Lietuvos pasieniečiai padės saugoti Bulgarijos ir Vengrijos sienas
Nuo tre­čia­die­nio du Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai ir jų šuo stos pa­gal­bon sau­gant Bul­ga­ri­jos sie­ną su Tur­ki­ja, o dar du pra­dės dar­bą už­ti­kri­nant Veng­ri­jos sie­nos su Ser­bi­ja ap­sau­gą. 

Nuo gruo­džio 9 d. iki ki­tų me­tų va­sa­rio pra­džios du sie­nos ste­bė­ji­mo eks­per­tai iš VSAT Pa­gė­gių ir Laz­di­jų rink­ti­nių su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi da­ly­vaus ope­ra­ci­jo­je „Fle­xib­le Ope­ra­tio­nal Ac­ti­vi­ties“ Bul­ga­ri­jos ir Tur­ki­jos pa­sie­ny­je. Tuo pa­čiu me­tu Veng­ri­jos pa­sie­ny­je su Ser­bi­ja dar­buo­sis ir du Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiai iš Vil­niaus rink­ti­nės, pa­tru­liuo­sian­tys tar­ny­bi­niu VSAT vi­su­rei­giu, ra­šo­ma Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

Bul­ga­ri­jos sie­nos su Tur­ki­ja ap­sau­gai nuo gruo­džio pa­bai­gos dar bus ko­man­di­ruo­ti du VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės par­ei­gū­nai – pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų veik­los eks­per­tai.

Į vie­ną mig­ra­ci­jos po­žiū­riu karš­čiau­sių taš­kų, Ita­li­jos re­gio­ną ties Lam­pe­dū­zos sa­la Vi­dur­že­mio jū­ro­je, gruo­džio pa­bai­go­je iš­vyks ir du do­ku­men­tų pa­ti­kros eks­per­tai iš VSAT Ig­na­li­nos bei Pa­gė­gių rink­ti­nių. Čia vyks­ta vie­na iš dvie­jų di­džiau­sių agen­tū­ros FRON­TEX ren­gia­mų ope­ra­ci­jų „Tri­ton“, ku­rios tiks­las yra su­val­dy­ti ir kon­tro­liuo­ti mig­ran­tų bei pa­bė­gė­lių srau­tus į ES ša­lis.

Šie­met į įvai­rias Eu­ro­pos ope­ra­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo prie ES iš­orės sie­nų val­dy­mo agen­tū­ros FRON­TEX or­ga­ni­zuo­ja­mas ope­ra­ci­jas sau­su­mo­je bei jū­ro­je, be mi­nė­tos „Po­sei­don Sea“, iš vi­so jau bu­vo iš­vy­ku­sios pen­kios de­šim­tys Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių.

VSAT yra pa­si­ren­gu­si iš­siųs­ti ir dau­giau įvai­rių sri­čių sa­vo eks­per­tų, jei to pri­reik­tų FRON­TEX.