Lietuvos partijos klimpsta skolose
Vos ke­lios Lie­tu­vos par­la­men­ti­nės par­ti­jos – so­cial­de­mo­kra­tai bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – ne­tu­ri di­des­nių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Ki­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, gau­nan­čios ne­men­kas su­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to bei su­lau­kian­čios pi­lie­čių par­amos, yra pra­sis­ko­li­nu­sios net po ke­lis šim­tus tūks­tan­čių eu­rų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mi par­ti­jų fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­niai už pra­ėju­sius me­tus at­sklei­džia, kad di­džio­ji da­lis Sei­me esan­čių po­li­ti­nių jė­gų gy­ve­na pla­čiau, nei lei­džia jų ga­li­my­bės. Be­veik vi­sos par­ti­jos, kas­met pa­si­da­li­nan­čios maž­daug 6 mln. eu­rų iš vals­ty­bės ki­še­nės, taip pat pa­pil­dan­čios sa­vo biu­dže­tus iš na­rių mo­kes­čio, gy­ven­to­jų au­ko­ja­mo Pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pro­cen­to, įvai­rių ki­tų veik­lų, nu­ro­do tu­rin­čios tiek il­ga­lai­kių, tiek trum­pa­lai­kių fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

„Ei­lu­tė apie po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus jų at­as­kai­to­se vi­sų pir­ma yra skir­ta vi­suo­me­nei. Pi­lie­čiams tu­rė­tų bū­ti svar­bu, kad par­ti­ja yra tu­rė­ju­si sko­lų ar jos pa­sko­los au­ga. Mes, sa­vo ruo­žtu, taip pat do­mi­mės šiuo klau­si­mu: jei, pa­vyz­džiui, par­ti­ja tu­ri pi­ni­gų, bet sė­di sko­lo­se, ar­ba, li­ku­si tuš­čio­mis ki­še­nė­mis, vyk­do pla­čią agi­ta­ci­nę kam­pa­ni­ją, to­kia jos po­li­ti­ka nė­ra vi­sai aiš­ki“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Kiau­ras minusas

Kaip ro­do at­as­kai­tų rin­ki­niai, pra­sčiau­siai pra­ėju­siais me­tais se­kė­si Li­be­ra­lų są­jū­džiui. Šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, šiuo me­tu klimps­tan­čios ga­li­mos ko­rup­ci­jos skan­da­le, ne­igia­mas veik­los re­zul­ta­tas 2015-ai­siais sie­kė 253 tūkst. eu­rų. To­kia ne­igia­ma su­ma, par­ti­jos bu­hal­te­rės Lai­mos Ado­mai­tie­nės tei­gi­mu, su­si­da­rė per 2015–2014 me­tus dėl di­de­lių są­nau­dų, li­be­ral­są­jū­die­čių pa­tir­tų per 2015 me­tų rin­ki­mus į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas.

Per pra­ėju­sius me­tus ga­vęs dau­giau kaip 655 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės ki­še­nės, Li­be­ra­lų są­jū­dis vi­są šią su­mą iš­lei­do. Dar dau­giau: 2014–2015 me­tais par­ti­ja rin­ki­mams fi­nan­suo­ti iš Šiau­lių ban­ko pa­ėmė dvi pa­sko­las, ku­rių bend­ra su­ma sie­kė 434,4 tūkst. eu­rų. Iki 2015-ųjų pa­bai­gos li­be­ra­lai bu­vo ne­grą­ži­nę pu­sės šios su­mos – 228,5 tūkst. eu­rų. Par­ti­jos bu­hal­te­rės tei­gi­mu, su ban­kais ga­lu­ti­nai at­sis­kai­ty­ta šį ba­lan­dį, ga­vus nau­ją do­ta­ci­ją iš VRK. Dar be­veik 22 tūkst. eu­rų li­be­ral­są­jū­die­čiai per­nai bu­vo įsis­ko­li­nę tie­kė­jams už įvai­rias pa­slau­gas.

Vis dėl­to, ne­pai­sant pa­sko­lų kup­ros, Li­be­ra­lų są­jū­dis su­ge­bė­jo šiek tiek su­tau­py­ti – per me­tus su­rin­ku­si 59,8 tūkst. eu­rų iš na­rio mo­kes­čio, ši par­ti­ja me­tų pa­bai­go­je bu­vo ne­pa­nau­do­ju­si dau­giau nei pu­sės šios su­mos – 32 tūkst. eu­rų. Dar 68 tūkst. eu­rų li­ko nuo gy­ven­to­jų pa­au­ko­to 1 proc. GPM, iš ku­rio li­be­ral­są­jū­die­čiai per me­tus su­rin­ko 221,5 tūkst. eu­rų.

Dar vie­na po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, pra­ėju­sius me­tus bai­gu­si kiau­ro­mis ki­še­nė­mis, – Dar­bo par­ti­ja, iš vals­ty­bės ga­vu­si dau­giau kaip 977 tūkst. eu­rų ir vi­są šią su­mą iš­lei­du­si. „Dar­bie­čių“ ne­igia­mas ba­lan­sas pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su­da­rė 47,7 tūkst. eu­rų, o fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai – dau­giau kaip 1,9 mln. eu­rų. Kaip LŽ sa­kė Dar­bo par­ti­jos pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys, di­džią­ją fi­nan­si­nės naš­tos da­lį su­da­ro nuo 2008-ųjų, kai pra­si­dė­jo va­di­na­mo­ji Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la, lai­ki­nai areš­tuo­ta šiai or­ga­ni­za­ci­jai iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­tų do­ta­ci­jų su­ma.

