Lietuvos šauliai sunerimę Briuseliui ketinant griežtinti ginklų kontrolę
Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pra­dė­jo svars­ty­ti tei­si­nes prie­mo­nes, ku­rios griež­tin­tų gink­lų įsi­gi­ji­mą, lai­ky­mą ir kon­tro­lę Bend­ri­jo­je. Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga jau su­si­rū­pi­nu­si, kad EP di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mai ne­su­var­žy­tų jų tei­sės su gink­lu gin­ti vals­ty­bę nuo ga­li­mo ag­re­so­riaus. 

Po te­ro­ris­tų iš­puo­lių Par­yžiu­je 2015 me­tų lap­kri­tį Eu­ro­pos Par­la­men­tas pa­no­ro įgy­ven­din­ti prie­mo­nes, ku­rios su­griež­tin­tų šau­na­mų­jų gink­lų įsi­gi­ji­mo ir lai­ky­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) kon­tro­lę, pa­ge­rin­tų tei­sė­tai lai­ko­mų šau­na­mų­jų gink­lų at­se­ka­mu­mą ir su­stip­rin­tų ES ša­lių na­rių bend­ra­dar­bia­vi­mą.

EP na­rio Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus nuo­mo­ne, rei­kia pa­siek­ti, kad gink­lų kon­tro­lės reg­la­men­ta­vi­mas ren­gia­mo­se Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos pa­tai­so­se ne­tap­tų su­nkes­nis nei esa­mas Lie­tu­vo­je tra­di­ci­nis po­žiū­ris į gink­lų nau­do­ji­mą, kad Eu­ro­pos tei­sė­je bū­tų pa­lik­tos mums ir kai­my­nėms Bal­ti­jos ša­lims svar­bios iš­im­tys, at­siž­vel­giant į da­bar­ti­nę geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją.

Pa­gal EP In­for­ma­ci­jos biu­ro Lie­tu­vo­je par­eng­tą apž­val­gą, mū­sų ša­ly­je šau­na­mą­jį gink­lą tu­rė­jo ar tu­ri 14 proc. apk­laus­tų­jų – tai yra vie­nas di­džiau­sių ro­dik­lių ES. Lie­tu­vos res­pon­den­tai tei­gė, kad gink­lus lai­ko sa­vi­gy­nai, bet ga­li­ma ma­ny­ti, kad prieš­in­gai nei Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se ar JAV, Lie­tu­vo­je šau­na­mie­ji gink­lai daž­niau lai­ko­mi ne as­me­ni­nės sa­vi­gy­nos, o ša­lies gy­ni­mo tiks­lu. Prie to pri­si­de­da gi­lios pa­sip­rie­ši­ni­mo tra­di­ci­jos bei au­gan­čios Lie­tu­vos šau­lių gre­tos ir kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių po­pu­lia­ru­mas.

EP svars­to­mu Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mų pro­jek­tu sie­kia­ma užd­raus­ti kai ku­riuos ci­vi­li­nėms reik­mėms nau­do­ja­mus pu­siau au­to­ma­ti­nius šau­na­muo­sius gink­lus, taip pat į gink­lų kon­tro­lės pro­ce­są įtrauk­ti ko­lek­ci­nin­kus ir tar­pi­nin­kus.

Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius (dešinėje) ir Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės vadas mjr. Mindaugas Milius. Rasos Pakalkienės nuotrauka

Bu­vo už­si­mo­ta plačiai

EP In­for­ma­ci­jos biu­re Vil­niu­je su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je apie griež­tes­nę šau­na­mų­jų gink­lų įsi­gi­ji­mo ir lai­ky­mo kon­tro­lę ES, P. Auš­tre­vi­čius sa­kė, kad ET Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­va yra la­bai svar­bi įvai­rių sluoks­nių žmo­nėms ir aps­kri­tai di­de­liam ES gy­ven­to­jų skai­čiui. Po te­ro­ro ak­tų iš­ki­lo nau­jų už­da­vi­nių, bu­vo nu­spręs­ta, kad ES gink­lų rin­ka tu­ri bū­ti vie­nin­ga. Va­di­na­si, ES ša­lių na­rių gink­lų kon­tro­lės tai­syk­lės tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai pa­na­šios, esą bū­ti­na su­tar­ti dėl bend­rų apib­rė­ži­mų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK), pa­sak P. Auš­tre­vi­čiaus, pir­mu sa­vo siū­ly­mu po 2015 me­tų te­ro­ro ak­tų vis­ką spren­dė sku­bo­tai ir iš pra­džių už­si­mo­jo la­bai pla­čiai. „Keis­ti di­rek­ty­vą pa­siū­ly­ta taip, kad pra­ktiš­kai la­biau­siai nu­ken­tė­tų tie, ku­rie tu­ri pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus, o Eu­ro­pos gink­lų mu­zie­jai tu­rė­tų vos ne su­pjaus­ty­ti ar iš­ly­dy­ti šau­na­mų­jų gink­lų de­ta­les“, – pa­sa­ko­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras. Jis pri­ta­rė nuo­mo­nei, kad EP di­rek­ty­vos pa­tai­sos su­kel­tų su­maiš­tį ES le­ga­liai lai­ko­mų šau­na­mų­jų gink­lų sri­ty­je, bet ma­žai pa­keis­tų tai, kas ne­le­ga­lu.

