Lietuvos piliečiams laikinai nereikės mokėti už Tailando vizas
Į Tai­lan­dą vyks­tan­tie­ji įsi­gy­ti vi­zas lai­ki­nai ga­lės ne­mo­ka­mai.

Siek­da­ma pa­ska­tin­ti tu­riz­mą se­zo­no me­tu Tai­lan­do vy­riau­sy­bė pa­skel­bė, kad nuo 2016 m. gruo­džio 1 d. iki 2017 m. va­sa­rio 28 d. iš­duos ne­mo­ka­mas vi­zas vyk­ti į Tai­lan­dą 19-os ša­lių, tarp jų ir Lie­tu­vos, pi­lie­čiams, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Šis nu­ta­ri­mas ga­lios pa­pras­tai tu­ris­ti­nei vi­zai, ga­lio­jan­čiai 60 die­nų ir iš­duo­da­mai Tai­lan­do am­ba­sa­do­se ir kon­su­la­tuo­se. Tuo tar­pu 15 die­nų ga­lio­jan­ti tu­ris­ti­nė vi­za, iš­duo­da­ma jau at­vy­kus į Tai­lan­dą, šiuo lai­ko­tar­piu kai­nuos pu­sę sa­vo įpras­ti­nės kai­nos – 1000 ba­tų ( apie 26,5 Eur ).

Tu­ris­ti­nė vi­za, ga­lio­jan­ti 60 die­nas, pa­pras­tai kai­nuo­ja 1 000 ba­tų (apie 26,5 Eur).

Be­vi­zio re­ži­mo su Tai­lan­du klau­si­mas daž­nai ke­lia­mas dvi­ša­lių su­si­ti­ki­mų me­tu. Lie­tu­va yra vie­na iš tri­jų Šen­ge­no vals­ty­bių, ku­rios pi­lie­čiai ne­ga­li nau­do­tis 30 die­nų ga­lio­jan­čiu be­vi­ziu re­ži­mu su Tai­lan­do Ka­ra­lys­te.