Lietuvos politikai stato už H. Clinton triumfą
Mū­sų ša­lies po­li­ti­kai aky­lai ste­bi pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV) ba­ta­li­jas. Nors vi­sus kils­te­lė­ti an­ta­kius pri­ver­tė res­pub­li­ko­no Do­nal­do Trum­po sėk­mė, dau­gu­ma mū­sų par­la­men­ta­rų prog­no­zuo­ja, kad ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės vai­rą pe­rims de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton.

JAV De­mo­kra­tų ir Res­pub­li­ko­nų par­ti­jo­se vyks­ta at­kak­li ko­va, kas taps šių po­li­ti­nių jė­gų kan­di­da­tais lap­kri­tį ren­gia­muo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. De­mo­kra­tų par­ti­jo­je pir­mau­ja du po­li­ti­kai: bu­vu­si vals­ty­bės se­kre­to­rė H. Clin­ton ir se­na­to­rius Ber­nie San­der­sas. Res­pub­li­ko­nų par­ti­jo­je įnir­tin­giau­siai tar­pu­sa­vy­je var­žo­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mag­na­tas D. Trum­pas, se­na­to­riai Te­das Cru­zas ir Mar­cas Ru­bio.

Sim­pa­ti­zuo­ja prog­no­zuo­ja­mai kandidatei

Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­das Ged­vi­las do­mi­si JAV vyks­tan­čia rin­ki­mų ko­va. Di­džiau­siu ne­ti­kė­tu­mu jam ta­po D. Trum­po sėk­mė. Po­li­ti­kas spė­jo, kad bū­tent jis ga­li bū­ti pa­si­rink­tas res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus. „De­mo­kra­tų par­ti­jo­je ly­de­rė yra H. Clin­ton. Ma­nau, kad bū­tent D. Trum­pas ir H. Clin­ton ko­vos dėl pre­zi­den­to pos­to“, – prog­no­za­vo jis.

V. Ged­vi­lo po­li­ti­nės sim­pa­ti­jos ten­ka H. Clin­ton. Jam pa­tin­ka li­be­ra­lios ir aiš­kiai prog­no­zuo­ja­mos jos pa­žiū­ros, po­li­ti­nė prog­ra­ma, nuo­sek­lu­mas, su­kaup­ta so­li­di po­li­ti­nė pa­tir­tis. Be to, H. Clin­ton esą bū­tų Lie­tu­vai pa­lan­kiau­sia pre­zi­den­tė.

In­for­muo­ja ambasada

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ati­džiai ste­bi JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Po­li­ti­kas žiū­ri par­ti­jų kan­di­da­tų de­ba­tus per te­le­vi­zi­ją, skai­to mū­sų am­ba­sa­dos Va­šing­to­ne ren­gia­mus in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus. „Ma­nau, kad tai – uni­ka­li kam­pa­ni­ja Ame­ri­kos is­to­ri­jo­je. Ne­ti­kė­ta, nes res­pub­li­ko­nų flan­ge pir­mau­ja mi­li­jo­nie­rius po­pu­lis­tas D. Trum­pas. Dėl de­mo­kra­tų tiek daug ne­ti­kė­tu­mų nė­ra, grei­čiau­siai lai­mės H. Clin­ton“, – ma­no jis.

Bū­tent šiai po­li­ti­kei G. Kir­ki­las jau­čia dau­giau­sia po­li­ti­nių sim­pa­ti­jų. Esą pir­miau­sia jam, kaip so­cial­de­mo­kra­tui, ar­ti­mes­nė De­mo­kra­tų, o ne Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos po­li­ti­ka. Taip pat H. Clin­ton Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui ne­blo­gai pa­žįs­ta­ma iš anks­tes­nės po­li­ti­nės veik­los. Be to, kaip pri­si­mi­nė G. Kir­ki­las, ei­da­mas pre­zi­den­to par­ei­gas jos vy­ras Bil­las Clin­to­nas 1998 me­tais pa­si­ra­šė JAV ir Bal­ti­jos ša­lių par­tne­rys­tės ir bend­ra­dar­bia­vi­mo char­ti­ją. „Man šiuo me­tu at­ro­do, kad bū­tent H. Clin­ton ge­riau­siai at­spin­dė­tų Lie­tu­vos, mū­sų re­gio­no in­te­re­sus, ji ge­rai su­pran­ta ky­lan­čius sau­gu­mo iš­šū­kius. To ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti apie bent jau da­bar pir­mau­jan­tį res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tą D. Trum­pą. La­biau pa­lai­kau H. Clin­ton“, – tei­gė po­li­ti­kas.

