Lietuvos šaulių sąjunga žvakutėmis pagerbė karo aukas
Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­kvie­tė už­deg­ti žva­ku­tes pa­ger­biant An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kas.

Ka­ted­ros aikš­tė­je Vil­niu­je 21 va­lan­dą 2 tūkst. žva­ku­čių su­ži­bo su­da­ry­da­mos sim­bo­lį WWII.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das ats. plk. ltn. Liu­das Gum­bi­nas sa­kė, kad pa­gar­bos nu­si­pel­no vi­si žu­vę ka­riai, nes vyk­dė va­dų įsa­ky­mus, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ku­rio­je pu­sė­je ka­ria­vo.

„Už­deg­da­mi žva­ku­tes taip pat pa­gerb­si­me ne­kal­tų ci­vi­lių au­kas, rep­re­si­jų au­kas, mū­sų re­zis­ten­ci­jos ka­rių pa­siau­ko­ji­mą. Skir­tin­gai nuo Ukrai­nos, gy­ven­ti tai­kio­je ir Ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je dau­ge­liui yra aki­vaiz­di kas­die­ny­bė.Ti­kiuo­si ši pa­gar­bos ak­ci­ja pri­vers mus su­si­mąs­ty­ti, kad tai­ka yra ypa­tin­ga ver­ty­bė, ku­ria pri­va­lu kiek­vie­nam ja rū­pin­tis ir sau­go­ti“, - tei­gė są­jun­gos va­das.

Per ak­ci­ją ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­tos An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kos, ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir šau­liai, ir daug vil­nie­čių bei Lie­tu­vos sos­ti­nės sve­čių.