P. Auš­tre­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad EK ir EP dis­ku­ta­vo apie au­to­ma­ti­nius ir pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus, pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio prie­mo­nes, nes ne vis­ką ga­li­ma pa­keis­ti iš kar­to, ir gink­lų su­nai­ki­ni­mo tvar­ką. Nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė. EP li­be­ra­lų-de­mo­kra­tų gru­pė, ku­riai pri­klau­so ir P. Auš­tre­vi­čius, siū­lė, kad bū­tų užd­raus­ta kuo ma­žiau gink­lų ka­te­go­ri­jų, dėl gink­lų lai­ky­mo mu­zie­juo­se są­ly­gų. Pa­vy­ko pa­siek­ti po­zi­ty­vių su­si­ta­ri­mų dėl bend­ros de­zak­ty­va­ci­jos tai­syk­lės, bend­ro žy­mė­ji­mo gink­lų par­da­vė­jams, tarp ES na­rių mak­si­ma­liai har­mo­ni­zuo­tų duo­me­nų sis­te­mų su­kū­ri­mo, iš­im­čių ko­lek­ci­nin­kams ir ka­riuo­me­nės re­zer­vis­tams.

Kon­tro­lė tu­rė­tų bū­ti adekvati

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Vil­niaus rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Min­dau­gas Mi­lius per dis­ku­si­ją pa­tei­kė šios or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­ją. Pir­miau­sia, Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja kiek­vie­nam pi­lie­čiui nu­ma­to tei­sę, ga­li­my­bę ir par­ei­gą gin­ti vals­ty­bę, jei ją už­puo­la ag­re­so­rius. Pa­gal ne­se­niai pa­keis­tus įsta­ty­mus šau­liai sa­vo tar­ny­bai ga­li įsi­gy­ti B ka­te­go­ri­jos gink­lus. Toks po­ky­tis šiais lai­kais la­bai ak­tua­lus. „Ne­pag­rįs­tas ir ne­pa­ma­tuo­tas gink­lų kon­tro­lės su­stip­ri­ni­mas ap­ri­bo­tų pi­lie­čių tei­sę ir ga­li­my­bę gin­ti vals­ty­bę, – įsi­ti­ki­nęs Šau­lių są­jun­gos at­sto­vas. – Abe­jo­ti­na, kad ap­ri­bo­ji­mai pa­siek­tų tiks­lą su­ma­žin­ti te­ro­riz­mo ir nu­si­kal­ti­mų grės­mę.“

Gink­lų kon­tro­lė tu­rė­tų bū­ti adek­va­ti, įsi­ti­ki­nęs M. Mi­lius. Bū­ti­na at­siž­velg­ti į tei­sę prieš­in­tis ag­re­so­riui už­puo­li­mo at­ve­ju. Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gą aiš­kiai su­pran­ta šį sa­vo vaid­me­nį.

„ET di­rek­ty­vos pro­jek­te įžvel­gia­me abe­jo­nę, ji mums ke­lia rū­pes­tį. Ten tei­gia­ma, kad vals­ty­bės gink­luo­tą­sias pa­jė­gas su­da­ro ka­riuo­me­nė, po­li­ci­ja ir ki­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jos, – sa­kė M. Mi­lius. – Šau­lių są­jun­ga nė­ra val­džios ins­ti­tu­ci­ja, tai – vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, tu­rin­ti aso­cia­ci­jos sta­tu­są.“

To­dėl šau­liams ne­ra­mu, kad di­rek­ty­vos po­ky­čiai ne­su­var­žy­tų jų tei­sės su gink­lu gin­ti vals­ty­bę nuo ga­li­mo ag­re­so­riaus.

P. Auš­tre­vi­čius pa­ti­ki­no, kad ES na­rėms bus lei­džia­ma tai­ky­ti iš­im­tis, jis ma­no, kad Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga tu­rė­tų bū­ti to­kia iš­im­tis.

