Lietuvos oro uostų vadovas Gediminas Almantas perrinktas į „ACI Europe“ valdybą
Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Al­man­tas per­rink­tas į Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ry­bos „A­CI Eu­ro­pe“ val­dy­bą. Jo­je yra 24 na­riai, iš ku­rių dau­gu­ma va­do­vau­ja di­džiau­siems Eu­ro­pos oro uos­tams. Lie­tu­vos at­sto­vas – vie­nin­te­lis val­dy­bos na­rys iš vi­sų Bal­ti­jos ša­lių re­gio­no oro uos­tų.

„Ta­pi­mas „A­CI Eu­ro­pe“ val­dy­bos na­riu reiš­kė Lie­tu­vos oro uos­tų pri­pa­ži­ni­mą tarp­tau­ti­nė­je avia­ci­nė­je bend­ruo­me­nė­je. Per­rin­ki­mą į val­dy­bą dar vie­nai ke­tu­rių me­tų ka­den­ci­jai ver­ti­nu kaip įro­dy­mą, kad ma­žų­jų oro uos­tų nuo­mo­nė yra rei­ka­lin­ga ir svar­bi for­muo­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos oro uos­tų po­li­ti­ką“, – sa­kė Lie­tu­vos oro uos­tų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pra­ne­ši­me spau­dai.

„A­CI Eu­ro­pe“ val­dy­bos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Miun­che­no oro uos­to va­do­vas Dr. Mi­chael Kerk­loh. Ki­ti val­dy­bos na­riai – Lon­do­no Hi­trou, Ams­ter­da­mo Ši­po­lio, Par­yžiaus Šar­lio de Go­lio, Frank­fur­to, Ko­pen­ha­gos Kas­tru­po, Ciu­ri­cho Klo­te­no oro uos­tų ir Is­pa­ni­jos oro uos­tų ope­ra­to­riaus „Ae­na“ va­do­vai.

Lie­tu­vos oro uos­tai Tarp­tau­ti­nei oro uos­tų ta­ry­bai pri­klau­so nuo 2014-ųjų me­tų, kai bu­vo su­jung­tas Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­gos oro var­tų val­dy­mas.

Tarp­tau­ti­nė oro uos­tų ta­ry­ba vie­ni­ja dau­giau ne­gu 500 oro uos­tų iš 45 Eu­ro­pos ša­lių. Oro uos­tai drau­ge spren­džia avia­ci­jos sek­to­riui ak­tua­lias prob­le­mas ir for­muo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos re­gu­lia­ci­nę ap­lin­ką tei­si­niais, ko­mer­ci­niais, tech­ni­niais, ap­lin­kos ap­sau­gos, avia­ci­jos sau­gu­mo, ke­lei­vių tei­sių ir ki­tais svar­biais klau­si­mais.