„Do­ta­ci­jos mums bu­vo iš­mo­kė­tos, ta­čiau toms lė­šoms pri­tai­ky­ti lai­ki­ni ap­ri­bo­ji­mai, to­dėl pi­ni­gai par­ti­jos ba­lan­se ma­ty­ti, bet nau­do­tis jai ne­ga­li­me“, – aiš­ki­no V. Gap­šys.

Pa­de­da gy­ven­to­jų auka

Ne­men­kos sko­los pra­ėju­siais me­tais slė­gė ir opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) pe­čius. Jos fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai 2015-ųjų pa­bai­go­je sie­kė dau­giau kaip 362 tūkst. eu­rų, trum­pa­lai­kės sko­los – be­veik 67 tūkst. eu­rų, par­ti­ja per me­tus iš­lei­do vi­są 1,105 mln. eu­rų do­ta­ci­ją.

„Iš tu­ri­mų lė­šų iš­gy­ven­ti pa­vyks­ta su­nkiai, nes vi­si pi­ni­gų ju­dė­ji­mai pas mus vyks­ta skaid­riai, ne­tu­ri­me jo­kių dvi­gu­bų bu­hal­te­ri­jų, o iš­lai­ko­me ga­na ne­ma­žai dar­buo­to­jų. Pa­grin­di­nė iš­lai­dų ei­lu­tė ir yra nu­ma­to­ma dar­bo už­mo­kes­čio fon­dui. Reng­da­mie­si rin­ki­mams, be­veik vi­sa­da sko­li­na­mės iš ban­kų. Ti­krai ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad gy­ve­na­me la­bai tur­tin­gai. Sten­gia­mės tau­py­ti vi­sur, kur ga­li­me“, – LŽ pa­sa­ko­jo TS-LKD vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

Vis dėl­to kon­ser­va­to­riams pa­vy­ko šiek tiek at­si­dė­ti iš na­rio mo­kes­čio: me­tų pa­bai­go­je jo li­ku­tis TS-LKD ba­lan­se su­da­rė 136 tūkst. eu­rų. Dar dau­giau – 337,6 tūkst. eu­rų – li­ko nuo pi­lie­čių šiai par­ti­jai pa­au­ko­to 1 proc. GPM.

„Iš GPM su­si­ren­ka­me ne­ma­žai – tai ti­krai sva­ri par­ama. Ti­krai no­rė­čiau, kad kuo to­liau, tuo dau­giau pi­lie­čių pa­vyk­tų įtrauk­ti į au­ko­ji­mo pro­ce­są bet ku­riai par­ti­jai. Gau­da­mi pi­lie­čių au­kas, do­ta­ci­ją iš vals­ty­bės, ga­lė­tu­me tu­rė­ti ne ydin­gus, kaip anks­čiau, įsi­pa­rei­go­ji­mus vers­lui, bet – kiek­vie­nam žmo­gui, ku­ris sa­vo par­amą pa­de­mons­truo­ja per­ves­da­mas vie­no pro­cen­to sa­vo pa­ja­mų au­ką“, – aiš­ki­no M. Na­vic­kie­nė.

Ki­taip nei TS-LKD, val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ per­nai iš­lei­do ir vals­ty­bės do­ta­ci­ją, sie­ku­sią dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no eu­rų, ir ki­tas pa­ja­mas. Ši par­ti­ja 2015-uo­sius bai­gė tu­rė­da­ma be­veik 15 tūkst. eu­rų il­ga­lai­kių ir 36,6 tūkst. eu­rų trum­pa­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Pi­ni­gais nesišvaisto

Tik dvi par­ti­jos pra­ėju­siais me­tais su­ge­bė­jo ne tik ne­pra­sis­ko­lin­ti, bet ir su­tau­py­ti vals­ty­bės iš­mo­kė­tas do­ta­ci­jas. Ypa­tin­gą tau­pu­mą pa­de­mons­tra­vo Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA). Per­nai ši par­ti­ja ga­vo 372 tūkst. eu­rų do­ta­ci­jų, ta­čiau jos ba­lan­se li­ko be­veik 502 tūkst. „vals­ty­bi­nių“ pi­ni­gų.

Sko­los ne­sle­gia ir val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP). Nors me­tų pa­bai­go­je so­cial­de­mo­kra­tai tu­rė­jo 18,5 tūkst. fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ta­čiau jiems iš biu­dže­to bu­vo skir­ta 1,142 mln. eu­rų, o me­tų pa­bai­go­je pu­sė su­mos – 562,8 tūkst. eu­rų – dar bu­vo ne­iš­leis­ta. Be to, LSDP ka­so­je li­ko su­tau­py­ta 351,6 tūkst. eu­rų iš na­rio mo­kes­čio bei 472 tūkst. eu­rų – iš gy­ven­to­jų 1 proc. GPM au­kų.

„Mū­sų tiks­las yra veik­ti be sko­lų. Kruopš­čiai skai­čiuo­ja­me, kas ket­vir­tį par­en­gia­me pa­ja­mų ir iš­lai­dų ba­lan­są, pir­ki­mus pla­nuo­ja­me į at­ei­tį. Sten­gia­mės gy­ven­ti pa­gal iš­ga­les“, – LŽ tvir­ti­no LSDP at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Val­das Še­rei­ka.

. . .

Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­si­nių at­as­kai­tų duo­me­nys (2015 m., eu­rais)

Par­ti­ja Iš biu­dže­to per me­tus gau­tos do­ta­ci­jos Il­ga­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai Trum­pa­lai­kiai įsipareigojimai

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja 1 142 953 – 18 583

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai 1 105 148 362 025 66 885

Dar­bo par­ti­ja 977 364 – 1 909 765

Li­be­ra­lų są­jū­dis 655 588 228 465 31 280

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ 507 656 14 689 36 678

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja 372 074 – 273

* Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duomenys