Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukakčiai – pašto ženklas
Ko­vo 11 die­ną Lie­tu­va mi­nės Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25 me­tų ju­bi­lie­jų. Šiai die­nai įam­žin­ti Lie­tu­vos pa­štas iš­leis nau­ją pa­što ženk­lą, ku­ris apy­var­to­je pa­si­ro­dys at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį, ko­vo 7 die­ną. 

Dai­li­nin­ko Do­man­to Vil­džiū­no su­kur­ta­me pa­što ženk­le vaiz­duo­ja­mas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tas. 84 eu­ro cen­tų ver­tės pa­što ženk­las bus iš­leis­tas 200 tūkst. ti­ra­žu.

Kar­tu su pa­što ženk­lu bus iš­leis­tas ir pir­mo­sios die­nos vo­kas. Šeš­ta­die­nį pa­što ko­res­pon­den­ci­ja, ap­mo­ka­ma nau­juo­ju pa­što ženk­lu, Vil­niaus cen­tri­nia­me pa­šte bus ants­pau­duo­ja­ma pir­mo­sios die­nos da­tos spau­du.

1990 m. ko­vo 11 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą, ku­ria­me ra­šo­ma, kad at­sta­to­mas 1940 m. sve­ti­mos jė­gos pa­nai­kin­tas Lie­tu­vos Vals­ty­bės su­ve­re­ni­nių ga­lių vyk­dy­mas ir kad Lie­tu­va nuo šiol yra ne­prik­lau­so­ma vals­ty­bė. Ak­te re­mia­ma­si 1918 m. va­sa­rio 16 d. pa­si­ra­šy­tu Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­tu, ku­ris nie­ka­da ne­nus­to­jo tu­rė­jęs tei­si­nės ga­lios. Ak­tą pa­si­ra­šė LR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir ki­ti Ta­ry­bos na­riai.