O es­tai ginkluojasi

Tuo me­tu ki­ta Bal­ti­jos ša­lis – Es­ti­ja ren­gia­si ga­li­mam par­ti­za­ni­niam ka­rui su Ru­si­ja ir tam taip pat rei­kia gink­lų. Tad nau­ja­sis gink­lų kon­tro­lės reg­la­men­ta­vi­mas bū­tų ne­pa­lan­kus ne vie­nai Bal­ti­jos ša­liai.

Kaip jau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, Es­ti­jo­je ma­no­ma, kad ka­ras su oku­pan­tais bū­tų par­ti­za­ni­nis, nau­do­jant to­kias pa­čias tak­ti­kas, ku­rio­mis de­šimt­me­čius va­do­vau­ja­si su­ki­lė­liai Ira­ke ir Af­ga­nis­ta­ne.To­kiam ka­rui ruo­šia­ma­si. Be­veik kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį Es­ti­jos Gy­ny­bos Ly­ga, vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­ja­ma ka­ri­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ren­gia mo­ky­mus, per ku­riuos Es­ti­jos pi­lie­čiai įgy­ja par­ti­za­ni­niam ka­rui rei­ka­lin­gų įgū­džių. To jiems pri­reik­tų, jei ša­lį už­pul­tų Ru­si­ja. 1,3 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­čios Es­ti­jos ka­riuo­me­nę su­da­ro tik 6 tūkst. ak­ty­vių ka­rių, tad Es­ti­jos val­džia pui­kiai ži­no, jog ki­lus kon­ven­ci­niam ka­rui il­gai ne­at­si­lai­ky­tų prieš Ru­si­ją, ir pla­nuo­ja įsi­trauk­ti į pla­taus mas­to su­ki­li­mą.

„Ge­riau­sia at­gra­sy­mo prie­mo­nė – ne tik gink­luo­ti ka­riai, bet ir gink­luo­ti pi­lie­čiai“, – tvir­ti­no bri­ga­dos ge­ne­ro­las Mee­lis Kii­li, Es­ti­jos Gy­ny­bos Ly­gos va­das.

Dar vie­nas Es­ti­jos at­sa­kas į įtam­pą, ku­rią ke­lia Ru­si­ja, – prog­ra­ma, ska­ti­nan­ti gy­ven­to­jus kaup­ti gink­lų at­sar­gas. Gink­luo­tų pi­lie­čių Eu­ro­po­je tu­ri Švei­ca­ri­ja ir Suo­mi­ja, abi pa­ly­gin­ti la­bai ma­žos ša­lys. Es­ti­ja ne­skel­bia, kiek šau­na­mų­jų gink­lų, dau­giau­sia šve­diš­kų au­to­ma­tų AK-4, iš­da­li­jo sa­vo žmo­nėms. Es­ti­jos Gy­ny­bos Ly­ga tei­gia pa­spar­ti­nu­si tem­pą po įvy­kių Ukrai­no­je. Pa­gal prog­ra­mą, jos na­riai tu­ri slėp­ti gink­lus ir amu­ni­ci­ją na­mie, pa­vyz­džiui, sie­no­je įtai­sy­to­je slėp­tu­vė­je ar­ba už­kas­ti kie­me.

Siū­lo­mi ET Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos pokyčiai

Nau­ju pro­jek­tu siū­lo­ma pra­plės­ti ET Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos tai­ky­mo sri­tį, į ją įtrau­kiant gink­lų ko­lek­ci­nin­kus ir tar­pi­nin­kus bei iš da­lies kei­čiant da­bar­ti­nę šau­na­mų­jų gink­lų kla­si­fi­ka­ci­ją.

Gink­lų ko­lek­ci­nin­kai šiuo me­tu ne­pa­ten­ka į Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos tai­ky­mo sri­tį. Pa­gal pro­jek­tą, jie tu­rė­tų ga­li­my­bę įsi­gy­ti šau­na­muo­sius gink­lus lai­kan­tis tų pa­čių lei­di­mų ar­ba dek­la­ra­vi­mo rei­ka­la­vi­mų kaip pri­va­tūs as­me­nys. Tar­pi­nin­kai taip pat bū­tų įtrauk­ti į Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos tai­ky­mo sri­tį, nes tei­kia pa­na­šias pa­slau­gas, kaip ir pre­kiau­to­jai. Tai reiš­kia, kad vals­ty­bės na­rės tu­rės su­kur­ti tai­syk­les, api­man­čias tar­pi­nin­kų ir pre­kiau­to­jų, vei­kian­čių jų te­ri­to­ri­jo­je veik­los re­gis­tra­vi­mo, li­cen­ci­ja­vi­mo ir / ar lei­di­mų klau­si­mus.

