Lietuvos politikos asams iki lenkiškų standartų dar toli
Apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, Len­ki­jo­je dėl in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo ki­lu­si aukš­tų po­li­ti­kų at­sis­ta­ty­di­ni­mo ban­ga Lie­tu­vo­je bū­tų su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­ma. Net įsi­vė­lę į skan­da­lus mū­sų po­li­ti­kai lai­ko­si įsi­kan­dę sa­vo kė­dės.

Apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, Len­ki­jo­je ki­lu­si aukš­tų po­li­ti­kų at­sis­ta­ty­di­ni­mo ban­ga Lie­tu­vo­je bū­tų su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­ma. Net įsi­vė­lę į skan­da­lus mū­sų po­li­ti­kai sa­vo kė­dės sten­gia­si ne­pra­ras­ti.

Len­ki­jos Vy­riau­sy­bę kre­čia že­mės dre­bė­ji­mas. Pos­tus pa­lie­ka mi­nis­trai, vi­ce­mi­nis­trai, pa­ta­rė­jai ir pats Sei­mo pir­mi­nin­kas Ra­dos­la­was Si­kors­kis. Vi­sa tai dau­giau nei prieš me­tus ki­lu­sio aukš­tų po­li­ti­kų po­kal­bių pa­sik­lau­sy­mo ty­ri­mo me­džia­gos pa­vie­ši­ni­mu. An­tra­die­nį in­ter­ne­te, so­cia­li­nia­me Fa­ce­book tink­le, bu­vo pa­vie­šin­ta 13 iš 20 to­mų pro­ku­ro­rų su­rink­tų slap­tų do­ku­men­tų. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad do­ku­men­tų nu­te­ki­ni­mas - skau­dus smū­gis val­dan­čia­jai Pi­lie­ti­nės plat­for­mos par­ti­jai (PO), nes at­sisk­lei­dė aukš­čiau­sio ly­gio ty­ri­mų ir duo­me­nų ap­sau­gos spra­gos.

Šiuo me­tu Var­šu­vo­je vie­šin­čio apž­val­gi­nin­ko Rim­vy­do Va­lat­kos nuo­mo­ne, kad ana­lo­giš­kas skan­da­las Lie­tu­vo­je vys­ty­tų­si pa­gal ki­to­kį sce­na­ri­jų. „Mū­sų po­li­ti­kai mė­gin­tų iš­lik­ti sa­vo pos­tuo­se, teig­da­mi, kad ne­ma­to, dėl ko tu­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti – nie­kas nie­ko ne­pa­vo­gė, blo­go ne­pa­da­rė, o tik pa­šne­kė­jo. Len­ki­jo­je po­li­ti­niai stan­dar­tai yra ge­ro­kai aukš­tes­ni nei Lie­tu­vo­je“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė apž­val­gi­nin­kas. R. Va­lat­kos tei­gi­mu, Len­ki­jo­je vyks­tan­čios per­mai­nos val­džio­je su­si­ju­sios su ru­de­nį vyk­sian­čiais par­la­men­to rin­ki­mais. „Val­dan­čio­ji PO ap­si­va­ly­da­ma“, - pa­ste­bė­jo eks­per­tas. Jo nuo­mo­ne, per rin­ki­mus PO vis­tiek pa­tirs „di­de­lį pra­lai­mė­ji­mą“. Ir ne tik dėl pa­sta­rų­jų die­nų skan­da­lo. „Iš­vy­kus Do­nal­dui Tus­kui, par­ti­ja ne­tu­ri ly­de­rio. O ir šiaip vi­suo­me­nei nu­si­bo­do, kad PO val­džio­je jau dvi ka­den­ci­jas“, - pa­ste­bė­jo R. Va­lat­ka.

Kad rin­ki­mai ska­ti­na ryž­tin­gus val­dan­čių­jų prem­je­rės Ewos Ko­pacz veiks­mus, su­tin­ka ir apž­val­gi­nin­kas Ja­ce­kas Ko­ma­ras. „Pre­zi­den­to rin­ki­mus pra­lai­mė­jus Bro­nis­la­wui Ko­mo­rows­kiui, ki­lo ap­si­va­ly­mo ir kal­tų­jų ieš­ko­ji­mo ban­ga. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ge­ra pro­ga Vy­riau­sy­bei, tiks­liau – prem­je­rei, da­ry­ti griež­tus spren­di­mus ir į še­šė­lį pa­stum­ti į skan­da­lą įklim­pu­sius as­me­nis. Kad per rin­ki­mų ka­map­ni­ją opo­zi­ci­ja ne­ga­lė­tų šia kor­ta ma­ni­pu­liuo­ti“, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė J. Ko­ma­ras. Be to, silp­nė­ja ir pa­čios E. Ko­pacz po­zi­ci­jos. „Ga­li­ma ma­ny­ti, kad mė­gin­da­ma plės­ti sa­vo ša­li­nin­kų gre­tas ji ėmė­si va­ly­ti sa­vo ap­lin­ką“, - spė­jo apž­val­gi­nin­kas.

J. Ko­ma­ras prmi­nė, kad pa­na­šios si­tua­ci­jos, kai bu­vo pa­vie­šin­ti te­le­fo­ni­niai dvie­jų dip­lo­ma­tų po­kal­biai, bū­ta ir Lie­tu­vo­je. „Tuo­met už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius rea­ga­vo ga­na ryž­tin­gai. Bet ar taip su­rea­guo­tų prem­je­ras, jei to­kio­je pa­dė­ty­je at­si­dur­tų mi­nis­tras ar vi­ce­mi­nis­tras?“, - svars­tė apž­val­gi­nin­kas. Be to, pa­sak J. Ko­ma­ro, ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad pa­na­šio­je Lie­tu­vos si­tua­ci­jo­je la­bai di­de­lį vaid­me­nį tu­ri pre­zi­den­tė. „Ji ti­krai su­rea­guo­tų la­bai griež­tai ir spaus­tų prem­je­rą, kad to­kius mi­nis­trus ir vi­ce­mi­nis­trus iš­mes­tų iš Vy­riau­sy­bė“, - pa­ste­bė­jo eks­per­tas.