Lietuvos politikai: reikia stiprinti saugumą
Po kru­vi­no te­ro­ro ak­to Par­yžiu­je Lie­tu­vos po­li­ti­kai ra­gi­na stip­rin­ti ša­lies sau­gu­mą, o įvy­kius Pra­ncū­zi­jo­je įvar­di­ja kaip ka­rą prieš vi­są Eu­ro­pą, įskai­tant ir Lie­tu­vą.

„Tai yra te­ro­riz­mo iš­puo­lis prieš mus vi­sus, ne­svar­bu, kad šiuo at­ve­ju pa­si­rink­tas Par­yžius, tai ne­reiš­kia, kad te­ro­ris­tai ne­už­puo­lė Lie­tu­vos. Užuo­jau­tos ir stip­ry­bės, mes tu­ri­me su­pras­ti, kad vyks­ta ka­ras prieš mus vi­sus ir tu­ri­me iš tie­sų rea­liai im­tis prie­mo­nių ir vi­si kar­tu ko­vo­ti prieš tą blo­gį“, – BNS sa­kė Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Jis taip pat pa­brė­žė. kad Lie­tu­vai rei­kia la­bai rim­tai įver­tin­ti sa­vo pa­si­ren­gi­mą ko­vo­ti su ga­li­mais te­ro­ro iš­puo­liais.

„Gal aš ne vis­ką ži­nau, bet, ne­duok Die­ve, jei pa­na­šūs da­ly­kai bū­tų ban­do­mi da­ry­ti Lie­tu­vo­je, ka­žin, ar mes esa­me pa­si­ruo­šę tiek pre­ven­ci­ne pra­sme, tiek ki­tom. Aš ma­nau, kad mū­sų tar­ny­bos ir vi­sos vals­ty­bi­nės tar­ny­bos tu­rė­tų la­bai rim­tai pa­žiū­rė­ti į la­bai rea­lų pa­vo­jų, par­eng­ti la­bai rea­lius ir rim­tus pla­nus ga­li­miems įvy­kiams. Tai, kas įvy­ko Par­yžiu­je, aki­vaiz­du, tai rim­to ir pa­vo­jin­go mums vi­siems ka­ro pra­džia – mū­sų na­muo­se, mū­sų gat­vė­se, mū­sų vals­ty­bė­se“, – kal­bė­jo V.Ma­zu­ro­nis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis siū­lo Vy­riau­sy­bei siųs­ti pa­gal­bą į Pra­ncū­zi­ją, o Lie­tu­vo­je – stip­rin­ti na­cio­na­li­nės reikš­mės ob­jek­tų ap­sau­gą, taip pat im­tis ki­tų prie­mo­nių.

„Šian­dien vi­so pa­sau­lio žmo­nių šir­dys ir pro­tai tu­ri bū­ti Par­yžiu­je, Pra­ncū­zi­jo­je, mes tu­ri­me aiš­kiai so­li­da­ri­zuo­tis su vi­sa pra­ncū­zų tau­ta. Ši­tas akip­lė­šiš­kas te­ro­riz­mo ak­tas ver­čia da­ry­ti veiks­mus ir pir­ma­sis da­ly­kas – mes tu­ri­me iš­lik­ti ne­su­tri­kę, ne­pa­si­me­tę ir ne­pa­ni­kuo­ti. Tuo pa­čiu aš ma­nau, kad Lie­tu­va tu­rė­tų pa­siū­ly­ti Pra­ncū­zi­jai sa­vo pa­gal­bą, gal­būt siųs­ti žmo­nes ob­jek­tų ap­sau­gai, gal­būt ki­tos pa­gal­bos. Be jo­kios abe­jo­nės, ši kru­vi­na Par­yžiaus nak­tis yra aiš­kus sig­na­las, kad te­ro­riz­mas– jau mū­sų kie­me“, – BNS sa­kė E.Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, rea­guo­jant į si­tua­ci­ją, rie­kia šauk­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bą ir sau­gu­mo ly­gį „jung­ti vie­na pa­va­ra aukš­čiau“.

