Lietuvos Seimas maudosi privilegijose
Sei­mo sen­bu­vių pa­si­pik­ti­ni­mas, nau­ja­jai va­do­vy­bei nu­spren­dus ne­leis­ti už par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas lė­šas nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lių, ne­sup­ran­ta­mas jų ko­le­goms Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Pa­na­šų at­ly­gį už dar­bą gau­nan­tys kai­my­ni­nių ša­lių po­li­ti­kai ne­ap­rū­pi­na­mi nei trans­por­tu, nei būs­tu, o par­la­men­ti­nei veik­lai nu­ma­ty­tų lė­šų ne­ga­li leis­ti jo­kiam tur­tui įsi­gy­ti.

Šią sa­vai­tę Sei­mo val­dy­ba, at­siž­velg­da­ma į val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos pa­siū­ly­mą, pa­ko­re­ga­vo par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų nau­do­ji­mą: po­li­ti­kams užd­raus­ta už tam nu­ma­ty­tus pi­ni­gus nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lius. Iki šiol Sei­mo na­riai di­džią­ją da­lį par­la­men­ti­nių lė­šų skir­da­vo bū­tent nau­jų au­to­mo­bi­lių nuo­mai, re­mon­tui bei drau­di­mui. Da­bar par­la­men­ta­rai kas mė­ne­sį ten­kan­čias iš­mo­kas, sie­kian­čias vie­ną vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį (VMDU), t. y. 770 eu­rų, ga­lės leis­ti tik tie­sio­giai su jų dar­bu su­si­ju­sioms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti: su­ve­ny­rams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms ir ki­toms reik­mėms.

Kai­my­nė­se Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je pa­dė­tis ki­to­kia. Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo Lat­vi­jos par­la­men­to Spau­dos tar­ny­ba, šio­je vals­ty­bė­je vie­nin­te­lės pa­pil­do­mos iš­mo­kos par­la­men­ta­rams ski­ria­mos trans­por­to bei būs­to nuo­mos iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Es­ti­jos par­la­men­ta­rams, kaip pra­ne­šė šios ša­lies par­la­men­to kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vas spau­dai Ur­mas Sea­ve­ras, ga­li bū­ti iš­mo­ka­ma iki 30 proc. jų par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo sie­kian­ti kom­pen­sa­ci­ja veik­los iš­lai­doms pa­deng­ti, taip pat iš da­lies kom­pen­suo­ja­ma būs­to nuo­ma.

At­ly­gi­ni­mai panašūs

Lie­tu­vos Sei­mas – vie­nin­te­lė to­kia ins­ti­tu­ci­ja Bal­ti­jos ša­ly­se, iki šiol ne­priė­mu­si par­la­men­ta­rų tei­ses, par­ei­gas bei veik­los ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo, nors dar prieš 12 me­tų tai pa­da­ry­ti po­li­ti­kus įpa­rei­go­jo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Iki šiol par­la­men­ta­rų ga­ran­ti­jas nu­sta­to Sei­mo sta­tu­tas, ku­rį ko­re­guo­ja pa­tys po­li­ti­kai.

Šiuo me­tu ei­li­nio Sei­mo na­rio par­ei­gi­nė al­ga, su­sie­ta su ba­zi­niu par­ei­gi­niu at­ly­gi­ni­mu, be prie­do už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą, sie­kia 2531,7 eu­ro. Prie­das už iš­tar­nau­tus vals­ty­bei me­tus su­da­ro 3 pro­cen­tus vals­ty­bės po­li­ti­ko par­ei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tre­jus me­tus, ta­čiau jo su­ma ne­ga­li vir­šy­ti 30 pro­cen­tų par­ei­gi­nės al­gos. Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­grin­di­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kia 3367 eu­rus, jo pa­va­duo­to­jų – 2923–3027 eu­rus. Ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų at­ly­gi­ni­mas su­da­ro 2923 eu­rus, frak­ci­jų va­do­vų – 2610–2858 eu­rus.

