Lietuvos pasieniečiai sekimo patirties semiasi iš indėnų
Eli­ti­nio JAV mig­ra­ci­jos ir mui­ti­nės pa­tru­lių pa­da­li­nio „Sha­dow Wolf“ („Prieb­lan­dos vil­kas“) pėd­se­kių gru­pė šią sa­vai­tę sa­vo pa­tir­tį per­duo­da Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams.

Nuo pir­ma­die­nio iki penk­ta­die­nio Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­sie­nie­čių mo­kyk­lo­je Me­di­nin­kuo­se ir apy­lin­kė­se 15 Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių da­ly­vau­ja teo­ri­niuo­se ir pra­kti­niuo­se pėd­se­kys­tės mo­ky­muo­se. Juos ve­da at­sto­vai iš JAV mig­ra­ci­jos ir mui­ti­nės pa­jė­gų tak­ti­nio pa­tru­lia­vi­mo bū­rio „Sha­dow Wolf“.

Šis pa­da­li­nys su­for­muo­tas iš Šiau­rės Ame­ri­kos in­dė­nų gen­čių at­sto­vų. Anot VSAT pra­ne­ši­mo, jie nau­do­da­mi se­no­vi­nius in­dė­nų pėd­se­kys­tės me­to­dus ir iš­la­vin­tą uos­lę pra­ėjus net sa­vai­tei po sie­nos pa­žei­di­mo ga­li nu­sta­ty­ti, kas, kaip ir ko­kia trans­por­to prie­mo­ne ne­le­ga­liai kir­to sie­ną.

Ins­truk­to­riai Ke­vi­nas Car­lo­sas, Eri­cas Lo­pe­sas ir Char­mai­ne Har­ri­sas VSAT par­ei­gū­nus mo­kys, kaip at­pa­žin­ti sie­nos pa­žei­dė­jus, juos su­sek­ti bei nu­sta­ty­ti, ka­da, kur ir kaip bu­vo pe­rei­ta sie­na.

„Sha­dow Wolf“ nuo 1970-ųjų ko­vo­ja su kon­tra­ban­da, už­kar­do ne­tei­sė­tus sie­nos pa­žei­di­mus bei ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją JAV ir Mek­si­kos pa­sie­ny­je.