G. Kir­ki­las ti­ki­si, kad ji ga­liau­siai taps JAV pre­zi­den­te. Jo nuo­mo­ne, dvie­jų kan­di­da­tų akis­ta­to­je bū­tent D. Trum­pas bū­tų pa­lan­kiau­sias var­žo­vas H. Clin­ton. „Ko ge­ro, jai bū­tų daug su­nkiau ko­vo­ti su la­biau tra­di­ci­niais res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tais. Jei­gu D. Trum­pas lai­mės res­pub­li­ko­nų rin­ki­mus, net ne­abe­jo­ju, kad H. Clin­ton lai­mės JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Fa­vo­ri­tas – respublikonas

Ver­tin­da­mas JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­kė pa­ste­bin­tis, kad smar­kiai kei­čia­si di­džio­sios po­li­ti­kos po­bū­dis – kan­di­da­tų kal­bo­se at­si­ran­da dau­giau ra­di­ka­lu­mo, di­de­liu po­pu­lia­ru­mu mė­gau­ja­si į „gat­vės“ sti­lių ape­liuo­jan­tys po­li­ti­kai. „Pa­na­šiai bu­vo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kai lei­bo­ris­tai par­ti­jos ly­de­riu iš­si­rin­ko ra­di­ka­liai kal­ban­tį Je­re­my Cor­by­ną. Toks ra­di­ka­lu­mas ga­nė­ti­nai po­pu­lia­rus ir rim­to­jo­je Ame­ri­kos po­li­ti­ko­je. Tu­riu ome­ny­je D. Trum­pą vie­no­je pu­sė­je ir B. San­der­są – ki­to­je“, – kal­bė­jo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

A. Ku­bi­liaus fa­vo­ri­tas JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je – res­pub­li­ko­nas M. Ru­bio. „Ja­me ma­tau vi­sus duo­me­nis, ku­rie leis­tų tvir­tin­ti, kad jis, kaip pa­bė­gė­lių iš Ku­bos vai­kas, sa­vo ge­nuo­se tu­rin­tis la­bai daug lais­vės troš­ki­mo, ge­rai su­pras­tų Bal­ti­jos vals­ty­bių, Lie­tu­vos rei­ka­lus. Ir da­bar ma­to­me, kad tie kong­res­me­nai ar se­na­to­riai, ku­rie yra iš­ei­viai iš Ku­bos, yra pa­tys di­džiau­si Lie­tu­vos bi­čiu­liai. Jie ge­riau­siai su­pran­ta Ru­si­jos ir au­to­ri­ta­ri­nio jos re­ži­mo ke­lia­mus pa­vo­jus“, – sa­kė jis.

Res­pub­li­ko­nų gre­to­se vyks­tant at­kak­liai ko­vai, A. Ku­bi­lius ma­no, kad aki­vaiz­dus ly­de­ris ga­li ne­paaiš­kė­ti iki pat par­ti­jos kon­ven­to, vyk­sian­čio lie­pos mė­ne­sį. Nors D. Trum­pas ir po­pu­lia­rus, anot kon­ser­va­to­riaus, bū­tent M. Ru­bio rung­da­ma­sis su H. Clin­ton tu­ri ne­ma­žai šan­sų lai­mė­ti JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus.

H. Clin­ton A. Ku­bi­lius ver­ti­na kaip pa­ty­ru­sią po­li­ti­kę. Ta­čiau jis svars­tė, kad ame­ri­kie­čiai ga­li bū­ti pa­var­gę „nuo tra­di­ci­nių pa­var­džių“, ir pri­mi­nė Bus­hų di­nas­ti­jos at­sto­vo Je­bo Bus­ho ne­sėk­mę. „Tai ga­li bū­ti jos Achi­lo kul­nas. Tai, kad H. Clin­ton se­niai ma­to­ma Ame­ri­kos vie­šo­jo­je ir po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je, ga­li jai ne­igia­mai at­si­liep­ti. Nors jos pa­tir­tis yra stip­rus ko­zi­ris“, – pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius.

Pa­tin­ka kam­pa­ni­jos intensyvumas

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas And­rius Ma­zu­ro­nis ža­vi­si spal­vin­ga ir in­ten­sy­via JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Jam pa­tin­ka aš­trūs kan­di­da­tų pa­sa­ky­mai, dis­ku­si­jos ne­vy­nio­jant žo­džių į va­tą.

A. Ma­zu­ro­nis ne­si­ti­kė­jo to­kio D. Trum­po po­pu­lia­ru­mo. Pra­si­dė­jus rin­ki­mų kam­pa­ni­jai jis šį vei­kė­ją ver­ti­no kaip tam ti­krą klou­ną, kaip pats sa­ko, „A­me­ri­kos Va­lins­ką“, ta­čiau da­bar ne­at­me­ta ti­ki­my­bės, kad bū­tent jis ga­li tap­ti res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus.

De­mo­kra­tų sto­vyk­lo­je po­li­ti­kas ti­kė­jo­si leng­ves­nės ko­vos ir triuš­ki­na­mos H. Clin­ton per­ga­lės. Vis dėl­to jis ma­no, kad bū­tent ši po­li­ti­kė taps de­mo­kra­tų kan­di­da­te į pre­zi­den­tus, o ga­liau­siai – ir JAV va­do­ve. H. Clin­ton A. Ma­zu­ro­nis ver­ti­na kaip mū­sų ša­liai pa­lan­kiau­sią kan­di­da­tę. „Ji vie­na iš ne­dau­ge­lio kan­di­da­tų, ku­ri ži­no­tų, kur že­mė­la­py­je yra Lie­tu­va. Kaip JAV vals­ty­bės se­kre­to­rė ji mū­sų ša­ly­je lan­kė­si, ro­dos, ke­tu­ris kar­tus. Lie­tu­vai bū­tų la­bai nau­din­ga, jei­gu ji lai­mė­tų. Šiuo me­tu bū­tent už ją ir sta­ty­čiau, nes no­riu ti­kė­ti, kad JAV, kad ir ko­kia sma­gi rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bū­tų, ga­liau­siai nu­ga­lės svei­kas pro­tas“, – sa­kė jis.