Lietuvos prezidentūra – brangiausia Baltijos šalyse
Lie­tu­vos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba be­veik tris­kart dau­giau žmo­nių nei Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jų skai­čius pen­kis-sep­ty­nis kar­tus vir­ši­ja kai­my­nių ša­lių va­do­vų ko­man­das. Vie­ni po­li­to­lo­gai to­kias disp­ro­por­ci­jas sie­ja su pla­tes­nė­mis Lie­tu­vos pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jo­mis, ki­ti kal­ba apie ryš­kė­jan­čius pre­zi­den­tū­ros ban­dy­mus dub­liuo­ti Vy­riau­sy­bės dar­bą.

Vyk­dy­da­ma stra­te­gi­nį tiks­lą - teik­ti efek­ty­vią pa­gal­bą Lie­tu­vos pre­zi­den­tui įgy­ven­di­nant tei­sės ak­tų jam su­teik­tus įga­lio­ji­mus - Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja vien šie­met pla­nuo­ja iš­leis­ti 5,1 mln. eu­rų. Tai skel­bia­ma jos 2015-2017 me­tų stra­te­gi­nės veik­los pla­ne. Be­veik pu­sė mi­nė­tos su­mos - 2,4 mln. eu­rų - bus at­sei­kė­ta dar­bo už­mo­kes­čiui, ap­mo­kant 160 Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų veik­lą.

Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tū­rų iš­lai­dos dar­bo už­mo­kes­čiui - net ke­lis­kart ma­žes­nės nei Lie­tu­vos. Tai pa­aiš­ki­na­ma tuo, kad kai­my­nių ša­lių va­do­vų ko­man­dos - ne to­kios gau­sios.

Ti­ki­na taupanti

Šie­met Lie­tu­vos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja nu­ma­tė dvi pri­ori­te­ti­nes veik­los kryp­tis: pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nį do­ku­men­tų val­dy­mą, op­ti­mi­zuo­jant veik­los pro­ce­sus ir pa­ma­žu per­ke­liant do­ku­men­tus į elek­tro­ni­nę erd­vę (tam ke­ti­na­ma iš­leis­ti 11,6 tūkst. eu­rų), bei to­liau vys­ty­ti Vals­ty­bės edu­ka­ci­nį cen­trą, esa­mas kan­ce­lia­ri­jos pa­tal­pas pri­tai­kant eks­po­nuo­ti ir sau­go­ti vals­ty­bės var­du pre­zi­den­tų gau­na­mas do­va­nas, veik­los do­ku­men­tus, ap­do­va­no­ji­mus (521,6 tūkst. eu­rų).

Kur kas di­des­nės su­mos pla­nuo­ja­mos di­di­nant Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos veik­los efek­ty­vu­mą. Stra­te­gi­niam tiks­lui - „E­fek­ty­vi pa­gal­ba Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tų jam su­teik­tus įga­lio­ji­mus pa­gal prog­ra­mą „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­jos veik­los už­ti­kri­ni­mas“ - nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti 5,1 mln. eu­rų. Iš jų iš­lai­doms ati­teks di­džio­ji su­mos da­lis - 4,3 mln. eu­rų, dau­giau­sia dar­bo už­mo­kes­čiui (2,5 mln. eu­rų). Tuo me­tu tur­tui įsi­gy­ti šiems me­tams nu­ma­to­ma 817 tūkst. eu­rų: in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams - 746 tūkst. eu­rų, ei­na­ma­jam tur­tui įsi­gy­ti - 71 tūkst. eu­rų.

Be­veik vi­sa kan­ce­lia­ri­jos iš­lai­dų su­ma bus den­gia­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to. 2,9 tūkst. eu­rų pre­zi­den­tū­ra pla­nuo­ja gau­ti iš pa­ja­mų įmo­kų.

