Lietuvos šaulių sąjungai kariuomenė perduoda automatinius šautuvus
Šian­dien, sau­sio 20 d., Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė ir Šau­lių są­jun­ga pa­si­ra­šys su­tar­tį ir per­duos 500 vnt. au­to­ma­ti­nių šau­tu­vų AK-4MT. Šve­dų ga­my­bos gink­lai bus per­duo­ti šau­liams pa­ti­kė­ji­mo tei­se de­šim­čiai me­tų.

Gink­lai bus nau­do­ja­mi Šau­lių są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ja­mų mo­ky­mų ir pra­ty­bų me­tu, taip pat sau­gant Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ob­jek­tus. Jie bus lai­ko­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Šau­lių są­jun­gos gink­li­nė­se ati­tin­kan­čio­se nu­sta­ty­tus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Šis žings­nis – gink­luo­tės per­da­vi­mas – su­stip­rins Lie­tu­vos sau­gu­mą ir Šau­lių są­jun­gos gy­ny­bi­nę ga­lią ir ge­bė­ji­mus pri­si­dė­ti prie ša­lies gy­ny­bos, taip pat su­da­rys ge­res­nes ga­li­my­bes šau­liams reng­tis gink­luo­tai kraš­to gy­ny­bai su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės stan­dar­tais ati­tin­kan­čia gink­luo­te“,– sa­ko Šau­lių są­jun­gos va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Liu­das Gum­bi­nas.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas vyks sau­sio 9.00 val. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Juo­do­jo­je sa­lė­je. Su­tar­tį pa­si­ra­šys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės De­pų tar­ny­bos va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ei­man­tas Juo­dze­vi­čius ir Šau­lių są­jun­gos va­das at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Liu­das Gum­bi­nas.

Gink­lai bus per­duo­da­mi šau­liams po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo 10 val. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gink­luo­tės de­pe Lin­kai­čiuo­se, Rad­vi­liš­kio raj. Per­da­vi­me da­ly­vaus Šau­lių są­jun­gos va­do pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Zau­ra ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gink­luo­tės de­po vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Ir­tau­tas Ju­čas.