Lietuvos rusų sąjunga: kratomis mokyklose siekta diskredituoti rusų bendruomenę
Kra­to­mis ru­sa­kal­bių mo­kyk­lo­se bu­vo sie­kia­ma dis­kre­di­tuo­ti Lie­tu­vos ru­sų bend­ruo­me­nę, par­eiš­kė Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga.

„Lie­tu­vos ru­sų bend­ruo­me­nė griež­tai smer­kia tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mas vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jas, kai sos­ti­nės Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jo­je ir So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos dėl įvy­kių, apie ku­riuos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos dar prieš ke­le­tą me­tų. Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos va­do­vai ma­no, kad to­kiu bū­du sie­kia­ma su­for­muo­ti ne­igia­mą nuo­mo­nę ir dis­kre­di­tuo­ti Lie­tu­vos ru­sų bend­ruo­me­nę“, - ra­šo­ma par­eiš­ki­me, ku­rį pa­si­ra­šo Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos va­do­vas par­la­men­ta­ras Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas ir par­ti­jos at­sa­kin­go­ji se­kre­to­rė par­la­men­ta­rė La­ri­sa Dmi­tri­je­va.

„Ko­dėl už tei­sė­sau­gą ir sau­gu­mą at­sa­kin­gos tar­ny­bos, ži­no­da­mos ir tu­rė­da­mos in­for­ma­ci­jos apie vai­kų ve­ži­mą į su­ka­rin­tas sto­vyk­las „So­juz“, ne­rea­ga­vo anks­čiau, o lau­kė bū­tent šio mo­men­to? Ne­bu­vo rea­guo­ja­ma ir kai vai­kai su­grį­žo, o juk tai bu­vo ne pir­mas jų va­žia­vi­mas. Ko­dėl at­lik­ti kra­toms mo­kyk­lo­se bu­vo pa­si­rink­tas toks ne­ko­rek­tiš­kas lai­kas - pa­mo­kų me­tu? Esu įsi­ti­ki­nęs, kad to­kiais veiks­mais sie­kia­ma tik vie­no tiks­lo - su­for­muo­ti ru­sa­kal­bių, kaip Lie­tu­vos prieš­ų, įvaiz­dį“, - par­eiš­ki­me tei­gia S.Dmi­tri­je­vas.

Par­eiš­ki­me taip pat sa­ko­ma, kad „pas­ta­ruo­ju me­tu pra­si­dė­jo „ra­ga­nų me­džiok­lė“, ieš­kant ta­ria­mų prieš­ų tiek iš­orė­je, tiek vi­du­je“, ir „to­kie veiks­mai skal­do vi­suo­me­nę, di­di­na ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­sve­ti­mė­ji­mą, ir yra griež­tai smerk­ti­ni“.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros ir Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai tre­čia­die­nį at­li­ko kra­tas dvie­jų ru­siš­kų mo­kyk­lų ad­mi­nis­tra­ci­nė­se pa­tal­po­se. Jos at­lik­tos ti­riant Vil­niaus mo­ki­nių ve­ži­mą į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

„Kal­ba­me apie mo­kyk­los va­do­vus ir vie­ną mo­ky­to­ją. Jo­kių pre­ten­zi­jų mo­kyk­los moks­lei­viams pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri“, - tre­čia­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ra­mu­tis Jan­ce­vi­čius. Jis ne­igė ru­siš­kos ži­niask­lai­dos pa­ne­ši­mus, kad moks­lei­viai kal­ti­na­mi Tė­vy­nės iš­da­vi­mu.

Pro­ku­ro­ras ne­atsk­lei­dė, ko par­ei­gū­nai ieš­ko mo­kyk­lo­se. Jis pra­ne­šė, kad kra­tos at­lie­ka­mos ir fi­zi­nių as­me­nų gy­ve­na­mo­se vie­to­se. Pa­sak R.Jan­ce­vi­čiaus, įta­ri­mai kol kas nie­kam nė­ra pa­teik­ti, su­lai­ky­tų as­me­nų taip pat nė­ra.

Kaip skelb­ta, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra spa­lį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus, ši vei­ka pri­ski­ria­ma prie su­nkių nu­si­kal­ti­mų, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų. Tuo­met teig­ta, kad ty­ri­mo me­tu bus sie­kia­ma iš­siaiš­kin­ti Vil­niaus mies­to tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los moks­lei­vių da­ly­va­vi­mo Ru­si­jo­je ren­gia­mo­se su­ka­rin­to­se sto­vyk­lo­se „So­juz“ ap­lin­ky­bes.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt pa­skel­bė, kad Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai nuo­lat ve­ža­mi į ru­sų or­ga­ni­zuo­tas su­ka­rin­tas sto­vyk­las.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad ru­sa­kal­bių Vil­niaus mo­kyk­lų di­rek­to­rės nė­ra at­sa­kin­gos už moks­lei­vių iš­vy­kas į Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las, nes jų ten ne­de­le­ga­vo, kons­ta­ta­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

„Vil­niaus Va­si­li­jaus Ka­čia­lo­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ro­za Di­men­to­va ir Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Jev­do­ki­ja Va­sil­je­va vyk­ti į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas sto­vyk­las mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ne­de­le­ga­vo. Į sto­vyk­las mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai vy­ko va­sa­ros at­os­to­gų me­tu“, - pa­teik­to­se iš­va­do­se nu­ro­dė sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

Re­mian­tis šia iš­va­da, mo­kyk­lų va­do­vėms ne­siū­lo­ma tai­ky­ti jo­kios at­sa­ko­my­bės.