Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentu išrinktas Gintaras Karosas
Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų aso­cia­ci­jos (LDPA) nau­juo­ju pre­zi­den­tu iš­rink­tas Gin­ta­ras Ka­ro­sas. Taip pat vi­suo­ti­nis su­si­rin­ki­mas iš­rin­ko nau­ją sep­ty­nių na­rių LPDA val­dy­bą, į ku­rią, be pre­zi­den­to, pa­te­ko Au­re­li­ja Stan­či­kie­nė, Da­lia Gruo­die­nė, Eu­ge­ni­ja Vag­ne­rie­nė, Rū­ta Ma­li­naus­kie­nė, Ro­mual­das Ba­ku­tis ir An­ta­nas Nau­jo­kas.  

Gin­ta­ras Ka­ro­sas yra Liu­ba­vo dva­ro so­dy­bos Vil­niaus ra­jo­ne val­dy­to­jo vie­šo­sios įstai­gos „Eu­ro­pos par­kas“ pre­zi­den­tas, kul­tū­ros pa­vel­do ty­ri­nė­to­jas ir ar­chi­tek­tas, skulp­to­rius, Eu­ro­pos par­ko ir Liu­ba­vo mu­zie­jų įkū­rė­jas, kny­gų, straips­nių ir fo­tog­ra­fi­jų au­to­rius, dau­ge­lio na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų au­to­rius, taip pat ne­par­ti­nis Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, miš­rios frak­ci­jos „Kar­tu – už pa­žan­gą Vil­niaus ra­jo­ne“ se­niū­nas, Lie­tu­vos ba­jo­rų ka­ra­liš­ko­sios są­jun­gos na­rys, Na­cio­na­li­nės pa­žan­gos pre­mi­jos lau­rea­tas.

Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų aso­cia­ci­ja įkur­ta 2005 me­tais. Aso­cia­ci­ja šiuo me­tu jun­gia per ke­tu­rias­de­šimt Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų sa­vi­nin­kų bei val­dy­to­jų, be­si­rū­pi­nan­čių šių ob­jek­tų iš­sau­go­ji­mu ir puo­se­lė­ji­mu. Tai – žmo­nių, tu­rin­čių at­sa­kin­gą po­žiū­rį į pa­vel­dą, or­ga­ni­za­ci­ja. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas ir val­dy­bos na­riai dir­ba ne­at­ly­gin­ti­nai.

Gin­ta­ro Ka­ro­so krei­pi­ma­sis į LPDA na­rius:

„Bu­vau iš­rink­tas nau­juo­ju Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų aso­cia­ci­jos va­do­vu, dė­ko­ju Jums už pa­si­ti­kė­ji­mą. Ti­kiu, kad bend­ro­mis pa­stan­go­mis bū­si­me vie­nin­gi ir dar­niai siek­si­me aso­cia­ci­jos tiks­lų.

Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų aso­cia­ci­ja yra bend­ruo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, stip­ri tiek, kiek mes, jos na­riai, pri­si­de­da­me sa­vo in­dė­liu: dar­bu ar pa­ta­ri­mais. Steng­siuo­si su­telk­ti ir į aso­cia­ci­jos veik­lą įtrauk­ti ne tik kom­pe­ten­tin­gus val­dy­bos na­rius, bet ir kuo dau­giau ki­tų įvai­rių sri­čių eks­per­tų, ku­rie tu­ri ži­nių ir en­tu­ziaz­mo pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos pi­lių ir dva­rų at­gi­mi­mo ir aso­cia­ci­jos pres­ti­žo di­di­ni­mo. Tai – vi­sų mū­sų, val­dan­čių šiuos kraš­tui svar­bius kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, dau­giau­sia dva­rus, or­ga­ni­za­ci­ja. Dar­ni LDPA veik­la bu­si svar­bi ir Lie­tu­vos vals­ty­bei – pri­si­dės prie mū­sų ša­ly­je šimt­me­čius kul­tū­ros ži­di­nių mi­si­ją at­li­ku­sių ob­jek­tų iš­sau­go­ji­mo at­ei­nan­čioms kar­toms.

Mie­li aso­cia­ci­jos na­riai, kvie­čiu vi­sus jus bū­ti ak­ty­viais mū­sų bend­rų na­mų – LPDA – šei­mi­nin­kais: min­ti­mis, pa­ta­ri­mais, sa­va­no­riš­ku dar­bu.

Jaus­da­mas jū­sų pa­lai­ky­mą, lin­kiu dva­rų sa­vi­nin­kams ir val­dy­to­jams kuo ge­riau­sios klo­ties, svei­ka­tos, ti­kė­ji­mo aso­cia­ci­jos veik­los pra­smin­gu­mu.“