Lietuvos rusai balsuoja rinkimuose į Valstybės Dūmą
Šim­tai Lie­tu­vos ru­sų sek­ma­die­nį bal­suo­ja rin­ki­muo­se į Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­mą, ku­riuos ti­kriau­siai lai­mės pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną re­mian­ti val­dan­čio­ji par­ti­ja „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“.

Bal­sa­vi­mo punk­tai įsi­kū­rę ke­tu­riuo­se ša­lies mies­tuo­se – Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Vi­sa­gi­ne.

Vil­niu­je, Ru­si­jos am­ba­sa­do­je įkur­tą bal­sa­vi­mo punk­tą sau­go po­li­ci­ja ir ap­sau­ga, pra­leis­da­mi at­ėju­siuo­sius per me­ta­lo de­tek­to­rių. Lie­tu­vo­je bal­suo­jan­čius Ru­si­jos pi­lie­čius taip pat pa­si­tin­ka ir am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas.

„Į rin­ki­mus at­ei­nan­tys žmo­nės ro­do, kad jie jau­čia ry­šį su Ru­si­ja, kad jiems ne tas pats, ko­kia bus Dū­mos su­dė­tis“, – BNS sa­kė dip­lo­ma­tas.

Iki šiol į Vil­niaus bal­sa­vi­mo punk­tą at­vy­ko dau­giau nei 600 rin­kė­jų. Dau­ge­lis jų – pen­si­nin­kai, Lie­tu­vo­je nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos gy­ve­nan­tys so­vie­tų ka­riai, ku­riems Ru­si­ja mo­ka pen­si­jas, ir jų šei­mos.

„Jie ma­to, kad šie klau­si­mai (pen­si­jų ir ki­tų pi­ni­gi­nių iš­mo­kų– BNS) yra spren­džia­mi Dū­mo­je, ten pri­ima­mi įsta­ty­mai. Ma­nau, la­bai svar­bu, kad jie ne­si­jau­čia at­plėš­ti nuo tė­vy­nės“, – tei­gė A.Udal­co­vas.

Rin­kė­jai iš kai ku­rių mies­tų, kur nė­ra bal­sa­vi­mo punk­tų, am­ba­sa­dos už­sa­ky­mu at­ve­ža­mi au­to­bu­su. Tie au­to­bu­sai į Vil­nių vy­ko iš Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir Aly­taus, pa­ke­liui su­rink­da­mi rin­kė­jus ir iš ki­tų mies­tų.

„Aš už Putiną“

Ne­pai­sant stip­raus val­dan­čio­sios par­ti­jos „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“ rei­tin­gų kri­ti­mo per pa­sta­ruo­sius me­tus, eks­per­tai tei­gia, kad ši po­li­ti­nė jė­ga vėl lai­mės rin­ki­mus ir tu­rės dau­gu­mą par­la­men­te.

Mask­vo­je įsi­kū­ru­sio ne­prik­lau­so­mo Ju­ri­jaus Le­va­dos ana­li­ti­nio cen­tro rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­skelb­ti vi­suo­me­nės apk­lau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad už mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Dmi­tri­jaus Med­ve­de­vo va­do­vau­ja­mą Vie­nin­gą­ją Ru­si­ją bal­suo­tų apie 31 proc. Ru­si­jos gy­ven­to­jų, maž­daug 10 proc. pa­lai­ky­tų Ge­na­di­jaus Ziu­ga­no­vo Ko­mu­nis­tų par­ti­ją, 9 proc. – Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio va­do­vau­ja­mą Li­be­ra­lų – de­mo­kra­tų par­ti­ją, o 5 proc. – so­cia­lis­ti­nę „Tei­sin­gos Ru­si­jos“ par­ti­ją. Šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas yra Ser­ge­jus Mi­ro­no­vas.

Pa­gal apk­lau­są, li­ku­sios Ru­si­jos po­li­ti­nės jė­gos rin­ki­muo­se su­rinks 1 proc. ar­ba ma­žiau bal­sų.

BNS kal­bin­ti Lie­tu­vos ru­sai sa­kė bal­sa­vę už „Vie­nin­gą­ją Ru­si­ją“.

„Aš už Pu­ti­ną. Man jo po­li­ti­ka la­bai pa­tin­ka“, – tei­gė 79-erių pen­si­nin­kė Zo­ja, Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­ti nuo 1998 me­tų.

Da­bar­ti­nė Ru­si­jos po­li­ti­kos kryp­tis pa­tin­ka ir 45-erių Jev­ge­ni­jui Aza­ro­vui.

„Iš es­mės, kryp­tis, ku­ri da­bar yra pa­si­rink­ta Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je, ma­ne ten­ki­na. Tu­riu ome­ny­je ju­dė­ji­mą link de­mo­kra­ti­jos ir eko­no­mi­kos au­gi­mo, drau­gys­tės su ki­to­mis ša­li­mis, ypač to­mis, ku­rios su Ru­si­ja ri­bo­ja­si bend­ra vals­ty­bės sie­na“, – kal­bė­jo sta­ty­bų sri­ty­je dir­ban­tis J.Aza­ro­vas.

