Lietuvos pilietybę atkūrusiems litvakams – pasai
Šian­dien, ko­vo 22 die­ną, Lie­tu­vo­je vie­šin­tiems dviems Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos lit­va­kams, at­kū­ru­siems Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, bus įteik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sai.

Dviems Lie­tu­vo­je vie­šin­tiems lit­va­kams iš Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos (PAR) – Ju­liui Mor­ri­sui Kren­ge­liui ir jo sū­nui, PAR žy­dų bend­ruo­me­nės pre­zi­den­tui Zee­vui Lan­cei Kren­ge­liui vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas įteiks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sus.

Šiems lit­va­kams jų pra­šy­mu ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro spren­di­mu pi­lie­ty­bė at­kur­ta va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės įsta­ty­mu. 2016 m. lie­pos 6 d. įsi­ga­lio­jus šio įsta­ty­mo pa­tai­soms, su­da­ry­ta ga­li­my­bė at­kur­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, ją tu­rė­ju­siems iki 1940 m. bir­že­lio 15 d., ir jų pa­li­kuo­nims – ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiams.

Ofi­cia­liai pa­dė­ko­ti Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos žy­dų bend­ruo­me­nės var­du už šias pa­tai­sas – pa­grin­di­nis sve­čių vi­zi­to Lie­tu­vo­je tiks­las.