Lietuvos pilietis Vokietijoje kalės už sukčiavimą mokant draudimo įmokas
Lie­tu­vos pi­lie­tis Vo­kie­ti­jo­je ka­lės pu­san­trų me­tų, nes su­kčia­vo mo­kė­da­mas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už iš Lie­tu­vos at­vy­ku­sius dar­bi­nin­kus.

Lie­tu­va su­ti­ko per­duo­ti vy­rą Vo­kie­ti­jai baus­mei at­lik­ti – Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė per­duo­ti O.Ge­ra­si­mo­vą su­pap­ras­tin­ta tvar­ka.

„Nu­teis­to­jo įdar­bin­ti dar­bi­nin­kai, ne­mo­kan­tys vo­kie­čių kal­bos, pri­klau­sė nuo jo nu­ro­dy­mų. Nu­teis­ta­sis nu­ro­dy­da­vo dar­bo lai­ką. Ši­tie dar­bi­nin­kai dir­bo nu­teis­to­jo įmo­nė­je. Jų ne­slė­gė nuo­sa­vo vers­lo ri­zi­ka ir jie ne­plė­to­jo nuo­sa­vo vers­lo ini­cia­ty­vos. Nu­teis­ta­sis ap­si­mes­ti­nai el­gė­si su jais kaip su sa­va­ran­kiš­kais vers­li­nin­kais, kad su­tau­py­tų bend­rą­sias so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas“, – sa­ko Vo­kie­ti­jos par­ei­gū­nai.

By­los duo­me­ni­mis, Vo­kie­ti­jo­je O.Ge­ra­si­mo­vas nu­teis­tas už tai, kad, bū­da­mas in­di­vi­dua­lios įmo­nės sa­vi­nin­ku, nuo 2012 m. ko­vo iki rugp­jū­čio bend­rą­sias so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas su­ma­ži­no 46 845 eu­rais. Vo­kie­ti­jos par­ei­gū­nai sa­ko, kad pa­gal iš anks­to su­ma­ny­tą kės­lą sie­kiant su­tau­py­ti bend­rą­sias so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas, nu­teis­ta­sis ne­už­re­gis­tra­vo 11 dir­ban­čių­jų iš Lie­tu­vos, nors ži­no­jo, kad tai pa­da­ry­ti bu­vo jo par­ei­ga.

Vo­kie­ti­jos tei­sė­sau­ga sa­ko, kad pi­lie­tis są­mo­nin­gai ne­vyk­dė sa­vo par­ei­gų ir ne­už­re­gis­truo­da­mas so­cia­li­nia­me drau­di­me jo fir­mo­je dir­ban­čių dar­bi­nin­kų ir ne­su­mo­kė­da­mas pri­va­lo­mų mo­kė­ti pi­ni­gų su­mų mo­kes­čių mo­kė­ji­mo įstai­goms.

Lie­tu­vos pi­lie­čio in­di­vi­dua­li įmo­nė už­siė­mė mū­ri­ji­mo, gelž­be­to­nio klo­ji­mo, gip­so kar­to­no sta­ty­bų, rit­mi­nių užuo­lai­dų bei ža­liu­zių mon­ta­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mu. Jos būs­ti­nė bu­vo Niurn­ber­ge.

„Nu­teis­ta­sis sa­vo in­di­vi­dua­lio­je įmo­nė­je bu­vo įdar­bi­nęs 11 dar­bi­nin­kų iš Lie­tu­vos ir są­mo­nin­gai klai­din­gai nu­ro­dė, kad tai sa­va­ran­kiš­ką veik­lą vyk­dan­tys as­me­nys, nors jam bu­vo ži­no­ma, tai bu­vo pri­klau­so­mai dir­ban­tys dar­bi­nin­kai“, – skel­bia­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ty­je, ku­rio­je re­mia­ma­si iš Vo­kie­ti­jos par­ei­gū­nų gau­tais duo­me­ni­mis. Teis­mas ne­nus­ta­tė są­ly­gų, dėl ku­rių Lie­tu­vos pi­lie­tis ne­ga­lė­tų bū­ti per­duo­tas Vo­kie­ti­jai, dėl per­da­vi­mo baus­mei at­lik­ti su­ti­ko ir pats nu­teis­ta­sis.

Niurn­ber­go Fiur­to pro­ku­ra­tū­ra šie­met va­sa­rio 28 die­ną iš­da­vė Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl 44 me­tų Lie­tu­vos pi­lie­čio O.Ge­ra­si­mo­vo su­ėmi­mo ir per­da­vi­mo lais­vės at­ėmi­mo baus­mei vyk­dy­ti.

Baus­mė bu­vo pa­skir­ta Niurn­ber­go apy­lin­kės teis­mo 2015 me­tų bir­že­lio 16 die­nos nuo­spren­džiu. Jis įsi­tei­sė­jo dau­giau nei po me­tų.

Į Lie­tu­vą dėl nu­teis­to­jo per­da­vi­mo krei­pę­si Vo­kie­ti­jos par­ei­gū­nai sa­ko, kad nu­teis­ta­jam bu­vo ži­no­ma, kad jis pri­va­lė­jo už kiek­vie­ną li­gos, slau­gos ir pen­si­jos drau­di­mu pa­gal įsta­ty­mą apd­raus­tą dir­ban­tį­jį pa­teik­ti pra­ne­ši­mą mo­kes­čių mo­kė­ji­mo įstai­gai.