Lietuvos rusai protestuos prieš seksualinių mažumų konferenciją
Šį ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos ru­sų są­jun­ga (LRS) rengs pro­tes­to ak­ci­ją prie Ru­sų dra­mos tea­tro, ku­ria­me vyks sek­sua­li­nių ma­žu­mų kon­fe­ren­ci­ja „Pri­de voi­ces“.

LRS ga­vo lei­di­mą iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės bir­že­lio 16 die­ną reng­ti pro­tes­to ak­ci­ją prie Ru­sų dra­mos tea­tro. Kaip aiš­ki­na jos ren­gė­jai, ak­ci­jos tiks­las – at­kreip­ti kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, tea­tro va­do­vų ir vi­suo­me­nės dė­me­sį, kad „Lie­tu­vos ru­sams yra ne­priim­ti­nas ho­mo­sek­sua­lu­mo pro­pa­gan­dos ir idė­jų sklei­di­mas nuo Ru­sų dra­mos tea­tro sce­nos“. „La­bai ne­ma­lo­nu, kad tu­ri­me im­tis to­kių kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių, ta­čiau ki­tos iš­ei­ties mes ne­ma­to­me. Tea­tro va­do­vai ig­no­ra­vo be­veik 5 tūkst. žmo­nių rei­ka­la­vi­mą ne­įleis­ti gė­jų kon­fe­ren­ci­jos į Ru­sų dra­mos tea­tro pa­tal­pas ir net ne­pa­si­var­gi­no pa­aiš­kin­ti sa­vo spren­di­mų mo­ty­vų nei vi­suo­me­nei, nei tea­tro ko­lek­ty­vui. Reng­ti pro­tes­to ak­ci­ją mus įpa­rei­go­jo pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šiu­sie­ji žmo­nės ir mes pa­si­ry­žę gin­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sus vi­so­mis tei­sė­to­mis prie­mo­nė­mis“, – tei­gė LRS pir­mi­nin­kas Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas.

Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad pro­tes­to ak­ci­jos me­tu ga­li vyk­ti pro­vo­ka­ci­jos, to­dėl ypa­tin­gą dė­me­sį ža­da­ma skir­ti mi­tin­go da­ly­vių sau­gu­mui. „Į­si­pa­rei­go­ja­me už­ti­krin­ti, kad mi­tin­go me­tu ne­bū­tų pa­žeis­ta vie­šo­ji tvar­ka ir bū­tų lai­ko­ma­si Lie­tu­vos įsta­ty­mų. Ne tik pra­šy­si­me Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­gal­bos, bet ir pa­tys su­for­muo­si­me tvar­ką pri­žiū­rin­čių sa­va­no­rių ko­man­dą iš LRS na­rių“, – sa­kė S. Dmi­tri­je­vas.

LRS pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad Ru­sų dra­mos tea­tro va­do­vams įtei­kė pra­šy­mą ne­įsi­leis­ti sek­sua­li­nių ma­žu­mų at­sto­vų kon­fe­ren­ci­jos ir su pra­šy­mu įtei­kė be­veik 5 tūkst. par­ašų. Toks pat pra­šy­mas bu­vo iš­siųs­tas ir Na­cio­na­li­nės LGBT tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vams. „Pab­rė­žia­ma, kad tea­tras, ku­ris yra ru­sų kul­tū­ros ir tra­di­ci­jų ži­di­nys, ne­ga­li tap­ti gė­jų kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos vie­ta, nes jų pro­pa­guo­ja­mos idė­jos kar­di­na­liai prieš­ta­rau­ja dau­gu­mos Lie­tu­vos ru­sų pa­sau­lė­žiū­rai, mo­ra­lės pri­nci­pams ir ver­ty­bėms“, – tei­gė LRS at­sto­vai.