mis­ti­nė­mis gru­pė­mis.

„Ga­li­me pri­si­dė­ti prie tų žmo­nių in­teg­ra­ci­jos, pa­dė­ti par­ei­gū­nams vyk­ti į pa­bė­gė­lių cen­trus, pa­sa­ko­ti apie mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nės is­to­ri­ją, apie to­le­ran­ci­ją tarp re­li­gi­jų, ku­ri Lie­tu­vo­je su­sik­los­tė prieš 600 me­tų“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos to­to­rių bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas Adas Ja­ku­baus­kas.

2011 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­na 3200 to­to­rių, be­veik vi­si jie - mu­sul­mo­nai. Dau­giau­sia to­to­rių įsi­kū­rę Vil­niu­je, Kau­ne, Aly­tu­je, Šven­čio­ny­se ir Šal­či­nin­kuo­se.

A.Ja­ku­baus­kas, ku­ris yra My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, pa­brė­žė, kad dau­giau kaip 600 me­tų Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys to­to­riai daug pri­si­dė­jo prie ša­lies vals­ty­bin­gu­mo.

„Lie­tu­vos to­to­riai yra Lie­tu­vos sen­bu­viai, gy­ve­nan­tys čia 620 me­tų, per il­gus sa­vo gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je am­žius lie­jo krau­ją dėl jos ne­prik­lau­so­my­bės, da­ly­va­vo vi­suo­se be iš­im­ties ka­ruo­se su iš­orės prieš­ais bei 1794, 1831 ir 1863 me­tų su­ki­li­muo­se“, - kal­bė­jo A.Ja­ku­baus­kas.

„Bend­ruo­me­nė taip ir gy­ve­na, kaip bu­vo įkur­din­ta dar Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­tau­to kaip gy­ny­bi­nė zo­na nuo Vil­niaus iki Aly­taus ne­sie­kiant Že­mai­ti­jos“, - pa­sa­ko­jo A.Ja­ku­baus­kas.

Pir­mie­ji to­to­riai į Lie­tu­vą at­vy­ko kaip są­jun­gi­nin­kai Lie­tu­vos di­džia­jam ku­ni­gaikš­čiui Ge­di­mi­nui pa­dė­ti ko­vo­se prieš kry­žiuo­čius 1319 me­tais.

An­tra to­to­rių ban­ga, ku­rių pa­li­kuo­ni­mis sa­ve ir lai­ko Lie­tu­vos to­to­riai, iš Auk­so Or­dos į ša­lį at­vy­ko 1396-1397 me­tais - ta­da į Lie­tu­vos Di­džią­ją Ku­ni­gaikš­tys­tę at­vy­ko 40 tūkst. ka­rių, jie bu­vo ap­gy­ven­din­ti Ly­dos, da­bar­ti­nės Bal­ta­ru­si­jos, pi­ly­je.

XVI - XVIIa. to­to­riai į Lie­tu­vą dau­giau­siai vy­ko iš Kry­mo cha­na­to.

A.Ja­ku­baus­ko nuo­mo­ne, spręs­da­ma dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo Lie­tu­va tu­ri pri­si­min­ti pa­čių lie­tu­vių emig­ra­ci­ją į Va­ka­rus An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir po­ka­rio me­tais.

To­to­rių ly­de­ris tei­gė, kad pa­bė­gė­liai at­vyks­ta gel­bė­da­mi gy­vy­bes, ir ne­pag­rįs­tai iš­pūs­tu bur­bu­lu pa­va­di­no nuo­gąs­ta­vi­mus, kad į ša­lį ga­li at­vyk­ti te­ro­ris­tai.

„A­pie „Is­la­mo vals­ty­bę“ ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jie yra ban­di­tai. Nuo jų nu­ken­čia ne tik krikš­čio­nys, bet ir mu­sul­mo­nai“, - tvir­ti­no jis.

„Mū­sų ži­niask­lai­da tu­ri įsi­są­mo­nin­ti, kad is­la­mas ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­mas su kaž­ko­kio­mis gru­pė­mis, ku­rios, siek­da­mos po­li­ti­nių tiks­lų, pri­si­den­gia vie­na ar ki­ta re­li­gi­ja“, - sa­kė A.Ja­ku­baus­kas.

Jo tei­gi­mu, vals­ty­bė tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­ta in­teg­ruo­ti at­vy­kė­lius, kad jie ži­no­tų lie­tu­vių kul­tū­rą, kal­bą, įsta­ty­mus.

„Pa­sau­lis tu­rės gy­ven­ti įvai­ria­ly­pė­je kul­tū­ro­je ir tai yra ne­iš­ven­gia­ma XXIa. ak­tua­li­ja“, - pri­dū­rė A.Ja­ku­baus­kas.

Pri­si­dė­da­ma prie Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mos, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Pir­mi­nė jų in­teg­ra­ci­ja vyk­tų Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je, vė­liau mig­ran­tai bū­tų per­ke­lia­mi į sa­vi­val­dy­bes.