Lietuvos specialiosios pajėgos baigia misiją Afganistane
Mi­si­ją Af­ga­nis­ta­ne bai­gia čia 13 me­tų tar­na­vę spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų es­kad­ro­no „Ait­va­ras“ ka­riai, ma­žiau­siai iki me­tų pa­bai­gos Af­ga­nis­ta­ne tu­rė­tų lik­ti dar ke­lio­li­ka lie­tu­vių.

Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų ka­riai da­ly­va­vi­mą NA­TO mi­si­jo­je „Tvir­ta par­ama“ (Re­so­lu­te Su­pport Mis­sion, RSM) Af­ga­nis­ta­ne tu­rė­tų baig­ti nuo lie­pos 1-osios.

„Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gos čia bren­do, su­tvir­tė­jo, pa­si­ro­dė kaip pro­fe­sio­na­lios, ge­ban­čios ne tik vyk­dy­ti už­duo­tis, bet ir per­duo­ti sa­vo pa­tir­tį af­ga­nis­ta­nie­čiams. Šian­dien pa­žy­mi­me „Tvir­tos par­amos“ mi­si­jos pa­bai­gą, ku­ri tru­ko me­tus, bei per­da­vi­mą tos at­sa­ko­my­bės už sau­gu­mą spe­cia­lio­sioms Af­ga­nis­ta­no po­li­ci­jos pa­jė­goms. Tai ženk­li­na mū­sų ka­riuo­me­nės ir mū­sų spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų bran­dą“, - žur­na­lis­tams Af­ga­nis­ta­ne sa­kė J.Ole­kas.

Mi­nis­tras tvir­ti­no, kad ne­di­de­lė da­lis ka­rių vis dar liks He­ra­te ir Ka­bu­le - Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs jų bu­vi­mą šio­je ša­ly­je 2015-2016 me­tais.

„He­ra­te kal­bė­jau su ge­ne­ro­lu, ku­ris va­do­vau­ja mi­si­jos va­ka­rų re­gio­nui, kal­bė­jo­mės ir su vi­sos mi­si­jos va­do­vu Ka­bu­le, kad tam ti­kras po­rei­kis yra pa­bū­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Aš ma­nau, kad prieš Ka­lė­das tu­rė­tu­mė­me su­lauk­ti su­grįž­tan­čių“, - sa­kė mi­nis­tras.

NA­TO bri­ga­dos ge­ne­ro­las, ita­las Mi­che­le Ri­sis BNS pa­tvir­ti­no, kad lie­tu­vių ka­riuo­me­nės in­ži­nie­rių, lo­gis­ti­kos ir ki­tų spe­cia­lis­tų bu­vi­mas He­ra­te bent iki šių me­tų ga­lo yra „la­bai svar­bus“.

„I­ta­li­ja nu­spren­dė pra­tęs­ti mū­sų bu­vi­mą čia, kad bū­tų už­ti­krin­ta pa­si­ren­gi­mo už­duo­tims ir pa­ta­ria­mo­ji funk­ci­ja Af­ga­nis­ta­no pa­jė­goms iki šių me­tų pa­bai­gos ar net iki ki­tų me­tų pra­džios (...). Iš tak­ti­nės ir stra­te­gi­nės pu­sės, bū­tų la­bai svar­bu, kad lie­tu­vių ka­rių kon­tin­gen­tas, la­bai sva­riai pri­si­dė­da­mas prie mū­sų, lik­tų iki pat mū­sų man­da­to pa­bai­gos čia Af­ga­nis­ta­ne“, - žur­na­lis­tams NA­TO ka­ri­nė­je ba­zė­je He­ra­te sa­kė M.Ri­sis.

Anot jo, vie­nas svar­biau­siu to­les­nių tiks­lų Af­ga­nis­ta­ne - už­ti­krin­ti par­amą ne tik ka­ri­nė­je, bet ir ki­to­se sri­ty­se.