Lat­vi­jo­je, ku­rio­je par­la­men­ta­rų at­ly­gi­ni­mas yra su­sie­tas su vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu ša­ly­je ir kin­ta pri­klau­so­mai nuo jo, šie­met Sei­mo na­riai vi­du­ti­niš­kai už­dir­bo po 2448 eu­rus per mė­ne­sį, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Be to, Lat­vi­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kui iš­mo­ka­mas 1323 eu­rų, par­la­men­to val­dy­bos na­riams – 1132 eu­rų, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams – 1063 eu­rų kas­mė­ne­si­nis prie­das.

Es­ti­jos par­la­men­ta­rai, ku­rių at­ly­gi­ni­mas sie­ja­mas su įsta­ty­me fik­suo­tu aukš­čiau­sių par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mu, pri­klau­san­čiu nuo vi­du­ti­nio me­ti­nio kai­nų po­ky­čio ir inf­lia­ci­jos, šiuo me­tu už­dir­ba 3437 eu­rus. Par­la­men­to va­do­vo at­ly­gi­ni­mas sie­kia 5288 eu­rus, jo pa­va­duo­to­jų, taip pat par­la­men­ti­nių ko­mi­si­jų ir frak­ci­jų va­do­vų – 4495 eu­rus.

Prie­dai – riboti

Es­ti­jos par­la­men­ta­rams jų Ry­gi­ko­go val­dy­bos spren­di­mu ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­mos su veik­la su­si­ju­sios iš­lai­dos. Jos api­ma su­mas, iš­leis­tas trans­por­tui, ry­šių, pa­što pa­slau­goms, kan­ce­lia­ri­nėms prie­mo­nėms, ko­man­di­ruo­tėms, nak­vy­nėms jų me­tu, eks­per­ti­zėms ir ver­tė­jų dar­bui ap­mo­kė­ti, taip pat den­gia­mos mo­ky­mo­si bei rep­re­zen­ta­ci­nės iš­lai­dos. Ta­čiau vi­sos po­li­ti­kų iš­leis­tos su­mos tu­ri bū­ti grin­džia­mos do­ku­men­tais, be to, ne­ga­li vir­šy­ti 30 proc. par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo. Es­ti­jos par­la­men­ta­rų ap­rū­pi­ni­mą reg­la­men­tuo­jan­tis įsta­ty­mas griež­tai nu­ro­do, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų šios ša­lies po­li­ti­kai ne­ga­li leis­ti jo­kiam įsi­gy­tam tur­tui kom­pen­suo­ti.

Būs­tas ir trans­por­tas – pa­čių Es­ti­jos par­la­men­ta­rų rū­pes­tis. Tie­sa, yra nu­ma­ty­ta, kad tuo at­ve­ju, jei po­li­ti­kas re­gis­truo­tas ne Ta­li­ne ar ap­link sos­ti­nę esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se, jis ga­li ti­kė­tis kom­pen­sa­ci­jos už nuo­mą, bet ji ne­bus di­des­nė nei 20 proc. at­ly­gi­ni­mo. Es­ti­jos par­la­men­ta­rai ga­li iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ap­tar­nau­jan­čios au­to­trans­por­to įmo­nės, ta­čiau vai­ruo­to­jo pa­slau­gos jiems ne­tei­kia­mos. Iš­im­tis – par­la­men­to va­do­vas ir du vi­ce­pir­mi­nin­kai, ku­rie ap­rū­pi­na­mi au­to­mo­bi­liu su vai­ruo­to­ju. Pa­grin­di­nė Es­ti­jos po­li­ti­kams su­tei­kia­ma pri­vi­le­gi­ja – lei­di­mas par­kuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius prie Par­la­men­to pa­sta­to.

