Lietuvos pilietybė - tarp rečiausiai suteikiamų ES
Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė 2012 me­tais bu­vo su­teik­ta san­ty­ki­nai ma­žes­niam as­me­nų skai­čiui nei dau­ge­lio ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių pi­lie­ty­bės.

1 tūkst. pi­lie­čių ten­kan­tis su­teik­tų pi­lie­ty­bių skai­čius Lie­tu­vo­je maž­daug sie­kia 0,1 - toks pat yra ir su­teik­tų Len­ki­jos pi­lie­ty­bių skai­čius, ten­kan­tis 1 tūkst. šios ša­lių pi­lie­čių. Ma­žes­nį ro­dik­lį tu­ri tik Slo­va­ki­ja.

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sta­tis­ti­kos agen­tū­ra Eu­ros­ta­tas skel­bia, kad vi­du­ti­niš­kai ES ša­ly­se 1 tūkst. pi­lie­čių ten­ka 1,6 su­teik­tos pi­lie­ty­bės.

Es­ti­jos pi­lie­ty­bė su­tei­kia­ma ge­ro­kai daž­niau nei Lie­tu­vos - 1 tūkst. šios ša­lies pi­lie­čių 2012 me­tais te­ko 1,9 su­teik­tos pi­lie­ty­bės, 1 tūkst. Lat­vi­jos pi­lie­čių te­ko 1 su­teik­ta pi­lie­ty­bė.

San­ty­ki­nai daž­niau­siai su­tei­kia­ma Liuk­sem­bur­go pi­lie­ty­bė - 1 tūkst. pi­lie­čių ten­ka 8,7 su­teik­tos pi­lie­ty­bės.

Daž­niau­siai Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė 2012 me­tais bu­vo su­tei­kia­ma as­me­nims, ku­rie iki tol ne­tu­rė­jo jo­kios pi­lie­ty­bės (47 proc. vi­sų su­teik­tų pi­lie­ty­bių), iki tol tu­rė­ju­siems Ru­si­jos (27,2 proc.), Ukrai­nos (11,4 proc.) ar Bal­ta­ru­si­jos (6,4 proc.) pi­lie­ty­bę.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2013 me­tais Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė na­tū­ra­li­za­ci­jos bū­du bu­vo su­teik­ta 173 as­me­nims, 2012 me­tais - 183.