Lietuvos projektas „Jonvabaliai.lt“ laimėjo „RegioStars“ apdovanojimą
Ko­lek­ty­vi­nė skaid­ru­mo ini­cia­ty­va „Jon­va­ba­liai“, ska­ti­nan­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų ga­vė­jus iš­sa­miau at­sis­kai­ty­ti, kaip bu­vo pa­nau­do­ti ES pi­ni­gai, lai­mė­jo tarp­tau­ti­nį ap­do­va­no­ji­mą „Re­gioS­tars 2016“.

Nu­ga­lė­to­jai bu­vo pa­skelb­ti šian­dien iš­kil­min­go­je ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je, vy­ku­sio­je Bel­gi­jos sos­ti­nė­je Briu­se­ly­je. „Jon­va­ba­liai“ pri­zą pel­nė ka­te­go­ri­jo­je „Veiks­min­gas val­dy­mas“.

Prie ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gę ES pro­jek­tų vyk­dy­to­jai sa­va­no­riš­kai pil­dė skaid­ru­mo dek­la­ra­ci­jas, at­sa­ky­da­mi į klau­si­mus, kaip ir kur bu­vo pa­nau­do­tos ES in­ves­ti­ci­jos. Per ma­žiau nei dve­jus me­tus prie ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė 633 pro­jek­tai, tai­gi – kas 13 ES lė­šų ga­vęs pro­jek­tas. Bend­ra jų ver­tė – 655,65 mln. eu­rų.

Kaip tei­gia vie­nos iš 8 pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­sių or­ga­ni­za­ci­jų „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas, ini­cia­ty­va ne tik siek­ta di­din­ti skaid­ru­mą, bet ir ska­tin­ti gy­ven­to­jų įsi­trau­ki­mą – jie bu­vo kvie­čia­mi su­si­pa­žin­ti su pro­jek­tų vyk­dy­to­jų pa­teik­to­mis skaid­ru­mo dek­la­ra­ci­jo­mis. Gy­ven­to­jai taip pat ga­lė­jo kvies­ti prie ini­cia­ty­vos pri­si­jung­ti juos do­mi­nan­čius pro­jek­tus. Pus­la­py­je „Jon­va­ba­liai.lt“ ap­si­lan­kė per 35 tūkst. as­me­nų.

Visų kategorijų nugalėtojai. Pirmas iš dešinės - „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.

Ini­cia­ty­vos kū­rė­jai pa­si­rin­ko pa­va­di­ni­mą „Jon­va­ba­liai“, nes šie sim­bo­li­zuo­ja švie­są, skaid­ru­mą ir vi­di­nę ener­gi­ją.

„Re­gioS­tars 2016“ – tai kas­met ren­gia­mas kon­kur­sas, ku­rio me­tu pa­ger­bia­mi ES sang­lau­dos po­li­ti­kos lė­šo­mis re­mia­mi la­biau­siai įkve­pian­tys ir no­va­to­riš­kiau­si Eu­ro­pos re­gio­ni­niai pro­jek­tai. Šie­met kon­kur­sui bu­vo no­mi­nuo­ti 104 pro­jek­tai iš 14 ES vals­ty­bių na­rių re­gio­nų ir mies­tų. Re­mian­tis ino­va­ty­vu­mo, po­vei­kio, tva­ru­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo kri­te­ri­jais Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Lam­ber­to Van Nis­tel­rooi­jo va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja į fi­na­lą bu­vo at­rin­ku­si 23 fi­na­li­nin­kus. 4 jų var­žė­si „Veiks­min­go val­dy­mo“ ka­te­go­ri­jo­je.

Be šios, pro­jek­tai bu­vo ren­ka­mi dar ke­tu­rio­se ka­te­go­ri­jo­se. Ge­riau­siu pro­jek­tu gru­pė­je „Pa­žan­gus au­gi­mas: nau­jos ga­li­my­bės pa­sau­lio eko­no­mi­ko­je“ pri­pa­žin­tas da­nų pro­jek­tas „Co­pen­ha­gen Clean­tech Clus­ter“. Šiuo pro­jek­tu bu­vo su­kur­tas šva­rių tech­no­lo­gi­jų vers­lo klas­te­ris. Šva­rios tech­no­lo­gi­jos – tai to­kie pro­duk­tai ar pa­slau­gos, ku­rios su­tei­kia pos­tū­mį vers­lui ir tuo pa­čiu su­ma­ži­na tar­šą, są­nau­das ir nuo­sto­lius. Pla­čiau apie pro­jek­tą: www.cleanc­lus­ter.dk

Ka­te­go­ri­jo­je „Tva­rus au­gi­mas: žie­di­nė eko­no­mi­ka“ ge­riau­siu pro­jek­tu bu­vo pri­pa­žin­tas Por­tu­ga­li­jo­je vyk­dy­tas pro­jek­tas „Cen­tro Bio: Bio-in­dus­tries, Bio­fi­ne­ries and Biop­ro­ducts“. Jo me­tu moks­li­nin­kai, ūki­nin­kai, miš­ki­nin­kai ir vers­li­nin­kai dir­bo kar­tu, gal­vo­da­mi įvai­rius bū­dus, kaip pa­nau­do­ti ša­lu­ti­nius pro­duk­tus. Dau­giau apie pro­jek­tą: www.bic3.pt

Ka­te­go­ri­jo­je „In­teg­ra­ci­nis au­gi­mas: in­teg­ruo­tas gy­ve­ni­mas – in­teg­ruo­tų ir ne­ats­kir­tų bend­ruo­me­nių kū­ri­mas“ lai­mė­jo len­kų pro­jek­tas „A­ca­de­my of So­cial Eco­no­my De­ve­lop­ment Pro­ject“ (pro­jek­to pus­la­pis: www.rops.kra­kow.pl). Pro­jek­tas bu­vo vys­to­mas Ma­žo­jo­je Len­ki­jo­je. Jo tiks­las – su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su so­cia­li­ne eko­no­mi­ka ir pa­leng­vin­ti są­ly­gas vers­li­nin­kams vys­ty­ti so­cia­li­nį vers­lą.

Gru­pė­je „Mies­tas žvaigž­dė: no­va­to­riš­ki tva­rios mies­tų plė­tros spren­di­mai“ ge­riau­siu pri­pa­žin­tas ki­tas len­kų pro­jek­tas „Re­vi­ta­li­za­tion of Lo­wer Town Dis­trict in Gdansk“. Jo tiks­las – at­gai­vin­ti vie­ną iš Gdans­ko mies­to ra­jo­nų ir ši­taip pri­trauk­ti il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų bei pa­ska­tin­ti so­cia­li­nę įtrauk­tį. Pla­čiau apie pro­jek­tą: www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja

Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mon­ja su­reng­ta per spa­lio 10–13 die­no­mis Briu­se­ly­je vyks­tan­čią Eu­ro­pos re­gio­nų ir mies­tų sa­vai­tę. Tai jau 14 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys, kur mies­tai ir re­gio­nai da­li­na­si pa­tir­ti­mi, kaip ska­tin­ti eko­no­mi­kos au­gi­mą ir so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją, įgy­ven­din­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­sie­nio re­gi­nuo­se pro­jek­tus, vie­šą­ją ir pri­va­čią par­tne­rys­tę, re­gio­ni­nes ino­va­ci­jas ir bend­ruo­me­nių ini­ci­juo­ja­mą vie­tos plė­trą.