„Šie­met Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos asig­na­vi­mai nu­ma­to­mi 5,1 mln. eu­rų, per­nai ši su­ma su­da­rė 5 mln. eu­rų. Pa­ly­gi­ni­mui, 2008 me­tais, dir­bant pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui, asig­na­vi­mai sie­kė 7,6 mln. eu­rų. Ma­ži­nant kan­ce­lia­ri­jos iš­lai­das nuo 2009 me­tų bu­vo su­griež­tin­ta trans­por­to, te­le­fo­nų bei ko­man­di­ruo­tėms ir rep­re­zen­ta­ci­jai skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo tvar­ka, su­ma­žin­tas struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių ir dar­buo­to­jų skai­čius bei at­si­sa­ky­ta di­de­lių rep­re­zen­ta­ci­nių ren­gi­nių“, - LŽ nu­ro­dė Pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba.

Len­kia­me kaimynus

Šiuo me­tu Lie­tu­vos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba 160 žmo­nių. Spau­dos tar­ny­bos tei­gi­mu, dar­buo­to­jų skai­čius yra ge­ro­kai su­ma­žė­jęs nuo tų lai­kų, kai ša­lies va­do­vo par­ei­gas ėjo V. Adam­kus - tuo­met Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je bu­vo pa­tvir­tin­ti 195 dar­buo­to­jų eta­tai, tie­sa, ne vi­si jie bu­vo užim­ti.

Da­bar dau­giau kaip ket­vir­ta­da­lį vi­sų kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų su­da­ro pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jai - jų D. Gry­baus­kai­tė tu­ri net 35. Vy­riau­sių­jų pa­ta­rė­jų pa­skir­ta­sis dar­bo už­mo­kes­tis sie­kia 2864 eu­rus, pa­ta­rė­jų - 2009 eu­rus, sky­riaus ve­dė­jų - 1813 eu­rų, spe­cia­lis­tų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tį, - 804 eu­rus, dar­bi­nin­kų - 423 eu­rus.

Si­tua­ci­ja Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je - kiek ki­to­kia. Kaip LŽ in­for­ma­vo Lat­vi­jos pre­zi­den­tū­ros Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vas Os­ka­ras Vol­fas, šios ša­lies Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je iš vi­so dir­ba 67 žmo­nės, iš jų pen­ki - pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai. Šie­met kan­ce­lia­ri­ja ke­ti­na iš­leis­ti 1,4 mln. eu­rų, vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je su­da­ro 1370-620 eu­rų (vi­du­ti­nis pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo at­ly­gi­ni­mas - 2561 eu­ras).

Es­ti­jos pre­zi­den­tū­ros Spau­dos tar­ny­bos va­do­vės Pi­ret Pert pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šios ša­lies Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jo­je dir­ba 57 as­me­nys (įskai­tant vi­rė­jus, vai­ruo­to­jus ir so­di­nin­ką), iš jų sep­ty­ni - pre­zi­den­to pa­ta­rė­jai. Vi­du­ti­nis pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo at­ly­gi­ni­mas sie­kia 2570 eu­rų, dar­buo­to­jo - 1719 eu­rų.

„Bal­ti­jos vals­ty­bių kons­ti­tu­ci­nė są­ran­ga yra skir­tin­ga, to­dėl ski­ria­si ir pre­zi­den­tų įga­lio­ji­mai, at­lie­ka­mos funk­ci­jos bei jiems ten­kan­ti at­sa­ko­my­bė. Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė Lie­tu­vai at­sto­vau­ja Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je, NA­TO ir Jung­ti­nė­se Tau­to­se, yra Mo­te­rų pa­sau­lio ly­de­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, va­do­vau­ja Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai. Ša­lies va­do­vė taip pat ak­ty­viai nau­do­ja­si jai su­teik­ta įsta­ty­mų ini­cia­ty­vos tei­se: pir­mą­ją ka­den­ci­ją pre­zi­den­tė ini­ci­ja­vo 60 įsta­ty­mų pro­jek­tų - tri­gu­bai dau­giau nei per anks­tes­nio pre­zi­den­to ka­den­ci­ją, šie­met jau pa­teik­ta 14 tei­sės ak­tų pro­jek­tų“, - LŽ nu­ro­dė vy­riau­sio­ji pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Di­des­nes nei kai­my­nių ša­lių iš­lai­das ji grin­dė ir pa­pil­do­mo­mis Lie­tu­vos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos funk­ci­jo­mis. „Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai pri­va­lu rū­pin­tis ir pre­zi­den­tū­ros pa­sta­tų, ir par­ko an­samb­liu, ku­ris rei­ka­lau­ja ypa­tin­gos prie­žiū­ros, nes tai yra is­to­ri­nio kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Sa­vait­ga­liais čia nuo­lat vyks­ta eks­kur­si­jos ir at­vi­rų erd­vių ren­gi­niai“, - in­for­ma­vo pa­ta­rė­ja.