„Svar­bu, kad eko­no­mi­ka, tei­si­nė sis­te­ma, raš­tin­gu­mas ga­lė­tų stip­rė­ti, žmo­nės ir to­liau teiks in­dė­lį šiai ša­liai, ypač šiam regionui“

Tuo me­tu J.Ole­kas tvir­ti­no, kad Af­ga­nis­ta­no pa­jė­gos šiuo me­tu pa­si­ruo­šu­sios at­rem­ti „sau­gu­mo grės­mes“ pa­čios vyk­dy­da­mos ko­vi­nes ope­ra­ci­jas, vyk­dant de­ry­bas su Ta­li­ba­nu dėl sta­bi­lu­mo ir tai­kos. Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį, kad nors šią va­sa­rą Ta­li­ba­nas ir ki­ti maiš­ti­nin­kai Af­ga­nis­ta­ne ak­ty­viau vyk­do iš­puo­lius, su tuo Af­ga­nis­ta­no pa­jė­gos su­sit­var­ko sėk­min­gai.

„Y­ra in­ci­den­tų, bet jų nė­ra to­kių stam­bių, ku­rie bū­da­vo anks­čiau, ypač ka­ri­nių in­ci­den­tų. Pa­si­tai­ko iš­puo­lių prieš ci­vi­lius, sa­vi­žu­džių, or­ga­ni­zuo­tų sprog­di­ni­mų. Iš ti­krų­jų, Af­ga­nis­ta­nas pa­da­rė di­de­lę pa­žan­gą. Be abe­jo, tarp­tau­ti­nės pa­jė­gos ga­lė­tų dar daug pa­dė­ti. Bet vis­tiek at­ei­na lai­kas, kai at­sa­ko­my­bę už sau­gu­mą tu­ri pri­siim­ti Af­ga­nis­ta­nas“, - sa­kė J.Olekas

Mi­nis­tras šeš­ta­die­nį Ka­bu­le su­si­ti­ko su NA­TO mi­si­jos „Tvir­ta par­ama“ va­du, JAV ge­ne­ro­lu Joh­nu F. Camp­bel­lu. Anot J.Ole­ko, ap­tar­ti tarp­tau­ti­nės par­amos or­ga­ni­za­vi­mo pla­nai, taip pat kal­bė­ta, ko­kios rei­kė­tų pa­gal­bos iš Lie­tu­vos, kal­bė­ta apie eko­no­mi­nę-so­cia­li­nės re­for­mos bū­ti­ny­bę, kaip už­si­ti­krin­ti įvai­rių Af­ga­nis­ta­ne esan­čių tau­tų pa­si­ti­kė­ji­mą.

Taip pat J.Ole­ko va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja su­si­ti­ko su lai­ki­nuo­ju Af­ga­nis­ta­no gy­ny­bos mi­nis­tru Bis­mil­lah Ma­soom Sta­nek­zai.

Šiuo me­tu Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­ja apie 50 Lie­tu­vos ka­rių.

Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų es­kad­ro­nas „Ait­va­ras“ Af­ga­nis­ta­ne tar­na­vo 13 me­tų. „Ait­va­rai“ Af­ga­nis­ta­ne vyk­dė įvai­rias aukš­to ri­zi­kos ly­gio ir di­de­lio in­ten­sy­vu­mo už­duo­tis, ren­gė vie­ti­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, ruo­šian­tis per­duo­ti at­sa­ko­my­bę už Af­ga­nis­ta­no sau­gu­mą af­ga­nis­ta­nie­čiams.

Apie 30 es­kad­ro­no „Ait­va­ras“ ka­rių pa­sta­rai­siais me­tais vyk­dė „Tvir­tos par­amos“ mi­si­jos pa­ta­rė­jų (Train Ad­vi­ce As­sist Com­mand, TAAC) Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nėms pa­jė­goms funk­ci­ją. Jie da­ly­va­vi­mą mi­si­jo­je Kan­da­ha­re tu­rė­tų baig­ti nuo lie­pos 1-osios. Lik­sian­tys ka­ri­nin­kai mi­si­jos šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te vyk­dys or­ga­ni­za­ci­nes funk­ci­jas, taip pat da­lis ka­riš­kių teiks lo­gis­ti­nę par­amą.