Lietuvos prezidentė ragina ES daugiau investuoti į gynybą
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) į sa­vo gy­ny­bą tu­ri in­ves­tuo­ti dau­giau ir da­ry­ti tai efek­ty­viau.

Pa­sak jos, tam bū­ti­na ska­tin­ti Eu­ro­pos ka­ri­nės pra­mo­nės bend­ra­dar­bia­vi­mą, spar­čiau kur­ti Eu­ro­pos gy­ny­bos fon­dą už­ti­kri­nant ga­li­my­bę ja­me da­ly­vau­ti ir smul­kio­sioms įmo­nėms, di­din­ti vals­ty­bių at­spa­ru­mą ki­ber­ne­ti­nėms ir hib­ri­di­nėms grės­mėms.

Glau­des­nis ES ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je ne­tu­ri dub­liuo­ti NA­TO, sa­kė pre­zi­den­tė, pri­sta­ty­da­ma Lie­tu­vos po­zi­ci­ją Ha­go­je dėl Eu­ro­pos gy­ny­bos stip­ri­ni­mo, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

„Ny­der­lan­dai, Bel­gi­ja ir Liuk­sem­bur­gas su­pran­ta mū­sų re­gio­nui ky­lan­čius sau­gu­mo iš­šū­kius ir pa­de­da juos at­rem­ti. Šios vals­ty­bės vie­nos pir­mų­jų at­siun­tė sa­vo ka­rius į prieš­aki­nes NA­TO pa­jė­gas Lie­tu­vo­je. Be­ni­liuk­so ša­lis ir Lie­tu­vą taip pat sie­ja tvir­ti eko­no­mi­niai san­ty­kiai – pre­ky­bos apim­tys pra­ėju­siais me­tais vir­ši­jo 3 mlrd. eu­rų“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, da­ly­vau­da­ma Ny­der­lan­dų mies­te Ha­go­je, kur vy­ko Bal­ti­jos, Šiau­rės ir Be­ni­liuk­so ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­mas.

Šia­me su­si­ti­ki­me ša­lių va­do­vai ap­ta­rė ES at­ei­ties, sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mus, pra­si­dė­ju­sias de­ry­bas dėl bri­tų pa­si­trau­ki­mo iš bend­ri­jos. Tai pir­mas to­kio for­ma­to vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Jis vy­ko prieš ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je vyk­sian­tį ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą.

Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lys jau tu­ri il­gą bend­ra­dar­bia­vi­mo ES tra­di­ci­ją ir sa­vo po­zi­ci­jas de­ri­na prieš kiek­vie­ną Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bą. Su­si­ti­ki­mas Ha­go­je – tai ga­li­my­bė Lie­tu­vai svar­bius klau­si­mus ap­tar­ti ir su mums ar­ti­mo­mis Be­ni­liuk­so ša­li­mis.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Ny­der­lan­dų ini­cia­ty­va ren­gia­mas su­si­ti­ki­mas su­tei­kia dau­giau ga­li­my­bių Lie­tu­vai ES gin­ti sa­vo in­te­re­sus ir ro­do, kad į Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių bal­są įsik­lau­so­ma.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Ny­der­lan­dų mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Mar­kas Rut­te, Bel­gi­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Char­le­sas Mi­che­lis, Liuk­sem­bur­go mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Xa­vie­ras Bet­te­lis, Es­ti­jos prem­je­ras Ju­ris Ra­tas, Lat­vi­jos prem­je­ras Ma­ris Ku­čins­kis, Šve­di­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ste­fa­nas Lof­ve­nas, Suo­mi­jos vals­ty­bės se­kre­to­rė ES rei­ka­lams Ka­re Ha­lo­nen ir Da­ni­jos vals­ty­bės vi­ce­se­kre­to­rius Mi­chae­lis Chris­ten­se­nas.