Lietuvos planams statyti sieną – Kaliningrado pažadas atsiųsti plytų
Įta­kin­ga tarp­tau­ti­nė ži­niask­lai­dos kor­po­ra­ci­ja BBC at­krei­pė dė­me­sį į „Lie­tu­vos ži­nių“ pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eng­tą straips­nį apie Lie­tu­vos sie­kį at­sit­ver­ti tvo­ra nuo Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties. Ži­nią pa­si­ga­vo ir Krem­liaus ži­niask­lai­da. 

Be in­for­ma­ci­jos iš šio „Lie­tu­vos ži­nio­se“ pub­li­kuo­to straipsnio, BBC straips­ny­je ra­šo­ma, kad Lie­tu­vių pla­nai nuo Ka­li­ning­ra­do sri­ties at­sit­ver­ti tvo­ra, bus įgy­ven­din­ti maž­daug 135 km ruo­že. Tai Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties gu­ber­na­to­riui An­to­nui Ali­cha­no­vui esą su­kė­lė juo­ką.

„An­to­nas Ali­cha­no­vas sa­kė, kad Ru­si­ja no­ri ap­ri­bo­ti ko­vos su kon­tra­ban­da prie­mo­nes, bet jis su­men­ki­no tvo­ros reikš­mę. Ru­si­jos nau­jie­nų por­ta­lui len­ta.ru, jis juo­ka­vo, kad ga­li at­siųs­ti ke­le­tą ply­tų Lie­tu­vai“, – skel­bia BBC.

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro va­do­vas Li­nas Ko­ja­la BBC tei­gė, kad ci­ga­re­čių ir al­ko­ho­lio kon­tra­ban­da iš Ka­li­ning­ra­do į Eu­ro­pos Są­jun­gą yra vie­nas iš mo­ty­vų Lie­tu­vai at­si­ver­ti tvo­ra, bet svar­biau­sias mo­ty­vas yra ki­tas.

„Pag­rin­di­nė mo­ty­va­ci­ja sta­ty­ti tvo­rą yra „ža­lių­jų žmo­ge­liu­kų“ in­fil­tra­ci­ja. Ru­sai ga­li kirs­ti Lie­tu­vos sie­ną šiuo me­tu la­bai leng­vai, nors iš­ties ją kirs­ti be vi­zos yra ne­tei­sė­ta. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je daug kal­ba­ma apie hib­ri­di­nius sce­na­ri­jus, kaip kad nu­ti­ko Ukrai­no­je“, – tarp­tau­ti­nei ži­niask­lai­dos kor­po­ra­ci­jai tei­gė L. Ko­ja­la.

Pro­krem­liš­kos pro­pa­gan­dos nau­jie­nų por­ta­le „Rus­sia To­day“ skel­bia­ma, kad Ru­si­ja yra pa­si­ruo­šu­si tiek­ti Lie­tu­vai ply­tas, po to kai Lie­tu­va pa­skel­bė, kad at­sit­vers tvo­ra Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je.

„Ru­si­jos par­ei­gū­nai tu­ri ga­na iro­niš­ką po­žiū­rį į šį sie­nos pro­jek­tą. TV ka­na­lui „Ros­siya 24“ Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ties gu­ber­na­to­rius An­to­nas Ali­cha­no­vas sa­kė, kad Ka­li­ning­ra­das yra pa­si­ruo­šęs nu­pirk­ti vi­sas bū­ti­nas sta­ty­bi­nes me­džia­gas sie­nos sta­ty­bai. Jis pri­mi­nė, kad Ru­si­ja tu­ri „nuos­ta­bų au­ga­lą“ ply­tų ga­my­bai“ , – ra­šo­ma „Rus­sia To­day“.

„Jei mū­sų ko­le­gos Lie­tu­vo­je no­ri pa­sta­ty­ti tvo­rą ne­le­ga­liems kon­tra­ban­di­nin­kams su­stab­dy­ti, tai mes esa­me pa­si­ren­gę ko­le­goms su­teik­da­mi vi­sas rei­kia­mas sta­ty­bi­nes me­džia­gas“, – A. Ali­cha­no­vą ci­ta­vo „Rus­sia To­day“.