Lietuvos nepriklausomybės 25-metis EP paminėtas skambant M. Levickio muzikai
Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-osios me­ti­nės Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) pa­mi­nė­tos akor­deo­no vir­tuo­zo Mar­ty­no Le­vic­kio kon­cer­tu ir lie­tu­vių au­to­rių ta­py­bos dar­bų par­oda.

Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) kar­tu su eu­ro­par­la­men­ta­ru Pe­tru Auš­tre­vi­čiu­mi or­ga­ni­zuo­to ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­no EP pir­mi­nin­kas Mar­ti­nas Schul­zas, Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Lie­tu­vos nuo­la­ti­nis at­sto­vas ES, am­ba­sa­do­rius Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Lie­tu­vos var­dą vi­sa­me Pa­sau­ly­je gar­si­nan­tis M. Le­vic­kis EP akor­deo­nu at­li­ko J. S. Ba­cho, A. Vi­val­džio, W. A. Mo­zar­to bei sa­vo pa­ties kū­ri­nius. Vie­no­je svar­biau­sių ES po­li­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų su­si­rin­ku­si tarp­tau­ti­nė pub­li­ka at­li­kė­jui dė­ko­jo gau­siais ap­lo­dis­men­tais.

Ren­gi­nio me­tu Eu­ro­pos Par­la­men­to Y. Me­nu­hi­no sa­lės erd­vė­se taip pat bu­vo eks­po­nuo­ti lie­tu­vių kū­rė­jų A. Sa­vic­ko, A. Sta­siu­le­vi­čiaus, D. Kas­čiū­nai­tės, B. Gra­žio, P. Ja­no­nio, A. Tor­nau ir L. Liandz­ber­gio pa­veiks­lai.