Lietuvos piliečiai, vykstantys į ar iš Gruzijos gali susidurti su trukdžiais
Gru­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja š.m. lie­pos 16 d. po­pie­tę pa­skel­bė, kad at­šau­kia lai­ki­nus ri­bo­ji­mus kirs­ti sie­ną sau­su­ma ir jū­ra Gru­zi­jos pi­lie­čiams sie­nos su Tur­ki­ja pe­rė­ji­mo pos­tuo­se ir oro uos­tuo­se.

U=­sie­nio rei­kal7 mi­nis­te­ri­ja pra­ne­6a, jog Lie­tu­vos pi­lie­čiai vyks­tan­tys į/iš Gru­zi­jos tran­zi­tu per Tur­ki­jos Stam­bu­lo ar An­ka­ros oro uos­tus, ga­li su­si­dur­ti su truk­džiais dėl su­stab­dy­tų skry­džių šiuo­se oro uos­tuo­se. Iš Gru­zi­jos ne­ga­lin­čius iš­vyk­ti pi­lie­čius pra­šo­me kreip­tis į oro skry­džio bend­ro­vę dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie skry­džių at­nau­ji­ni­mą ir ki­tas jos tei­kia­mas pa­slau­gas. Pri­rei­kus kon­su­li­nės pa­gal­bos pra­šo­ma kreip­tis vi­są par­ą vei­kian­čiu te­le­fo­nu +370 236 2444, ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu pi­lie­ciai­@urm.lt.