Lietuvos prancūzai savo prezidentu norėtų matyti François Filloną
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų pir­ma­sis tu­ras par­odė, kad pra­ncū­zai gy­ve­nan­tys tė­vy­nė­je ir tie, ku­rie šiuo me­tu gy­ve­na už­sie­ny­je, sa­vo ša­lies at­ei­tį ma­to pa­na­šiai.

Pra­ncū­zai, gy­ve­nan­tys už­sie­ny­je, bal­sa­vo už Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną, to­kių bu­vo virš 200 tūkst. ar­ba 40 proc., an­trą vie­tą užė­mė Fran­çois Fil­lo­nas su 26 proc. bal­sų, tre­čias li­ko Jean-Luc Me­len­cho­nas su be­veik 16 proc. bal­sų. Ma­rie Le Pen tarp už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių pra­ncū­zų, re­gis, yra ne­po­pu­lia­ri, už ją bal­sa­vo tik 6,5 proc. rin­kė­jų.

Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys pra­ncū­zai pir­me­ny­bę ati­da­vė de­ši­nių­jų kan­di­da­tui F. Fil­lo­nui, kiek ma­žiau bal­sų ga­vo rin­kė­jų fa­vo­ri­tas – E. Mac­ro­nas. M. Le Pen ir čia ne­bu­vo po­pu­lia­ri, su­rin­ko vos dau­giau nei še­šis pro­cen­tus bal­sų. Vil­niu­je bal­sa­vo 156 rin­ki­mų tei­sę tu­rin­tys rin­kė­jai.

Lat­vi­jos rin­kė­jai pir­me­ny­bę taip pat ati­da­vė F. Fil­lo­nui, o an­tra vie­tą sky­rė E. Mac­ro­nui. Tarp Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­čių pra­ncū­zų M. Le Pen yra kiek po­pu­lia­res­nė, už ją Lat­vi­jo­je bal­sa­vo 10 proc. ten gy­ve­nan­čių pra­ncū­zų.

Es­ti­jo­je re­zi­duo­jan­tys pra­ncū­zai sa­vo pre­zi­den­tu no­rė­tų ma­ty­ti E. Mac­ro­ną, jis ga­na stip­riai at­sis­py­rė nuo ki­tų kan­di­da­tų, gau­da­mas net 46 pro­cen­tus bal­sų. An­tras li­ko Jean-Luc Me­len­cho­nas, o tre­čias – F. Fil­lo­nas. M. Le Pen li­ko penk­ta su vos 6 proc. bal­sų.

Pra­ncū­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, bal­so tei­sę tu­rin­čių pra­ncū­zų už­sie­ny­je yra re­gis­truo­ta dau­giau nei 1 mi­li­jo­nas ir 200 tūkst. Bal­sa­vi­mo tei­se pa­si­nau­do­jo dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no žmo­nių.