Lietuvos Sąjūdžio pirmininku perrinktas V. Žilius
Šeš­ta­die­nį Vil­niaus ro­tu­šė­je vys­tan­čia­me Lie­tu­vos Są­jū­džio su­va­žia­vi­me or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­ku per­rink­tas Vid­man­tas Ži­lius, BNS sa­kė Lie­tu­vos Są­jū­džio ta­ry­bos pir­mi­nin­kas And­rius Tuč­kus.

„Iš­rink­tas Vid­man­tas Ži­lius. (...) Bu­vo dar vie­nas kan­di­da­tas – Ry­tas Kup­čins­kas“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė A.Tuč­kus.

Pa­sak jo, nuo 2013 me­tų bir­že­lio or­ga­ni­za­ci­jai va­do­vau­jan­tis V.Ži­lius per­rink­tas už jį bal­sa­vus apie 60 pro­cen­tų rin­kė­jų.

Taip pat šeš­ta­die­nį ren­ka­ma nau­ja or­ga­ni­za­ci­jos ta­ry­ba ir jos pir­mi­nin­kas, pla­nuo­ja­ma pri­im­ti re­zo­liu­ci­jas dėl tei­sė­sau­gos, Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, al­ko­ho­liz­mo, vals­ty­bi­nės kal­bos ap­sau­gos ir kt.

Lie­tu­vos per­sit­var­ky­mo są­jū­dis įkur­tas 1988 me­tų bir­že­lio 3 die­ną. Tuo­met Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos sa­lė­je Vil­niu­je įvy­ko Są­jū­džio Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės su­si­rin­ki­mas. Šią gru­pę su­da­rė 35 žy­mūs Lie­tu­vos moks­lo ir me­no žmo­nės.

Stei­gia­ma­sis or­ga­ni­za­ci­jos su­va­žia­vi­mas įvy­ko 1988 me­tų spa­lio 22–23 die­no­mis.

Šis vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas sie­kė ir įgy­ven­di­no Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mą 1990 me­tais.

Da­bar Lie­tu­vos są­jū­dis sa­ve api­bū­di­na kaip vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją, as­me­ni­nės ir pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vos pa­grin­du sie­kian­čią tvir­tin­ti ne­prik­lau­so­mą de­mo­kra­ti­nę tei­si­nę Lie­tu­vos vals­ty­bę, ga­ran­tuo­jan­čią žmo­gaus ir pi­lie­čio tei­ses bei lais­ves, sie­kian­čią pri­si­dė­ti prie at­vi­ros pi­lie­ti­nės tau­ti­nės vi­suo­me­nės ug­dy­mo.