Ma­to du premjerus

Anot po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no, Lie­tu­vos pre­zi­den­tas, tai­gi ir jo kan­ce­lia­ri­ja, vyk­do dau­giau funk­ci­jų nei kai­my­nių ša­lių va­do­vų ins­ti­tu­ci­jos. „Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tus ren­ka šių ša­lių par­la­men­tai, lo­giš­ka, kad šių vals­ty­bių va­do­vų funk­ci­jos yra ri­bo­tos. Jie vi­sų pir­ma at­lie­ka rep­re­zen­ta­ci­nę funk­ci­ją, vi­siš­kai ki­to­kios yra jų funk­ci­jos už­sie­nio, sau­gu­mo, gy­ny­bos sri­ty­se. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė šio­se sri­ty­se tu­ri ge­ro­kai pla­tes­nius įga­lio­ji­mus. Na­tū­ra­lu, kad jai rei­kia pla­tes­nio pa­ta­rė­jų ra­to įvai­res­nėms sri­tims“, - kal­bė­jo jis.

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių - par­la­men­ti­nių res­pub­li­kų - pre­zi­den­tų funk­ci­jos nė­ra ra­di­ka­liai skir­tin­gos. Pa­sak jo, vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se pre­zi­den­tai yra at­sa­kin­gi už na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus, tu­ri tam ti­kros įta­kos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­lai, o di­džiau­sias skir­tu­mas tarp jų - iš­rin­ki­mo bū­das. Jis pa­brė­žė, kad Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tų ga­lios, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­vos va­do­vės, yra ma­žes­nės, bet net ir at­siž­vel­giant į tai mū­sų pre­zi­den­tū­ra yra ne­pag­rįs­tai di­de­lė.

„Kons­ti­tu­ci­jos pri­skir­tos pa­grin­di­nės funk­ci­jos yra pa­na­šios vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se. Ma­nau, di­de­lius iš­lai­dų ir kad­rų skai­čiaus skir­tu­mus lė­mė ypač pa­sta­rai­siais me­tais ryš­kė­jan­ti ten­den­ci­ja, kad Lie­tu­vos pre­zi­den­tės dar­bot­var­kė­je vis dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma vi­daus po­li­ti­kai, so­cia­li­niams klau­si­mams, ūkiui ir ki­toms sri­tims, ku­rios pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją yra Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja. Ži­niask­lai­da ir po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai pa­žy­mi, kad Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je kar­tais tu­ri­me du prem­je­rus - ti­krą­jį mi­nis­trą pir­mi­nin­ką bei pre­zi­den­tę. Vis dėl­to Vy­riau­sy­bės, Sei­mo, pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai tu­rė­tų su­sės­ti prie bend­ro sta­lo ir dar kar­tą su­si­tar­ti, kaip at­skir­ti du vyk­do­mo­sios val­džios cen­trus, jų kom­pe­ten­ci­ją bei funk­ci­jas, ir ne tik Kons­ti­tu­ci­jos lyg­me­niu, bet ir rea­lia­me gy­ve­ni­me“, - LŽ sa­kė A. Kru­pa­vi­čius.

. . .

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tų kan­ce­lia­ri­jų statistika

Lie­tu­va Lat­vi­ja Estija

Bend­ras Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jų skai­čius 160 67 57

Po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­ta­rė­jai 35 5 7

Vi­du­ti­nis pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo dar­bo už­mo­kes­tis (eu­rais) 2864-2009 2561 2570

Vi­du­ti­nis Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas (eu­rais) 2697-423 1370-620 1719