Lietuvos policijos kursantams prasidėjo karinė stovykla
Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los (LPM) kur­san­tai 2 sa­vai­tėms sa­vo įpras­tą po­li­ci­jos uni­for­mą iš­kei­tė į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės lau­ko uni­for­mą. Va­kar jiems pra­si­dė­jo 2 sa­vai­čių iš­ban­dy­mas – ka­ri­nė sto­vyk­la Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke.

100 LPM kur­san­tų, be­si­mo­kan­čių Klai­pė­dos pa­da­li­ny­je, į mo­ko­mą­jį pul­ką at­vy­ko ge­rai nu­si­tei­kę, su šyp­se­no­mis vei­duo­se, ti­kė­da­mi, jog ka­ri­niai mo­ky­mai jiems pa­dės grei­čiau pri­pras­ti prie rė­ži­mo, su­stip­rė­ti fi­ziš­kai. Ta­čiau kur­san­tų nuo­tai­kos la­bai grei­tai pa­si­kei­tė, kai su­pra­to, jog ka­riuo­me­nė­je ga­lio­ja sa­va tvar­ka ir pri­va­lu jos lai­ky­tis, ra­šo­ma Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los pra­ne­ši­me spau­dai.

Kad pa­te­ko į ka­riuo­me­nę, LPM kur­san­tai su­pra­to iš­kart, kai iš­gir­do ka­riš­kių nu­ro­dy­mus ri­kiuo­tis vo­ro­mis, ne­su­ki­nė­ti gal­vų ir žiū­rė­ti tik tie­siai, ne­si­kal­bė­ti, jei­gu ne­gau­na­mas lei­di­mas.

Mo­ko­ma­ja­me pul­ke tar­nau­jan­tys ka­riai drau­giš­kai su­ti­ko žy­giuo­jan­tį 100 kur­san­tų bū­rį, gar­siai skan­duo­jan­tį „kai­re, kai­re, vie­nas, du, trys“, bei lin­kė­jo iš­tver­mės per šias sa­vai­tes.

Prieš pra­si­de­dant mo­ky­mo prog­ra­mai, bū­si­mie­ji par­ei­gū­nai bu­vo ap­gy­ven­din­ti pa­la­pi­nė­se, ku­rio­se gy­vens 12 die­nų. Vė­liau sa­vo įpras­tą uni­for­mą te­ko pa­lik­ti, nes jiems bu­vo iš­da­lin­tos ka­ri­nės uni­for­mos. O ta­da jau pra­si­dė­jo pra­ty­bos.

Pra­ėjus pus­die­niui, nė vie­nas kur­san­tas ne­sis­kun­dė, kad pa­te­ko į ka­riuo­me­nę, bet aky­se švie­tė iš­gąs­tis, ne­ri­mas: „Aš juk įsto­jau mo­ky­tis į po­li­ci­jos mo­kyk­lą, ne į ka­riuo­me­nę“.

LPM dės­ty­to­jai drą­si­no kur­san­tus ir aiš­ki­no, jog įgy­tos ži­nios ir pa­tir­tis bus itin nau­din­ga. Šios sto­vyk­los me­tu LPM kur­san­tai įgis pa­grin­di­nių ka­ro to­pog­ra­fi­jos, ka­ro in­ži­ne­ri­jos, gink­luo­tės ži­nių, la­vins in­di­vi­dua­lius ka­ri­nės tak­ti­kos, orien­ta­vi­mo­si vie­to­vė­je, šau­lio ug­nies po­zi­ci­jos įren­gi­mo ir ki­tus ka­ri­nius įgū­džius.