Lietuvos pasieniečiai su savo sraigtasparniu vėl budės Graikijoje
Penk­ta­die­nį į tarp­tau­ti­nę mi­si­ją Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne, Grai­ki­jos Les­bo sa­lo­je, iš­skren­da Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis „Eu­ro­cop­ter 135“.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai ten du mė­ne­sius da­ly­vaus prieš ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją nu­kreip­to­je ope­ra­ci­jo­je „Po­sei­don Sea 2016 – Ra­pid In­ter­ven­tion“.

Nu­ma­to­ma, kad „Eu­ro­cop­ter 135“ ba­za­vi­mo­si vie­tą, esant pa­lan­kioms oro ir tech­ni­nėms są­ly­goms, pa­sieks šeš­ta­die­nį.

Anot VSAT pra­ne­ši­mo, mi­si­jo­je da­ly­vaus 13 Avia­ci­jos val­dy­bos Skry­džių sky­riaus par­ei­gū­nų. Dėl to­kio žmo­nių skai­čiaus ir su­da­ry­tų skir­tin­gų dar­bo gra­fi­kų, taip pat dėl bū­ti­nos į ope­ra­ci­ją nu­ga­ben­ti spe­cia­lio­sios įran­gos bei prie­mo­nių, rei­ka­lin­gų tech­ni­nei sraig­tas­par­nio prie­žiū­rai, į Les­bo sa­lą mi­nė­ti pa­sie­nie­čiai vyks­ta skir­tin­gu lai­ku ir skir­tin­go­mis prie­mo­nė­mis. Da­lis pa­sie­nie­čių šią sa­vai­tę jau iš­vy­ko tar­ny­bi­niu mi­kroau­to­bu­su, ki­ti at­skris sraig­tas­par­niu „Eu­ro­cop­ter 135“.

Prieš ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją nu­kreip­tą jū­ri­nę ope­ra­ci­ją „Po­sei­don Sea 2016 – Ra­pid In­ter­ven­tion“ or­ga­ni­zuo­ja Ope­ra­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo prie Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nų val­dy­mo agen­tū­ra FRON­TEX, ji skirs kon­kre­čias už­duo­tis į nuo­la­ti­nę ba­za­vi­mo­si vie­tą at­skri­sian­čiam VSAT sraig­tas­par­niui ir jo įgu­loms.

To­kio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­ne Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nių įgu­los jau yra da­ly­va­vu­sios nuo 2008-ųjų iki 2012-ųjų bei 2015-ai­siais.