„Lie­tu­vo­je tu­ri rink­tis Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­ba ir su­da­ry­ti la­bai aiš­kias prie­mo­nes, vie­na pa­va­ra aukš­čiau per­jung­ti na­cio­na­li­nės reikš­mės ob­jek­tų ap­sau­gos su­stip­ri­ni­mą, daug įvai­rių da­ly­kų. Taip pat ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas tu­ri bū­ti šau­kia­mas kuo grei­čiau ir ap­ta­ria­mos prie­mo­nės. Aš ma­nau, kad Eu­ro­pa ne­pa­kan­ka­mai tvir­tai ir ryž­tin­gai el­gia­si kal­bant apie Is­la­mo vals­ty­bę, rei­kia žy­miai di­des­nės ES in­ter­ven­ci­jos pa­de­dant JAV ka­riuo­me­nei, kad blo­gio šak­nys, ku­rios ple­čia­si, bū­tų iš­rau­tos“, – kal­bė­jo li­be­ra­lų ly­de­ris.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­ko, jog te­ro­ro at­akų Par­yžiu­je tiks­las – įbau­gin­ti ne tik Pra­ncū­zi­ją, bet ir vi­są Va­ka­rų pa­sau­lį, įskai­tant ir Lie­tu­vą.

„To­dėl ne­tu­ri­me pa­si­duo­ti bai­mei, o tik dar la­biau su­si­telk­ti ir bū­ti vie­nin­giems ko­vo­je prieš te­ro­riz­mą tiek Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, tiek Eu­ro­po­je“, – par­ti­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas G.Lands­ber­gis.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad „kar­tu ne­tu­ri­me bū­ti su­klai­din­ti dėl to, kas yra ti­kri ir nuo­šir­dūs par­tne­riai šio­je ko­vo­je, o kas tik im­ituo­ja par­tne­rys­tę ir sie­kia ki­to­mis prie­mo­nė­mis des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį ta­me pa­čia­me re­gio­ne“.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vas, Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pa­brė­žia, kad vi­soms vals­ty­bėms bū­ti­na stip­rin­ti sau­gu­mą, tar­ny­boms keis­tis in­for­ma­ci­ja.

„Tai tra­giš­kas įvy­kis, su­nku ką ir bep­ri­dur­ti prie to. Aiš­ku, Eu­ro­po­je sau­gu­mas stip­ri­na­mas šiuo me­tu, pa­vo­jų daug, ga­li­ma įtar­ti, kad ir su pa­bė­gė­liais at­vy­ko te­ro­ris­tų, ir Lie­tu­vai, kaip ir ki­toms ša­lims, rei­kia stip­rin­ti sau­gu­mą. Ma­nau, vi­sos ša­lys su­stip­rins ir sie­nų ap­sau­gą, ir sau­gu­mo tar­ny­bos veiks. Rei­kia jung­tis prie vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių, koo­pe­ruo­tis su Eu­ro­po­lu, vi­so­mis tar­ny­bo­mis ati­tin­ka­mai, ste­bė­ti tuos žmo­nes, ku­rie at­vy­kę ne­se­niai. Žval­gy­ba mū­sų ži­no, ką da­ry­ti“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

„Te­ro­ro at­akos Par­yžiu­je – tai ne tik kru­vi­nas iš­puo­lis prieš Pra­ncū­zi­ją. Tai iš­puo­lis prieš vi­są Eu­ro­pą. Po te­ro­ro nak­ties, su­krė­tu­sios pra­ncū­zų tau­tą ir vi­są pa­sau­lį, nė vie­nas ne­ga­li­me jaus­tis sau­gus. Nuo­šir­di užuo­jau­ta vi­sų žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­siems, vi­sai Pra­ncū­zi­jai“, – sa­ko­ma par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas pir­mi­nin­ko, eu­ro­par­la­men­ta­ro Ro­lan­do Pa­kso iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me.

„Bet bai­mė ir pa­si­me­ti­mas – ne tai, ko rei­kė­tų. Da­bar mus tu­ri vie­ny­ti so­li­da­ru­mas ir ope­ra­ty­vūs spren­di­mai. Lie­tu­vos Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba tu­rė­tų at­sa­kin­gai įver­tin­ti te­ro­ro mas­tą ir nu­ma­ty­ti vi­sas rei­ka­lin­gas sau­gu­mo prie­mo­nes, kad bū­tų mak­si­ma­liai už­ti­krin­tas gy­ven­to­jų sau­gu­mas. Im­an­tis net ir vals­ty­bės sie­nų kon­tro­lės, jei­gu to rei­kia“, – pa­brė­žia R.Pa­ksas.