Lietuvos rusai pasipiktino pareiškimais dėl mokyklų uždarymo
Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gą pa­pik­ti­no bu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) Ge­di­mi­no Gri­nos samp­ro­ta­vi­mai apie ga­li­my­bę už­da­ry­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­las Lie­tu­vo­je. Lie­tu­vos ru­sų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ser­ge­jaus Dmi­tri­je­vo tei­gi­mu, sa­vo par­eiš­ki­mais bu­vęs sau­gu­mo va­do­vas ra­gi­na su­var­žy­ti kons­ti­tu­ci­nes Lie­tu­vos tau­ti­nių ma­žu­mų tei­ses, kurs­to tau­ti­nę ne­san­tai­ką ir de­mons­truo­ja ne­apy­kan­tą.

„Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja ga­ran­tuo­ja tei­sę pi­lie­čiams, pri­klau­san­tiems tau­ti­nėms bend­ri­joms, puo­se­lė­ti sa­vo kal­bą, kul­tū­rą ir pa­pro­čius, o tau­ti­nės ne­apy­kan­tos bei dis­kri­mi­na­ci­jos kurs­ty­mas Kons­ti­tu­ci­jo­je yra įvar­din­ta kaip nu­si­kals­ta­ma veik­la. Man keis­ta, kad bu­vęs VSD va­do­vas, ku­ris vyk­dy­da­mas sa­vo par­ei­gas tu­rė­jo sau­go­ti kons­ti­tu­ci­nius mū­sų vals­ty­bės pa­ma­tus, da­bar ga­li leis­ti sau svai­dy­tis to­kiais par­eiš­ki­mais. Šiuo me­tu G. Gri­na pri­klau­so Pul­ki­nin­kų aso­cia­ci­jai, to­dėl siek­si­me iš­siaiš­kin­ti, ar tai yra ofi­cia­li šios or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­ja“, – sa­kė S. Dmi­tri­je­vas.

Ko­men­tuo­da­mas pa­vie­šin­tą in­for­ma­ci­ją apie Vi­sa­gi­no skau­tų iš­vy­ką į su­ka­rin­tą Ru­si­jos jau­nų­jų žval­gų sto­vyk­lą, kur jie mo­kė­si žy­giuo­ti, mas­kuo­tis, šau­dy­ti, mė­ty­ti gra­na­tas, S. Dmi­tri­je­vas sa­ko, jog šis įvy­kis par­odė, kad spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ne­su­ge­ba tin­ka­mai in­for­muo­ti ir įspė­ti mo­kyk­lų ir tė­vų apie ga­li­mas grės­mes. „Tau­ti­nių ma­žu­mų vai­kai ne­ke­lia grės­mės Lie­tu­vos sau­gu­mui. Už mū­sų ša­lies sau­gu­mą at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo už­ti­krin­ti, kad vai­kai ne­tap­tų po­li­ti­nės ir pro­pa­gan­di­nės ko­vos įkai­tais. Vi­si mes pri­si­me­na­me apie kra­tas ru­sų mo­kyk­lo­se, o juk įta­ri­mai vis dar nė­ra nie­kam par­eikš­ti. Ky­la klau­si­mas, kam nau­din­ga ženg­ti to­kius ne­at­sa­kin­gus žings­nius ir prieš­in­ti Lie­tu­vos žmo­nes. Šiuo at­ve­ju, pir­miau­sia, mo­kyk­los tu­ri bū­ti tin­ka­mai in­for­muo­ja­mos apie ga­li­mas grės­mes, su vai­kais ir tė­vais tu­ri vyk­ti švie­čia­mo­ji veik­la, o svar­biau­sia – vai­kams tu­ri bū­ti pa­siū­ly­ta al­ter­na­ty­va – kad tu­ri­nin­gai ir įdo­miai sa­vo lais­va­lai­kį jie ga­lė­tų pra­leis­ti čia – Lie­tu­vo­je“, – įsi­ti­ki­nęs S. Dmi­tri­je­vas.