Gar­si­niai gink­lai (du­ji­niai ir sig­na­li­niai gink­lai bei ko­pi­jos) taip pat bū­tų įtrauk­ti į Šau­na­mų­jų gink­lų di­rek­ty­vos tai­ky­mo sri­tį, nes jie ga­li bū­ti trans­for­muo­ti į šau­na­muo­sius gink­lus.

Pro­jek­te nu­ma­ty­tos griež­tes­nės tai­syk­lės da­bar­ti­nei B7 ka­te­go­ri­jai (pu­siau au­to­ma­ti­niai šau­na­mie­ji gink­lai ci­vi­li­niam nau­do­ji­mui, ku­rie pa­na­šūs į ka­ri­nius gink­lus su au­to­ma­ti­niais me­cha­niz­mais). Nu­ma­to­ma juos per­kel­ti iš B ka­te­go­ri­jos į A ka­te­go­ri­ją, pa­vyz­džiui, da­bar­ti­nė ka­te­go­ri­ja B7 bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip A7, o tai reiš­kia, kad tam ti­kri pu­siau au­to­ma­ti­niai šau­na­mie­ji gink­lai bū­tų užd­raus­ti ci­vi­liam nau­do­ji­mui ir jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­bū­tų lei­džia­ma juos lai­ky­ti pri­va­tiems as­me­nims, net jei gink­lai bu­vo de­zak­ty­vuo­ti.

Nu­ma­to­mi pa­pil­do­mi de­zak­ty­vuo­tų šau­na­mų­jų gink­lų nau­do­ji­mo ir per­da­vi­mo ri­bo­ji­mai. Pa­vyz­džiui, vals­ty­bės na­rės tu­rės sau­go­ti įra­šus apie de­zak­ty­vuo­tus šau­na­muo­sius gink­lus ir jų sa­vi­nin­kus na­cio­na­li­niuo­se re­gis­truo­se. Ci­vi­liams ne­be­bū­tų lei­džia­ma tu­rė­ti jo­kių gink­lų iš la­biau­siai pa­vo­jin­gų šau­na­mų­jų gink­lų A ka­te­go­ri­jos, net jei jie bu­vo de­zak­ty­vuo­ti (nau­ja ka­te­go­ri­ja A8) – šiuo me­tu to­kia ga­li­my­bė lei­džia­ma.

Griež­ti­na­mos są­ly­gos įsi­gy­ti šau­na­muo­sius gink­lus in­ter­ne­tu: pri­va­tiems as­me­nims drau­džia­ma par­duo­ti ir įsi­gy­ti šau­na­mų­jų gink­lų in­ter­ne­tu, toks par­da­vi­mo bū­das lei­džia­mas tik at­sto­vams ir tar­pi­nin­kams.

Tarp ki­tų po­ky­čių nu­ma­to­mos griež­tes­nės tai­syk­lės dėl šau­na­mų­jų gink­lų ženk­li­ni­mo, sie­kiant pa­ge­rin­ti gink­lų at­se­ka­mu­mą. Šios tai­syk­lės nu­sta­to ženk­li­ni­mo rei­ka­la­vi­mus, kad jo ne­bū­tų ga­li­ma leng­vai pa­ša­lin­ti, ir de­ta­li­zuo­ja, ku­rios gink­lų da­lys tu­rė­tų bū­ti ženk­li­na­mos.

Vals­ty­bės na­rės taip pat tu­rė­tų iš­lai­ky­ti duo­me­nis ne­ri­bo­tą lai­ko­tar­pį iki šau­na­ma­sis gink­las bus su­nai­kin­tas, o ne tik 20 me­tų, kaip yra šiuo me­tu. Be to, nu­ma­ty­ta ge­riau keis­tis in­for­ma­ci­ja tarp vals­ty­bių na­rių (pa­vyz­džiui, na­cio­na­li­nėms val­džios ins­ti­tu­ci­joms at­si­sa­kant iš­duo­ti lei­di­mą) ir su­kur­ti na­cio­na­li­nių re­gis­trų są­vei­ką. At­sto­vai ir tar­pi­nin­kai pri­va­lės pri­jung­ti sa­vo re­gis­trus prie na­cio­na­li­nių re­gis­trų

Ga­liau­siai į pa­siū­ly­mą įtrauk­tas rei­ka­la­vi­mas, kad vals­ty­bės na­rės iš­duo­da­mos ar­ba at­nau­jin­da­mos šau­na­mų­jų gink­lų lei­di­mus, įves­tų stan­dar­ti­nius me­di­ci­ni­nius ty­ri­mus, sy­kiu nu­ma­ty­da­mos lei­di­mų ga­lio­ji­mo pen­ke­rių me­tų ri­bą.