Lat­vi­jos Saei­mos spau­dos tar­ny­bos tei­gi­mu, vie­nin­te­lės kom­pen­sa­ci­jos, ku­rių ga­li ti­kė­tis šios ša­lies par­la­men­ta­rai, api­ma iš­lai­das trans­por­tui ir būs­to nuo­mai. Jų dy­dis pri­klau­so nuo at­stu­mo, ko­kiu po­li­ti­kas yra re­gis­truo­tas nuo Ry­gos, ir svy­ruo­ja nuo 115 iki 765 eu­rų. „Tai mak­si­ma­li su­ma, o par­la­men­ta­rai ga­li at­gau­ti tik rea­lias iš­lai­das, pa­tei­kę nuo­mos su­tar­tį, kvi­tus ir pa­na­šiai“, – nu­ro­dė Lat­vi­jos par­la­men­to Spau­dos tar­ny­ba.

Lat­vi­jos par­la­men­tas taip pat tu­ri sa­vo au­to­mo­bi­lių par­ką, ta­čiau jo trans­por­tu pa­gal val­dy­bos pa­tvir­tin­tas tai­syk­les ga­li nau­do­tis tik ins­ti­tu­ci­jos va­do­vai, taip par­la­men­ti­nės frak­ci­jos, ko­mi­te­tai bei po­li­ti­kų gru­pės – tai yra ne ma­žiau kaip pen­ki į ke­lio­nę iš­si­ren­gę par­la­men­ta­rai.

Ir vieš­bu­tis, ir transportas

Lie­tu­vos po­li­ti­kams ne­rei­kia su­kti gal­vos dėl būs­to – jie ap­gy­ven­di­na­mi Sei­mo vieš­bu­ty­je. Ma­ža to, tais at­ve­jais, jei­gu par­la­men­ta­rų dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta nuo Vil­niaus nu­to­lu­si dau­giau kaip per 25 ki­lo­me­trus, jiems ne­rei­kia mo­kė­ti ne tik nuo­mos, bet ir ko­mu­na­li­nių iš­lai­dų – už jas pa­gal at­ski­rai pa­tvir­tin­tus ta­ri­fus at­sis­kai­to tik vil­nie­čiai Sei­mo na­riai, pa­no­rę pa­gy­ven­ti ša­lia ko­le­gų. Per vie­nus me­tus Sei­mo vieš­bu­čio iš­lai­ky­mas Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­nuo­ja apie 136 tūkst. eu­rų, den­giant ko­mu­na­li­nes, pa­tal­pų ir te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo iš­lai­das bei ad­mi­nis­tra­to­riaus dar­bo už­mo­kes­tį.

Esant rei­ka­lui Sei­mo na­riai ga­li pa­si­nau­do­ti par­la­men­to Trans­por­to sky­riaus pri­žiū­ri­mo au­toū­kio pa­slau­go­mis. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Trans­por­to sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis La­pė, po­li­ti­kams te­rei­kia pa­teik­ti pra­šy­mus per par­la­men­ti­nius ko­mi­te­tus ar frak­ci­jas, ku­riems nu­sta­ty­ti nau­do­ji­mo­si trans­por­tu li­mi­tai, ir iš au­toū­kio at­rie­dės au­to­mo­bi­lis su vai­ruo­to­ju.

Vis dėl­to dau­giau­sia dis­ku­si­jų ke­lia po­li­ti­kų par­la­men­ti­nei veik­lai nu­sta­ty­tos lė­šos. Ka­den­ci­ją bai­gu­sia­me Sei­me dir­bę po­li­ti­kai vien per tris šių me­tų ket­vir­čius tam iš­lei­do per 850 tūkst. eu­rų – tai yra be­veik po 7 tūkst. eu­rų kiek­vie­nas. Dau­giau­sia iš­lai­dų te­ko par­la­men­ta­rų trans­por­to nuo­mai, jo eksp­loa­ta­ci­jai, taip pat vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­goms pirk­ti, su­ve­ny­rams, gė­lėms, pa­što pa­slau­goms ap­mo­kė­ti ir pa­na­šiai. Vie­nin­te­lis anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys, iš vi­so ne­nau­do­jęs su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms nu­ma­ty­tų lė­šų – da­bar iš po­li­ti­kos pa­si­trau­kęs vers­li­nin­kas Sta­sys Brun­dza.