Lietuvos pašto vadovė atleista iš pareigų
Vals­ty­bės Lie­tu­vos pa­što val­dy­ba penk­ta­die­nį iš par­ei­gų at­lei­do 6-erius me­tus įmo­nei va­do­va­vu­sią Li­ną Min­de­rie­nę, pra­ne­šė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja.

Pa­što val­dy­ba spren­di­mą pri­ėmė, at­siž­vel­gu­si į ne­tin­ka­mą pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą bei ne­tin­ka­mą in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ri­zi­kos val­dy­mą. Šiuos pa­žei­di­mus, at­li­kęs Lie­tu­vos pa­što tiks­li­nį pa­ti­kri­ni­mą, nu­sta­tė Lie­tu­vos ban­kas. Pa­žei­di­mų nu­sta­tė ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba.

„Su­si­pa­ži­nu­si su Lie­tu­vos ban­ko at­as­kai­tos pro­jek­tu, val­dy­ba pa­da­rė iš­va­dą, kad ne­už­ti­krin­da­ma pi­ni­gų plo­vi­mo pre­ven­ci­jos ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo par­ei­gas bei pra­ra­do val­dy­bos pa­si­ti­kė­ji­mą. Pa­da­ry­ta rim­ta ža­la bend­ro­vės re­pu­ta­ci­jai. Lai­ki­nai į par­ei­gas pa­skir­tas va­do­vas pri­va­lės ne­dels­da­mas už­ti­krin­ti, kad bū­tų sku­biai rea­guo­ja­ma į Lie­tu­vos ban­ko ir FNTT iš­sa­ky­tą kri­ti­ką“, – pra­ne­ši­me tei­gė Lie­tu­vos pa­što val­dy­bos pir­mi­nin­kas, su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Pa­ulius Mar­tin­kus.

Pla­tų pa­slau­gų tink­lą ša­ly­je tu­rin­ti Lie­tu­vos pa­što gru­pė tei­kia ir fi­nan­si­nes pa­slau­gas – ren­ka įmo­kas, tei­kia tur­to drau­di­mo, mo­kė­ji­mo sąs­kai­tos, var­to­ji­mo pa­sko­lų, au­to­mo­bi­lių li­zin­go, vie­ti­nių bei tarp­tau­ti­nių pi­ni­gų per­lai­dų siun­ti­mo ir ga­vi­mo pa­slau­gas.

Lai­ki­nai Lie­tu­vos pa­štui va­do­vaus In­ga Vi­soc­ky­tė, iki šiol ėju­si Lie­tu­vos pa­što Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vės par­ei­gas. I.Vi­soc­ky­tė sa­vo „Lin­ke­dIn“ pro­fi­ly­je nu­ro­do iki Lie­tu­vos pa­što dir­bu­si bend­ro­vė­je „Fi­ma“, kur va­do­va­vo Tei­sės de­par­ta­men­tui, taip pat bend­ro­vė­je „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“.

Su L. Min­de­rie­ne BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Anot mi­nis­te­ri­jos, jau ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­skelb­tas nau­jo ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kon­kur­sas.

L. Min­de­rie­nė Lie­tu­vos pa­što nuo­la­ti­ne va­do­ve ta­po 2011 me­tais, iki tol maž­daug me­tus ji įmo­nei va­do­va­vo lai­ki­nai, dar anks­čiau dir­bo įmo­nės Fi­nan­sų tar­ny­bos di­rek­to­re. Prieš tai ji bu­vo VST (Va­ka­rų skirs­to­mie­ji tink­lai) Fi­nan­sų tar­ny­bos di­rek­to­rė, val­dy­bos na­rė.

Lie­tu­vos pa­štas me­tų pra­džio­je iš val­dan­čių­jų su­lau­kė kri­ti­kos, kai nu­spren­dė re­for­muo­ti pa­što sky­rių tink­lą ir kai­miš­ko­se vie­to­vė­se gy­ven­to­jus ap­tar­nau­ti mo­bi­liais pa­šti­nin­kais. Ta­čiau to­kia re­for­ma va­sa­rį su­abe­jo­jo „vals­tie­čių“ frak­ci­ja – ne­tru­kus pra­neš­ta, jog su­si­tar­ta dėl re­for­mos su­stab­dy­mo.

Lie­tu­vos pa­što gru­pė per­nai ga­vo 72,641 mln. eu­rų kon­so­li­duo­tų pa­ja­mų – 0,8 proc. ma­žiau nei 2015 me­tais, ir už­dir­bo 18,9 tūkst. eu­rų gry­no­jo pel­no. Vien pa­grin­di­nės bend­ro­vės pa­ja­mos per me­tus su­men­ko 2,2 proc. iki 67,192 mln. eu­rų, ji už­dir­bo 992,6 tūkst. eu­rų gry­no­jo pel­no.