Lietuvos profsąjungų vadovams žinia iš Rusijos: važinėjatės į furšetus
Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų ly­de­ris Vy­tau­tas Ba­kas tu­rė­jo rau­do­nuo­ti dėl su­si­ra­ši­nė­ji­mo su Ru­si­jos am­ba­sa­da. Šie­met ži­niask­lai­do­je ap­ta­ri­nė­ta, ko į Ru­si­ją va­ži­nė­ja­si Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas. Su LŽ kal­bė­jęs Igo­ris Ša­ra­po­vas – vie­nas pir­mų­jų prof­są­jun­gų ju­dė­ji­mo kū­rė­jų SSRS, pa­tei­kė at­sa­ky­mą: „nor­ma­lios ša­lies at­sto­vams ten veik­ti nė­ra ko“.

Penktajame „Laisvosios Rusijos forume“ dalyvavęs Igoris Šarapovas pradėjo nepriklausomų profesinių sąjungų kūrimo darbą dar Michailo Gorbačiovo laikais, dalyvavo kuriant SSRS angliakasių profesinę sąjungą. Daugelis bandymų tuo metu buvo sukompromituoti KGB ir partinės vadovybės. Igoriui Šarapovui teko 10 metų praleisti įvairiuose lageriuose šiaurėje. „Nespėjau pabūti tik Solovkuose“, – LŽ sakė vienas pirmųjų šalyje kovotojų už darbuotojų teises.

2000 metais į valdžią atėjus Vladimirui Putinui, pasak Igorio Šarapovo, buvo atgaivinta komunistinė profsąjungų Sistema, kai visa jų formavimąsį ir veiklą sprendžia valstybės skirti vadovai, o bet kokias nepriklausomų profesinių sąjungų kūrimo pastangas tuojau pat, kaip senais laikais, sugniuždo FSB.

LŽ paklaustas, ką mano apie Lietuvos profsąjungų atstovų kontaktus su dabartiniais kolegomis Rusijoje, Igoris Šarapovas neslėpė pašaipos: „Taip, jie visi „bendrauja“. Susirenka „chaliavos“ paragauti, furšetuose pasibūti. Gal jūsų (Lietuvos) profesinės sąjungos tokios pat socialistinės, kaip Rusijoje?“, svarstė LŽ pašnekovas.