Lietuvos pašto vadovė Lina Minderienė posto neteko dėl Nigerijos sukčių
Pi­ni­gus per vals­ty­bės val­do­mą Lie­tu­vos pa­štą, ku­rio va­do­vė Li­na Min­de­rie­nė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ne­te­ko pos­to, plo­vė Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys Ni­ge­ri­jos pi­lie­čiai, BNS pa­tvir­ti­no Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT).

FNTT at­sto­vė Rū­ta And­riuš­kai­tė BNS pa­tvir­ti­no, kad šių me­tų pa­va­sa­rį pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Ni­ge­ri­jos pi­lie­čių pi­ni­gų plo­vi­mo su­si­jęs su Lie­tu­vos pa­štu. Anot jos, ne­at­mes­ti­na, kad pi­ni­gus gry­nin­ti jie ga­lė­jo dėl silp­nos pa­što pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos.

„Neat­mes­ti­na, kad iš ne­tei­sė­tos veik­los gau­tos lė­šos Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se bū­da­vo gry­ni­na­mos dėl ga­li­mai silp­nos pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių sis­te­mos. Apie ga­li­mai silp­ną pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ją ir at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Af­ri­kos pi­lie­čių bu­vo in­for­muo­ta Lie­tu­vos pa­što val­dy­ba“, – BNS tei­gė R. And­riuš­kai­tė.

Anot jos, jog įta­ria­ma, kad pa­si­nau­do­jus su­klas­to­tais Af­ri­kos vals­ty­bių pi­lie­čių as­mens do­ku­men­tais, da­lis pi­ni­gų bu­vo iš­gry­nin­ta Lie­tu­vos pa­što pa­da­li­niuo­se.

„Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vie­nas iš Ni­ge­ri­jos pi­lie­čių, ga­li­mai pa­si­nau­do­jo sep­ty­niais as­mens do­ku­men­tais, iš­ra­šy­tais skir­tin­gais Ga­nos ir Ni­ge­ri­jos pi­lie­čių var­dais“, – tei­gė FNTT at­sto­vė. Pa­sak jos, su­klas­to­tuo­se do­ku­men­tuo­se bū­da­vo to pa­ties as­mens nuo­trau­ka, ta­čiau įra­šy­ti skir­tin­gi var­dai ir pa­var­dės.

Tuo me­tu Lie­tu­vos pa­štas ti­ki­na, kad in­for­ma­vo FNTT apie ga­li­mus pi­ni­gų plo­vi­mo at­ve­jus.

„Dar pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vos pa­štas, va­do­vau­da­ma­sis tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ta pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­riz­mo fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­ja, in­for­ma­vo FNTT dėl ga­li­mų pi­ni­gų plo­vi­mo at­ve­jų. Įta­ri­mų su­kė­lė pa­si­kar­to­jan­tys Ni­ge­ri­jos ir Ga­nos pi­lie­čiams per „Wes­tern Union“ siun­čia­mų pi­ni­gų per­lai­dų srau­tai. Nuo 2016 me­tų spa­lio 31 die­nos iki gruo­džio 31 die­nos Lie­tu­vos pa­štas iš­siun­tė 12 raš­tų apie įtar­ti­nas pi­ni­gi­nes per­lai­das, ku­rias at­li­ko Ga­nos ir Ni­ge­ri­jos pi­lie­čiai“, – tei­gia­ma Lie­tu­vos pa­što ko­men­ta­re.

FNTT ge­gu­žę pra­ne­šė at­lie­kan­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vie­na­me Kau­no uni­ver­si­te­tų stu­di­juo­jan­čių Ni­ge­ri­jos pi­lie­čių, ku­rie įta­ria­mi gau­tas pi­ni­gi­nes per­lai­das iš­gry­ni­nę su su­klas­to­tais do­ku­men­tais. Tuo­met tar­ny­ba ne­skel­bė, per ko­kią įstai­gą bū­da­vo iš­gry­ni­na­mi pi­ni­gai.

Pra­ėju­siais me­tais FNTT ty­rė Ga­nos, Gam­bi­jos ir Ni­ge­ri­jos pi­lie­čių at­lie­ka­mas fi­nan­si­nes ope­ra­ci­jas per Lie­tu­vos bend­ro­ves. Per 2016 me­tus bu­vo gau­ta apie 50 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mus pi­ni­gų plo­vi­mo at­ve­jus, su­si­ju­sius su šių ša­lių as­me­ni­mis – jie per itin trum­pą lai­ką gau­da­vo di­de­les pi­ni­gų su­mas, o jas iš­skai­džius, per ke­lias die­nas iš­siųs­da­vo ga­vė­jams. Bend­ra gau­tų per­lai­dų su­ma sie­kė apie 1,5 mln. eu­rų.

Elek­tro­ni­nių pi­ni­gų įstai­gos li­cen­ci­ją tu­rin­čio Lie­tu­vos pa­što va­do­vė L. Min­de­rie­nė penk­ta­die­nį bu­vo at­leis­ta, nes ne­už­ti­kri­no pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Spren­di­mas pri­im­tas, re­mian­tis cen­tri­nio ban­ko pa­ti­kri­ni­mo ir FNTT ty­ri­mo iš­va­do­mis.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis penk­ta­die­nį tei­gė ne­at­me­tan­tis, kad Lie­tu­vos pa­šte ga­li bū­ti dau­giau tei­sė­sau­gos pa­ti­kri­ni­mų.

Nei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, nei Lie­tu­vos ban­kas ofi­cia­liai ne­skel­bia, kaip kon­kre­čiai bu­vo ne­už­ti­krin­ta pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­ja.