Bal­suo­ti į Ru­si­jos am­ba­sa­dą at­vy­ko ne tik Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys Ru­si­jos pi­lie­čiai. Vil­niu­je gy­ve­nan­čius vai­kus lan­kan­tis 55-erių Vla­di­mi­ras Jan­kovs­kis iš Ka­ra­liau­čiaus sa­kė, kad jį su­do­mi­no kai ku­rių par­ti­jų pa­siū­ly­mai su­teik­ti že­mę no­rin­tiems ją dirb­ti žmo­nės.

„To­kias par­ti­jas aš ir pa­lai­kau. Par­ti­jas, ku­rios lei­džia gy­ven­ti, lei­džia at­sta­ty­ti, tvar­ky­ti ir gra­žin­ti sa­vo mies­tą“, – BNS tei­gė V.Jan­kovs­kis, ne­atsk­lei­dęs, už ku­rią par­ti­ją bal­sa­vo.

Jis ti­ki­no ne­si­do­min­tis už­sie­nio po­li­ti­ka: „Ži­no­te, ten vis­kas la­bai pur­vi­na, ne su ma­no gal­va ten lys­ti. (...) Po­li­ti­ka, ji ga­li iš­ves­ti iš pro­to“.

Ste­bė­to­jai pa­žei­di­mų neranda

Lie­tu­vo­je vyks­tan­tį bal­sa­vi­mą pri­žiū­ri ir vi­suo­me­ni­niai ste­bė­to­jai. Rin­ki­mų ste­bė­ji­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Go­los“ („Bal­sas“) at­sto­vė Je­le­na Za­cha­ro­va sa­kė, kad rin­ki­mų pro­ce­sas yra ge­rai or­ga­ni­zuo­tas ir vyks­ta sklan­džiai, nors bal­suo­jan­čių­jų skai­čius ne­ti­kė­tai yra ga­na di­de­lis.

Ji tei­gė ne­įž­vel­gu­si es­mi­nių pa­žei­di­mų, o taip pat pa­tei­si­no ir tai, jog da­lies rin­kė­jų at­ve­ži­mą į bal­sa­vi­mo punk­tą or­ga­ni­zuo­ja Ru­si­jos am­ba­sa­da.

„Man at­ro­do, kad tai yra la­bai pa­to­gu rin­kė­jams. Ži­no­ma, kai to­kia pra­kti­ka bu­vo tai­ko­ma 2011 me­tais vy­ku­sių rin­ki­mų me­tu Mask­vo­je, po­žiū­ris bu­vo ne­igia­mas, nes ten bu­vo at­ve­ža­mi spe­cia­liai ap­mo­ky­ti, už kon­kre­čią par­ti­ją bal­suo­jan­tys rin­kė­jai“, – BNS sa­kė J.Za­cha­ro­va.

„Ta­čiau šiuo at­ve­ju, ma­no nuo­mo­ne, tai yra da­ro­ma rin­kė­jų pa­to­gu­mui. Pa­vyz­džiui, be­veik vi­si rin­kė­jai Kau­ne yra se­ny­vo am­žiaus, jiems su­nku ju­dė­ti (...) Ma­nau, kai kal­ba­me apie bal­sa­vi­mą Lie­tu­vo­je, ar ki­to­se už­sie­nio ša­ly­se, rin­kė­jų at­ve­ži­mas ne­tu­ri ne­igia­mo at­spal­vio“, – pri­dū­rė ji.

Ru­si­ją per­nai iš­ti­kus eko­no­mi­nei kri­zei ir re­ce­si­jai esant di­džiau­siai per 16 me­tų, ša­ly­je pa­gi­lė­jo so­cia­li­nės prob­le­mos, to­kios kaip pa­ja­mų ne­ly­gy­bė ar per ma­žos pen­si­jos. Vie­nu me­tu nu­ver­tė­jant rub­liui ir ky­lant var­to­ji­mo pre­kių kai­noms, kri­to ru­sų pra­gy­ve­ni­mo ly­gis.

Ru­si­jos ir Va­ka­rų ša­lių san­ty­kius nuo 2014 me­tų tem­do di­džiau­sia įtam­pa nuo Šal­to­jo ka­ro me­tų po to, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mą ir pra­dė­jo rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je.

Ana­li­ti­kai tei­gia, kad po rin­ki­mų į par­la­men­tą Ru­si­jo­je ne­pa­si­keis nei vi­daus, nei už­sie­nio po­li­ti­ka.

„Šie rin­ki­mai ne­pa­keis Ru­si­jos po­li­ti­kos. Ji pa­si­keis po pre­zi­den­to rin­ki­mų 2018 me­tais, ku­riuo­se grei­čiau­siai da­ly­vaus ir juos lai­mės V.Pu­ti­nas. Pre­zi­den­tui teks spręs­ti da­bar­ti­nes eko­no­mi­kos prob­le­mas, nes šiuo me­tu da­ro­ma la­bai daug, kad šių prob­le­mų spren­di­mas bū­tų nu­ke­lia­mas po pre­zi­den­to rin­ki­mų“, – BNS sa­kė J.Le­va­dos cen­tro so­cio­lo­gas De­ni­sas Vol­ko­vas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Li­nas Ko­ja­la tei­gė, kad po Vals­ty­bės Dū­mos rin­ki­mų ne­pa­si­keis ir Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­ka, nes ją į sa­vo ran­kas yra su­tel­kęs V.Pu­ti­nas, o jo spren­di­mai tie­siog yra „štam­puo­ja­mi“ par­la­men­te.